Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biologii Komórki

http://www.zbk.wbbib.uj.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Madeja
stanowisko: profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: C120 (2.0.25), telefon: 12 664 61 42, e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

prof. dr hab. Jarosław Czyż, profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego
pokój: C123 (2.0.28), telefon: 12 664 61 46, e-mail: jarek.czyz@uj.edu.pl

prof. dr hab. Justyna Drukała, profesor 
pokój: C124 (2.0.29), telefon: 12 664 61 45, e-mail: justyna.drukala@uj.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, profesor 
pokój: C119A (2.0.24A), telefon: 12 664 61 80, e-mail: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl

dr hab. Marta Michalik, profesor uczelni
pokój: C118 (2.0.23), telefon: 12 664 61 44, e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl

dr hab. Paweł Ferdek, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: pawel.ferdek@uj.edu.pl

dr Sylwia Bobis-Wozowicz, adiunkt
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: sylwia.bobis@uj.edu.pl

dr Elżbieta Karnas, adiunkt
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: e.karnas@uj.edu.pl

dr Sławomir Lasota, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: slawomir.lasota@uj.edu.pl

dr Katarzyna Piwowarczyk, adiunkt
pokój: C121 (2.0.26), telefon: 12 664 61 43, e-mail: katarzyna.szpak@uj.edu.pl

dr Monika Rak, adiunkt
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: monika.rak@uj.edu.pl

dr Anna Łabędź-Masłowska, adiunkt
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: anna.labedz-maslowska@uj.edu.pl

dr Milena Paw, adiunkt
pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83, e-mail: milena.paw@uj.edu.pl

dr Dawid Wnuk, adiunkt
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: dawid.wnuk@uj.edu.pl 

mgr Joanna Stalińska, samodzielny biolog
Wytwórnia ATMP – Pomieszczenia Banku Komórek (2.0.8), telefon 12 664 61 89, e-mail: joanna.stalinska@uj.edu.pl 

mgr Alicja Ślusarczyk, samodzielny biolog
Wytwórnia ATMP – Pomieszczenia Banku Komórek (2.0.8), telefon 12 664 61 89, e-mail: alicja.slusarczyk@uj.edu.pl

mgr Maciej Pudełek, samodzielny biolog
pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47, e-mail: maciej.pudelek@uj.edu.pl

mgr Michał Rąpała, samodzielny biolog
pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27, e-mail: michal.rapala@uj.edu.pl

mgr Anna Przybyszewska, st. specjalista
pokój: C137 (2.0.13), telefon: 12 664 61 40, e-mail: anna.przybyszewska@uj.edu.pl

mgr Patrycja Dudek, pokój: C122 (2.0.27), telefon: 12 664 61 83
mgr Agnieszka Kusiak, pokój: C125 (2.0.30), telefon 12 664 61 47
mgr Jacek Litewka, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27
mgr Kinga Nit, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 66462 27
mgr inż. Monika Orpel, pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47
mgr Maciej Pudełek, pokój: C125 (2.0.30), telefon: 12 664 61 47
mgr Michał Rąpała, pokój: C119B (2.0.24B), telefon: 12 664 62 27

 • Funkcja bezpośrednich oddziaływań komórka-komórka w regulacji aktywności migracyjnej komórek nowotworowych
 • Mechanizmy elektrotaksji
 • Wykorzystanie metod elektrochemicznych w biologii komórki
 • Wpływ koneksyn i receptorów adhezji na inwazyjność komórek nowotworowych 
 • Mechanizmy przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) i jego powiązania z funkcją nowotworowych komórek macierzystych oraz elastycznością metaboliczną komórek nowotworowych
 • Nowotworowe komórki macierzyste, mikroewolucja nowotworów, lekooporność nowotworów i terapie kombinowane
 • Wpływ substancji pochodzenia roślinnego na lekooporność komórek nowotworowych
 • Mechanizmy zmiany fenotypowej fibroblastów w miofibroblasty (FMT) oraz jej udział w przebudowie ściany dróg oddechowych w astmie oskrzelowej; badania związków o potencjalnym działaniu hamującym FMT w poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych astmy i/lub chorób zwłóknieniowych
 • Mechanizmy wzajemnych oddziaływań komórek oskrzeli/płuc w ramach epitelialno-mezenchymalnej jednostki troficznej, w warunkach fizjologicznych i patologicznych
 • Mechanizmy procesu endocytozy
 • Wpływ wybranych związków z rodziny chalkonów na hamowanie zmian prozwłóknieniowych w wybranych jednostkach chorobowych
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik hodowli komórek (hodowle komórek na granicy powietrze-płyn w modelu ALI, ang. air-liquid interface; kohodowle komórek nabłonka z fibroblastami w modelu EMTU, ang. epithelial-mesenchymal trophic unit) w badaniach schorzeń układu oddechowego i skóry
 • Wytwarzanie i wykorzystanie hodowanych in vitro komórek skóry w praktyce klinicznej w leczeniu ran i w chirurgii plastycznej – produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP)
 • Inżynieria tkankowa – rekonstrukcja trójwymiarowych ekwiwalentów tkanki łącznej z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych – próby kliniczne
 • Optymalizacja populacji komórek macierzystych (KM) i progenitorowych dla zastosowań w kardiologii eksperymentalnej oraz ortopedii, w tym indukowanych KM pluripotencjalnych (iPS), a także KM mezenchymalnych (MSCs) o różnym fenotypie antygenowym
 • Zastosowania komórek macierzystych oraz ich pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular vesicles; EVs)  w medycynie regeneracyjnej 
 • Optymalizacja metod identyfikacji oraz izolacji różnych populacji komórek macierzystych i progenitorowych oraz ich pochodnych (EVs) dla celów medycyny regeneracyjnej
 • Udział pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pozyskiwanych z komórek macierzystych (natywnych i genetycznie zmodyfikowanych) w regeneracji tkanek
 • Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o biamateriały, w tym grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek
 • Opracowanie produktów leczniczych terapii zaawanasowanej (ATMPs) opartych o komórki macierzyste oraz EVs dla zastosowań w leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi (badania przedkliniczne oraz badania kliniczne)
 • Genetyczne i epigenetyczne mechanizmy regulacji funkcjonowania pluripotencjalnych komórek macierzystych, w tym regulacja za pomocą mikro RNA i długich niekodujących RNA
 • Wpływ warunków środowiskowych, takich jak stężenie tlenu i temperatura, na stabilność genetyczną oraz aktywność szlaków naprawy DNA w komórkach macierzystych, a także ich potencjał regeneracyjny
 • Wykorzystanie narzędzi CRISPR/Cas9 w celu precyzyjnej modyfikacji genetycznej komórek macierzystych, w modelach chorób genetycznych
 • Analiza dynamiki zmian sposobów naprawy uszkodzeń DNA w komórkach macierzystych z zastosowaniem fluorescencyjnych reporterów molekularnych
 • Modyfikacje genetyczne in vivo, z wykorzystaniem  pęcherzyków zewnątrzkomórkowych przenoszących system CRISPR/Cas9, TALEN oraz ZFN
 • Badanie mechanizmów sygnalizacyjnych leżących u podstaw fizjologii i patofizjologii trzustki; opracowywanie nowych strategii terapeutycznych przeciwko chorobom trzustki

 • Inżynieria komórkowa i tkankowa – wytwórnia produktów leczniczych terapii zaawansowanej (GMP)
 • Bank komórek – kontrolowane mrożenie komórek i przechowywanie w oparach ciekłego azotu
 • Poklatkowa analiza migracji komórek, oznaczenia immunocytochemiczne, zastosowanie technik TIRF, FRET, FURA2, pomiary reaktywnych form tlenu, analiza komunikacji międzykomórkowej przez złącza szczelinowe itp. (automatyczne mikroskopy fluorescencyjne Leica DM-IRE i Leica DM6000)
 • Analiza ekspresji genów na poziomie mRNA i białka (RT-PCR  i Western Blot)
 • Real time PCR (CFX384 Real Time System, BioRad)
 • Sortowanie komórek (fluorescencyjny sorter komórkowy FACSAria III, Becton Dickinson)
 • Mikroskopia fluorescencyjna (mikroskop Olympus IX81 wyposażony w kolorową kamerę MicroPublisher 3.3 RTV)
 • Analiza stężenia oraz wielkości nanocząstek z wykorzystaniem techniki NTA (Nanosight NS300, Malvern)
 • Klasyczna cytometria przepływowa (Guava EasyCyte, Merck)
 • Cytometria obrazowa ImageStream (ImageStreamX Mark II Imaging Flow Cytometer, Luminex Corp.)
 • Wysokorozdzielcza cytometria przepływowa dedykowana do analizy nanocząstek (Apogee A60-Micro-PLUS, Apogee Flow Systems)
 • Izolacja nanocząstek z materiału biologicznego (Ultrawirówka Optima XPN; Beckman Coulter)
 • Hodowle komórek w warunkach obniżonego stężenia tlenu (hipoksji), z wykorzystaniem komory InvivO2 (Russkin); modele hipoksji i reoksygenacji
 • Obrazowanie komórek w warunkach hipoksyjnych, z wykorzystaniem systemu JuLiStage (NanoEntek)
 • Ko-hodowle zróżnicowanego nabłonka oskrzelowego i fibroblastów oskrzelowych w modelu EMTU
 • Modyfikacje genetyczne komórek za pomocą wektorów lentiwirusowych, transfekcje metodami chemicznymi oraz fizycznymi, z wykorzystaniem systemu do nukleofekcji Neon Transfection System (Invitrogen)

 1. Paweł Ferdek: Nowe spojrzenie na choroby trzustki – sygnalizacja jonowa, mitochondrialna i kanał TRPA1. (2023–2028) SONATA BIS 12, NCN.
 2. Dawid Wnuk: Mechanizmy wpływu buteiny na procesy komórkowe podczas remodelingu oskrzeli w astmie. (2023–2024) Indywidualny Grant Badawczy ID UJ, POB BioS.
 3. Agnieszka Kusiak: Zmiany w mitochondriach aktywowanych komórek stelarnych trzustki i ich implikacje w stanach patofizjologicznych tkanki. (2022–2025) PRELUDIUM 20, NCN.
 4. Maciej Pudełek:  Mitofuzyny jako determinanty oporności komórek glejaka wielopostaciowego na doksorubicynę. (2022–2025) PRELUDIUM 20, NCN.
 5. Michał Rąpała: Synergiczne działanie nowych porfiryn manganowych z askorbinianem sodu jako układ do celowanych terapii przeciw-nowotworowych. DIAMENTOWY GRANT 9, MNiSW (2022–2024)
 6. Paweł Ferdek: Co sprawia, że zaktywowane komórki stelarne powodują zwłóknienie trzustki? (2020–2023). OPUS 17, NCN 
 7. Ewa Zuba-Surma: Molekularne i komórkowe mechanizmy pro-regeneracyjnego działania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) z komórek macierzystych w uszkodzeniach niedokrwiennych serca: Rola microRNAs. (2020–2025). MAESTRO 11, NCN 
 8. Zbigniew Madeja: Dwufazowy mechanizm reakcji elektrotaktycznej mysich fibroblastów 3T3: komplementarna rola kanałów jonowych i receptorów chemoatraktantów (2019–2023). OPUS 16, NCN 
 9. Maciej Pudełek: Rola mechanizmów warunkujących lekooporność w kształtowaniu potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego. DIAMENTOWY GRANT 8, MNiSW (2019–2023)
 10. Ewa Zuba-Surma: Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. (2017–2023). STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, NCBiR

 1. Kusiak AA, Jakubowska MA, Stopa KB, Zhang X, Huang W, Gerasimenko JV, Gersimenko OV, Sutton R, Petersen OH, Ferdek PE.  (2022) Activation of pancreatic stellate cells attenuates intracellular Ca2+ signals due to downregulation of TRPA1 and protects against cell death induced by alcohol metabolites. Cell Death & Disease 13, 744. https://doi.org/10.1038/s41419-022-05186-w
 2. Ferdek PE, Krzysztofik D, Stopa KB, Kusiak AA, Paw M, Wnuk D & Jakubowska MA (2022) When healing turns into killing - the pathophysiology of pancreatic and hepatic fibrosis. The Journal of Physiology, 600(11), 2579–2612. https://doi.org/10.1113/JP281135
 3. Lasota S, Zimolag E, Bobis-Wozowicz S, Pilipiuk J, Madeja Z. The dynamics of the electrotactic reaction of mouse 3T3 fibroblasts. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2023 Dec 11;1871(2):119647. doi: 10.1016/j.bbamcr.2023.119647. Epub ahead of print. PMID: 38092134.
 4. Paw M, Kusiak AA, Nit K, Litewka JJ, Piejko M, Wnuk D, Sarna M, Fic K, Stopa KB, Hammad R, Barczyk-Woznicka O, Cathomen T, Zuba Surma E, Madeja Z, Ferdek P & Bobis-Wozowicz S. (2023) Hypoxia enhances anti-fibrotic properties of extracellular vesicles derived from hiPSCs via the miR302b-3p/TGFβ/SMAD2 axis. BMC Medicine 21, 412. https://doi.org/10.1186/s12916-023-03117-w
 5. Karnas E, Sekuła-Stryjewska M, Kmiotek-Wasylewska K, Bobis-Wozowicz S, Ryszawy D, Sarna M, Madeja Z, Zuba-Surma EK. Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord blood-derived hematopoietic stem and progenitor cells. Leukemia. 2021 Oct;35(10):2964-2977.
 6. Paw M, Wnuk D, Jakieła B, Bochenek G, Sładek K, Madeja Z, Michalik M. Responsiveness of human bronchial fibroblasts and epithelial cells from asthmatic and non-asthmatic donors to the transforming growth factor-β1 in epithelial-mesenchymal trophic unit model. BMC Molecular and Cell Biology, 2021, 22 (1):19. doi.org/10.1186/s12860-021-00356-8
 7. Labedz-Maslowska A, Szkaradek A, Mierzwinski T, Madeja Z, Zuba-Surma E. Processing and Ex Vivo Expansion of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells for the Development of an Advanced Therapy Medicinal Product for use in Humans. Cells 2021, 10, 1908; doi:10.3390/cells10081908
 8. Labedz-Maslowska A, Bryniarska N, Kubiak A, Kaczmarzyk T, Sekula-Stryjewska M, Noga S, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma E. Multilineage Differentiation Potential of Human Dental Pulp Stem Cells-Impact of 3D and Hypoxic Environment on Osteogenesis In Vitro. Int J Mol Sci. 2020, 21, 17, 6172; doi: 10.3390/ijms21176172.
 9. Piejko M, Radziun K, Bobis-Wozowicz S, Waligorska A, Zimolag E, Nessler M, Chrapusta A, Madeja Z, Drukala J. Adipose-Derived Stromal Cells Seeded on Integra®Dermal Regeneration Template Improve Post-Burn Wound Reconstruction. Bioengineering 2020, 7, 67; doi:10.3390/bioengineering7030067.
 10. Wróbel T, Luty M, Catapano J, Karnas E, Szczygieł M, Piwowarczyk K, Ryszawy D, Drabik G, Zuba-Surma E, Siedlar M, Madeja Z, Elas M, Czyż J. CD44+ cells determine fenofibrate-induced microevolution of drug-resistance in prostate cancer cell populations. Stem Cells 2020 38(12):1544-56. doi: 10.1002/stem.3281
 11. Kochanowski P, Catapano J, Pudełek M, Wróbel T, Madeja Z, Ryszawy D, Czyż J. Temozolomide Induces the Acquisition of Invasive Phenotype by O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT)+ Glioblastoma Cells in a Snail-1/Cx43-Dependent Manner. Int J Mol Sci. 2021 Apr 16;22(8):4150. doi: 10.3390/ijms22084150
 12. Wnuk D, Paw M, Ryczek K, Bochenek G, Sładek K, Madeja Z, Michalik M. Enhanced asthma-related fibroblast to myofibroblast transition is the result of profibrotic TGF-β/Smad2/3 pathway intensification and antifibrotic TGF-β/Smad1/5/(8)9 pathway impairment. Sci Rep. 2020 Oct 5;10(1):16492. doi: 10.1038/s41598-020-73473-7.
 13. Pudełek M, Król K, Catapano J, Wróbel T, Czyż J, Ryszawy D. Epidermal Growth Factor (EGF) Augments the Invasive Potential of Human Glioblastoma Multiforme Cells via the Activation of Collaborative EGFR/ROS-Dependent Signaling. Int J Mol Sci. 2020 May 20;21(10):3605. doi: 10.3390/ijms21103605.
 14. Luty M, Piwowarczyk K, Łabędź-Masłowska A, Wróbel T, Szczygieł M, Catapano J, Drabik G, Ryszawy D, Kędracka-Krok S, Madeja Z, Siedlar M, Elas M, Czyż J. Fenofibrate Augments the Sensitivity of Drug-Resistant Prostate Cancer Cells to Docetaxel. Cancers (Basel). 2019 Jan 11;11(1):77. doi: 10.3390/cancers11010077.
 15. Adamiak M, Cheng G, Bobis-Wozowicz S, Zhao L, Kedracka-Krok S, Samanta A, Karnas E, Xuan YT, Skupien-Rabian B, Chen X, Jankowska U, Girgis M, Sekula M, Davani A, Lasota S, Vincent RJ, Sarna M, Newell KL, Wang OL, Dudley N, Madeja Z, Dawn B, Zuba-Surma EK. Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Extracellular Vesicles Are Safer and More Effective for Cardiac Repair Than iPSCs. Circ Res. 2018 Jan 19;122(2):296-309.
 16. Sekuła M, Domalik-Pyzik P, Morawska-Chochół A, Bobis-Wozowicz S, Karnas E, Noga S, Boruczkowski D, Adamiak M, Madeja Z, Chłopek J, Zuba-Surma EK. Polylactide- and polycaprolactone-based substrates enhance angiogenic potential of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in vitro - implications for cardiovascular repair. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017 Aug 1;77:521-533.   
 17. Bobis-Wozowicz S, Kmiotek K, Kania K, Karnas E, Labedz-Maslowska A, Sekula M, Kedracka-Krok S, Kolcz J, Boruczkowski D, Madeja Z, Zuba-Surma EK. Diverse impact of xeno-free conditions on biological and regenerative properties of hUC- MSCs and their extracellular vesicles. J Mol Med (Berl). 2017 Feb;95(2):205-220.
 18. Piwowarczyk K, Kwiecień E, Sośniak J, Zimoląg E, Guzik E, Sroka J, Madeja Z, Czyż J. Fenofibrate Interferes with the Diapedesis of Lung Adenocarcinoma Cells through the Interference with Cx43/EGF-Dependent Intercellular Signaling. Cancers (Basel). 2018 Sep 28;10(10). doi: 10.3390/cancers10100363.
 19. Sroka J, Zimolag E, Lasota S, Korohoda W, Madeja Z. Electrotaxis: Cell Directional Movement in Electric Fields. Methods Mol Biol. 2018;1749:325-340. doi: 10.1007/978-1-4939-7701-7_23.
 20. Zimolag E, Borowczyk-Michalowska J, Kedracka-Krok S, Skupien-Rabian B, Karnas E, Lasota S, Sroka J, Drukala J, Madeja Z. Electric field as a potential directional cue in homing of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to cutaneous wounds. Biochim Biophys Acta Mol Cell Res. 2017 Feb;1864(2):267-279. doi: 10.1016/j.bbamcr.2016.11.011. PubMed PMID: 27864076.
 21. Rak M, Ochałek A, Gawarecka K, Masnyk M, Chmielewski M, Chojnacki T, Swiezewska E, Madeja Z. Boost of serum resistance and storage stability in cationic polyprenyl-based lipofection by helper lipids compositions. Eur J Pharm Biopharm. 2020 Oct;155:199-209. doi: 10.1016/j.ejpb.2020.07.028. 
 22. Michalik M, Wójcik-Pszczoła K, Paw M, Wnuk D, Koczurkiewicz P, Sanak M, Pękala E, Madeja Z. Fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial asthma. Review. Cell Mol Life Sci. 2018; 75:3943–3961. Doi: 10.1007/s00018-018-2899-4.
 23. Paw M, Wnuk D, Kądziołka D, Sęk A, Lasota S, Czyż J, Madeja Z, Michalik M. Fenofibrate Reduces the Asthma-Related Fibroblast-To-Myofibroblast Transition by TGF- β /Smad2/3 Signaling Attenuation and Connexin 43-Dependent Phenotype Destabilization. Int J Mol Sci. 2018 Aug 29;19(9):2571. pii: E2571. doi: 10.3390/ijms19092571.
 24. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Konieczny P, Chrapusta A, Madeja Z, Drukala J. Stage Specific Embryonic Antigen-4 (SSEA-4) as a distinguishing marker between eccrine and apocrine origin of ducts of sweat glands. J Invest Dermatol. 2017; 137(11):2437-2440. doi: 10.1016/j.jid.2017.07.003.
 25. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Waligorska A, Dobrucki J, Madeja Z, Drukala J. Stage-specific embryonic antigen-4 as a novel marker of ductal cells of human eccrine sweat glands. Br J Dermatol. 2017; 176(6): 1541-1548. DOI: 10.1111/bjd.15154.
 26. Paw M, Borek I, Wnuk D, Ryszawy D, Piwowarczyk K, Kmiotek K, Wójcik-Pszczoła KA, Pierzchalska M, Madeja Z, Sanak M, Błyszczuk P, Michalik M, Czyż J. Connexin43 Controls the Myofibroblastic Differentiation of Bronchial Fibroblasts from Patients with Asthma. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017 Jul;57(1):100-110.
 27. Sroka J, Krecioch I, Zimolag E, Lasota S, Rak M, Kedracka-Krok S, Borowicz P, Gajek M, Madeja Z. Lamellipodia and membrane blebs drive efficient electrotactic migration of rat Walker carcinosarcoma cells WC 256. PLoS One. 2016;11(2):e0149133.
 28. Piwowarczyk K, Wybieralska E, Baran J, Borowczyk J, Rybak P, Kosińska M, Włodarczyk AJ, Michalik M, Siedlar M, Madeja Z, Dobrucki J, Reiss K, Czyż J. Fenofibrate enhances barrier function of endothelial continuum within the metastatic niche of prostate cancer cells. Expert Opin Ther Targets. 2015;19(2):163-76.  
 29. Kozdęba M, Borowczyk J, Zimoląg E, Wasylewski M, Dziga D, Madeja Z, Drukala J. Microcystin-LR affects properties of human epidermal skin cells crucial for regenerative processes. Toxicon. 2014;80:38-46.
 30. Ryszawy D, Sarna M, Rak M, Szpak K, Kedracka-Krok S, Michalik M, Siedlar M, Zuba-Surma E, Burda K, Korohoda W, Madeja Z, Czyż J. (2014). Functional links between Snail-1 and Cx43 account for the recruitment of Cx43-positive cells into the invasive front of prostate cancer. Carcinogenesis, 35(9):1920-30. https://doi.org/10.1093/carcin/bgu033

 • Oddziaływanie komórek nowotworowych z tkankami normalnymi: morfologia, ruchliwość i oddziaływanie komórka-komórka między komórkami nowotworowymi a komórkami prawidłowymi
 • Czynniki modyfikujące organizację cytoszkieletu komórek prawidłowych i nowotworowych
 • Mechanizmy kierunkowej migracji komórek
 • Mechanizmy elektrotaksji
 • Komunikacja międzykomórkowa przez złącza szczelinowe
 • Determinanty inwazyjności i lekooporności komórek nowotworowych
 • Mikroewolucja nowotworów
 • Komunikacja międzykomórkowa przez złącza szczelinowe
 • Determinanty inwazyjności i lekooporności komórek nowotworowych
 • Wykorzystanie komórek ludzkich hodowanych in vitro w transplantologii
 • Bioaktywne pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EVs) pozyskane z komórek macierzystych iPSCs oraz MSCs jako narzędzie w regeneracji tkanek
 • Wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie na potencjał angiogenny oraz kardiomiogenny komórek serca
 • Optymalizacja zastosowań innowacyjnych biokompatybilnych rusztowań oraz komórek macierzystych w regeneracji tkanek
 • Badania mechanizmów zmian fenotypowego przejścia  fibroblastów w miofibroblasty w warunkach fizjologicznych i patologicznych
 • Badania wpływu wybranych związków o potencjalnym działaniu antyfibrotycznym lub antyzapalnym na potencjał fenotypowego przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie
 • Badania właściwości biologicznych nowo syntetyzowanych (na Wydziale Chemii UJ) związków o potencjalnym wykorzystaniu jako nośniki leków
 • Badania właściwości cytotoksycznych, cytostatycznych i anty-inwazyjnych saponin triterpenowych
 • Wpływ wybranych związków z rodziny chalkonów (izolikwirytygenina, flawokawaina A, likochalkon, buteina) na fenotypowe przejście fibroblastów w miofibroblasty
 • Wpływ stężenia tlenu na aktywność szlaków naprawy DNA w pluripotencjalnych komórkach macierzystych. 
 • Wpływ stężenia tlenu na potencjał regeneracyjny komórek macierzystych i ich pochodnych

Zaliczenie kursów: Biologia Komórki, Praktikum z biologii komórki lub Praktikum z cytochemii oraz znajomość języka angielskiego i podstawowych programów komputerowych.