Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów

prof. dr hab. Martyna Elas
stanowisko: profesor 
pokój: A028 (4.01.27), telefon: 12 664 63 38, e-mail: martyna.elas@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, profesor uczelni
pokój: A004 (4.01.29), telefon: 12 664 65 26, e-mail: a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl

dr hab. Przemysław M. Płonka, adiunkt
pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50, e-mail: przemyslaw.plonka@uj.edu.pl

dr Gregor Becker, adiunkt
pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55, e-mail: gregor.becker@uj.edu.pl

dr Martyna Krzykawska-Serda, adiunkt,
pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42, e-mail: martyna.krzykawska@uj.edu.pl

dr Beata Płonka, adiunkt 
pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50, e-mail: beata.plonka@uj.edu.pl

dr Małgorzata Szczygieł, adiunkt
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 64 30, e-mail: gosia.szczygiel@uj.edu.pl

dr Agnieszka Drzał, asystent
pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 61 53, e-mail: agnieszka.drzal@uj.edu.pl

mgr Krystian Mokrzyński, asystent
pokój: B047 (2.01.40), telefon: 12 664 6428, email: krystian.mokrzynski@uj.edu.pl

mgr Dariusz Szczygieł, samodzielny biolog
pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 64 30, e-mail: dariusz.szczygiel@uj.edu.pl

mgr Olga Wiecheć-Cudak, samodzielny biolog
pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29

mgr Aleksandra Bienia, pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42
mgr Gabriela Dziurman, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
dr nauk humanistycznych Adam Kłóś, pokój B014 (3.01.5), telefon 12 664 64 28
mgr Aleksandra Murzyn, pokój: pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Bartłomiej Olajossy, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Justyna Sopel, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Piotr Świerzewski, B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
mgr Olga Wiecheć-Cudak, pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29
mgr Norbert Wroński, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

 • Hipoksja i tlenometria
 • Stres oksydacyjny i tlenek azotu
 • Radiobiologia
 • Heterogenność nowotworów 
 • Terapie przeciwnowotworowe (PDT, termoterapia, radioterapia)
 • Obrazowanie nieinwazyjne w przedklinicznych modelach nowotworów 
 • Nowotwór w kontekście organizmu gospodarza i mikrośrodowisko nowotworów
 • Rola RIPK4 w czerniaku i terapiach 
 • Fototoksyczność 
 • Melanogeneza
 • Cykl włosowy
 • Modelowanie procesów biologicznych
 • Semiotyka informacji genetycznej
 • Śluzowce jako alternatywny układ modelowy
 • Bioetyka

 • spektrometria i obrazowanie ERP
 • obrazowanie USG i CT
 • histologia i immunohistochemia
 • kultury tkankowe 2D i 3D (sferoidy)
 • modele układów biologicznych: in vivoin ovo i in silico
 • metody biologii molekularnej (qRT-PCR, Western blot)
 • naświetlanie różnymi źródłami światła w zakresie UV-VIS
 • modelowanie komputerowe, analiza obrazu, analiza in cerebro

 1. Martyna Elas: Teranostyczne nanopęcherzyki tlenu  w  radiouczulaniu  i  obrazowaniu  nowotworów (2022–2025). OPUS 23, NCN
 2. Martyna Elas: Optymalizacja terapii nowotworów mózgu z wykorzystaniem  nanocząsteczek – weryfikacja  skuteczności  w  modelach  na  różnych  poziomach organizacji  (2021–2024). Erananomed III, NCBiR.
 3. Martyna Elas: Rola niszy metastatycznej w wątrobie w radiooporności czerniaka błony naczyniowej (2021–2025). OPUS 19, NCN
 4. Martyna Krzykawska-Serda: Hipoksja w wielomodułowym leczeniu mysich nowotoworów trzustki (2019–2024).OPUS 15, NCN
 5. Agnieszka Wolnicka-Głubisz: Zaangażowanie RIPK4 w regulację inwazyjności komórek czerniaka zależną od ścieżki Wnt/b-katenina (2019–2024). OPUS 16, NCN

 1. Drzał A, Delalande A, Dziurman G, Fournié M, Pichon Ch, Elas M. Increasing oxygen tension in tumor tissue using ultrasound sensitive O2 microbubbles, Free Radical Biology and Medicine, 2022,
 2. Drzał A, Jasiński K, Gonet M, Kowolik E, Bartel Ż, Elas M. MRI and US imaging reveal evolution of spatial heterogeneity of murine tumor vasculature. Magn Reson Imaging, 2022, 92:33-44.
 3. Dziurman G, Drzał A, Murzyn AA, Kmiec MM, Elas M, Krzykawska-Serda M. Pulse and CW EPR Oximetry Using Oxychip in Gemcitabine-Treated Murine Pancreatic Tumors, Mol Imaging Biol. 2023 Oct 2. doi: 10.1007/s11307-023-01859-w 
 4. Gonet M, Epel B, Halpern HJ, Elas M. Merging Preclinical EPR Tomography with other Imaging Techniques. Cell Biochem Biophys. 2019 Sep;77(3):187-196. 
 5. Bienia A, Wiecheć-Cudak O, Murzyn AA, Krzykawska-Serda M. Photodynamic Therapy and Hyperthermia in Combination Treatment-Neglected Forces in the Fight against Cancer. Pharmaceutics. 2021 Jul 27;13(8):1147.
 6. Wolnicka-Glubisz, A.; Wisniewska-Becker, A. Dual Action of Curcumin as an Anti- and Pro-Oxidant from a Biophysical Perspective. Antioxidants 2023, 12, 1725 
 7. Madej E, Ryszawy D, Brozyna AA, Czyz M, Czyz J,  Wolnicka-Glubisz A. Deciphering the functional role of RIPK4 in melanoma. Int. J. Mol. Sci., 2021, 22(21), 11504. 
 8. N. Wronski , E. Madej , M. Grabacka , A.A Brożyna , A. Wolnicka-Glubisz . RIPK4 downregulation impairs Wnt3A-stimulated invasiveness via Wnt/β-catenin signaling in melanoma cells and tumor growth in vivo. Cellular Signalling 2024, 113:110938. 
 9. Barańska E, Wiecheć-Cudak O, Rak M, Bienia A, Mrozek-Wilczkiewicz A, Krzykawska-Serda M, Serda M. Interactions of a Water-Soluble Glycofullerene with Glucose Transporter 1. Analysis of the Cellular Effects on a Pancreatic Tumor Model. Nanomaterials (Basel). 2021, 11(2):513.
 10. Insińska-Rak, M.; Sikorski, M.; Wolnicka-Glubisz, A. Riboflavin and Its Derivates as Potential Photosensitizers in the Photodynamic Treatment of Skin Cancers. Cells 2023, 12, 2304. 
 11. Grabacka M., Płonka P.M., Reiss K., 2020, Melanoma - time to fast or time to feast? An interplay between PPARs, metabolism and immunity. Experimental Dermatology, 29(4), 436-445.
 12. Radomir M. Slominski, Tadeusz Sarna, Przemysław M. Płonka, Chander Raman, Anna A. Brozyna, and Andrzej T. Slominski (2022) Melanoma, Melanin, and Melanogenesis: The Yin and Yang Relationship. Frontiers in Oncology , 12, 842496. doi: 10.3389/fonc.2022.842496   
 13. Maciej Sułkowski, Marta Kot, Bogna Badyra, Anna Paluszkiewicz, Przemysław M. Płonka, Michał Sarna, Dominika Michalczyk-Wetula, Fabio A. Zucca, Luigi Zecca, Marcin Majka, (2021), Highly Effective Protocol for Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells (iPS) into Melanin-Producing Cells. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12787. https://doi.org/10.3390/ijms222312787
 14. Adam Kłóś, Przemysław M. Płonka (2020) Growth of mixed cancer cell population – in silico the size matters Acta Biochimica Polonica, 67(4), 295-301; DOI: https://doi.org/10.18388/abp.2020_5500 
 15. Jan Pukalski, Natalia Marcol, Norbert Wolan, Przemysław M. Płonka, Przemysław Ryszka, Tadeusz Kowalski, Dariusz Latowski. (2020). Detection of a pheomelanin-like pigment in the mycelium of Plenodomus biglobosus by EPR spectroscopy. Acta Biochimica Polonica, 67(3), 295-301; https://doi.org/10.18388/abp.2020_5405 

 • Radiobiologia, hipertermia, terapia fotodynamiczna i chemioterapia na poziomie komórki i organizmu
 • Badanie molekularnych mechanizmów fotostarzenia skóry 
 • Zastosowanie EPR w biologii i medycynie
 • Hipoksja w nowotworach
 • Melanina i jej własności
 • Heterogenność nowotworów
 • Biologia czerniaka 
 • Regulacja cyklu włosowego
 • Biologia tlenku azotu
 • Zastosowanie śluzowców jako alternatywnych organizmów modelowych
 • Modelowanie wzrostu nowotworów, biokomputing i biosemiotyka
 • Ocena aktywności białek oporności wielolekowej
 • Wielomodułowe terapie przeciwnowotworowe
 • Analiza ekspresji genów w nowotworach na postawie baz danych Gene Expression Omnibus
 • Lingwistyczne aspekty informacji biologicznej

Znajomość podstaw biologii komórki, zainteresowanie problematyką nowotworową, modelowanie komputerowe i obsługa komputera na poziomie podstawowym, dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana gotowość do pracy ze zwierzętami w modelach in vivo.