Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biochemii Komórki

prof. dr hab. Joanna Bereta
profesor
pokój: B122 (3.0.26), telefon: 12 664 63 56, e-mail: joanna.bereta@uj.edu.pl

dr hab. Aneta Kasza, profesor uczelni
pokój: A114 (4.0.17), telefon: 12 664 65 21, e-mail: aneta.kasza@uj.edu.pl

dr hab. Monika Bzowska, profer uczelni
pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88, e-mail: monika.bzowska@uj.edu.pl

dr Alicja Hinz, adiunkt
pokój: C123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 88, e-mail: alicja.karabasz@doctoral.uj.edu.pl 

dr Jakub Kochan, adiunkt
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, email: jakub.kochan@uj.edu.pl

dr Renata Mężyk-Kopeć, adiunkt
pokój: B123 (3.0.27), telefon: 12 664 63 38, e-mail: renata.mezyk-kopec@uj.edu.pl

dr Krystyna Stalińska, adiunkt
pokój: B119 (3.0.23), telefon: 12 664 61 41, e-mail: krystyna.stalinska@uj.edu.pl

dr Mateusz Wawro, adiunkt
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 64 00, e-mail: mateusz.wawro@uj.edu.pl

mgr Urszula Tuleja, samodzielny referent techniczny
pokój: B120 (3.0.24), telefon: 12 664 63 57, e-mail: urszula.tuleja@uj.edu.pl

Kornelia Kłosińska, samodzielny referent techniczny 
pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 61 41, e-mail: kornelia.klosinska@uj.edu.pl

mgr Joanna Król, pokój: B118 (3.0.22), telefon: 12 664 63 41, e-mail: joanna.krol@doctoral.uj.edu.pl

mgr Aleksandra Solecka, pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 62 13, e-mail: aleksandra.solecka@doctoral.uj.edu.pl

mgr Weronika Sowińska, pokój: C142 (2.0.34), telefon: 12 664 62 13, e-mail: weronika.sowinska@doctoral.uj.edu.pl

 • Badanie regulacji ekspresji genów istotnych dla stanu zapalnego i rozwoju nowotworów
 • Badanie wpływu cytokin, czynników wzrostu i modulatorów aktywacji komórek na ekspresję wybranych genów
 • Biologiczna ewaluacja nanomateriałów i biomateriałów 
 • Badanie mechanizmów regulacji stabilności transkryptów
 • Otrzymywanie i charakteryzowanie przeciwciał monoklonalnych rozpoznających wybrane białka – zastosowanie w diagnostyce i terapiach
 • Badanie wpływu hipertermii na naprawę uszkodzeń DNA w komórkach nowotworowych
 • Badanie funkcji, regulacji ekspresji i mechanizmu działania szedaz z rodziny ADAM

 • Metody genetyki molekularnej: PCR, RT-PCR, qRT-PCR, EMSA, analiza restrykcyjna, tworzenie konstruktów genetycznych, wyciszanie genów przez siRNA i CRISPRi, transfekcje przejściowe i stabilne komórek eukariotycznych
 • Edycja genomu metodami CRISPR/Cas9 oraz TALEN
 • Ekspresja białek w układach prokariotycznych i eukariotycznych
 • Otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych metodą hybrydoma oraz metodą ekspresji fagowej
 • Modyfikacje chemiczne białek, w tym przeciwciał
 • Techniki immunochemiczne: ELISA, Western blotting, cytometria przepływowa
 • Mikroskopia immunofluorescencyjna połączona z RNA FISH
 • Oznaczanie aktywności enzymatycznej (m.in. proteaz, dysmutazy ponadtlenkowej, iNOS, LDH, innych oksydoreduktaz)
 • Badanie metabolizmu komórek w hodowlach komórkowych
 • Badania in vivo dostarczania leków z wykorzystaniem nanocząstek oraz badania z zakresu terapii nowotworów w modelach mysich
Unikatowa aparatura: 
 • Zmotoryzowany odwrócony mikroskop fluorescencyjny Olympus IX83 wyposażony w komorę do obrazowania przyżyciowego 
 • Elektryczny generator promieniowania rentgenowskiego CellRad+

 1. Aneta Kasza: Funkcja RNazy ZC3H12B w patofizjologii glejaka wielopostaciowego.  (2021–2025). OPUS 21, NCN.
 2. Jakub Kochan: Oś NORAD-granule stresowe i jej rola w indukowanym hipertermią radio-/chemiouczulaniu komórek nowotworowych. (2021–2024). SONATA 16, NCN.

 1. Fluorophore Localization Determines the Results of Biodistribution of Core-Shell Nanocarriers. Hinz A, Szczęch M, Szczepanowicz K, Bzowska M. Int J Nanomedicine. 2022, 17:577-588. 
 2. Addressing the Osteoporosis Problem — Multifunctional Injectable Hybrid Materials for Controlling Local Bone Tissue Remodeling Gilarska A, Hinz A, Bzowska M, Dyduch G, Kamiński K, Nowakowska M and Lewandowska-Łańcucka J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 42, 49762-49779.
 3. Non-targeting control for MISSION shRNA library silences SNRPD3 leading to cell death or permanent growth arrest. Czarnek M, Sarad K, Karaś A, Kochan J, Bereta J. Mol Ther Nucleic Acids 2021, 26: 711–731
 4. Molecular Mechanisms of ZC3H12C/Reg-3 Biological Activity and Its Involvement in Psoriasis Pathology. Wawro M, Kochan J, Sowinska W, Solecka A, Wawro K, Morytko A, Kwiecinska P, Grygier B, Kwitniewski M, Fu M, Cichy J, Kasza A. Int J Mol Sci. 2021, 22:7311. 
 5. Proteolytic Processing of Neuregulin 2. Czarnek M, Bereta J. Mol Neurobiol. 2020 Apr;57(4):1799-1813.
 6. In vivo Studies on Pharmacokinetics, Toxicity and Immunogenicity of Polyelectrolyte Nanocapsules Functionalized with Two Different Polymers: Poly-L-Glutamic Acid or PEG. Karabasz A, Szczepanowicz K, Cierniak A, Mezyk-Kopec R, Dyduch G, Szczęch M, Bereta J, Bzowska M. Int J Nanomed. 2019 Dec 5;14:9587-9602. 
 7. Potential limitations of the Sleeping Beauty transposon use in gene expression studies. Sowińska W, Wawro M, Solecka A, Kasza A. Acta Biochim Pol. 2019 Jul 12;66(3):263-268. 
 8. ZC3H12B/MCPIP2, a new active member of the ZC3H12 family Wawro M, Wawro K, Kochan J, Solecka A, Sowinska W, Lichawska-Cieslar A, Jura J, Kasza A. RNA. 2019 Jul; 25(7):840-856. 
 9. Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular responses to X-ray induced DNA damage. Kochan JA, van den Belt M, von der Lippe J, Desclos ECB, Steurer B, Hoebe RA, Scutigliani EM, Verhoeven J, Stap J, Bosch R, Rijpkema M, van Oven C, van Veen HA, Stellingwerf I, Vriend LEM, Marteijn JA, Aten JA, Krawczyk PM. Nucleic Acids Res. 2019 Sep 26;47(17):e100.
 10. CH2 Domain of Mouse IgG3 Governs Antibody Oligomerization, Increases Functional Affinity to Multivalent Antigens and Enhances Hemagglutination. Klaus T, Bereta J. Front Immunol. 2018 May 23;9:1096.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich jest ściśle związana z tematem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie.

Od studentów oczekujemy mocnych podstaw wiedzy w zakresie biochemii i genetyki molekularnej oraz dobrej znajomości języka angielskiego.