Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Jolanta Jura

prof. dr hab. Jolanta Jura

telefon: 12 664 63 59
e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

Profesor Jura ukończyła studia w roku 1990 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu. W latach 1990–2000 pracowała w Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu. W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a sześć lat później stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Tematem ówczesnych zainteresowań prof. Jury była analiza mutacji i identyfikacja genów ważnych w rozwoju wybranych chorób genetycznych. W roku 2014 została mianowana profesorem.
 
W roku 2001 prof. Jura związała się z WBBiB. Od roku 2013 kieruje Zakładem Biochemii Ogólnej. Obecnie tematem jej zainteresowań jest regulacja stanu zapalnego na poziomie molekularnym oraz etiologia wybranych chorób (zespół metaboliczny, choroby skóry, nowotwory) o podłożu zaburzeń procesów zapalnych. 
 
Prof. Jura przebywała na kilku stażach zagranicznych: krótkoterminowych (w Instytucie Genetyki Człowieka w Getyndze, w Instytucie Genetyki Człowieka w Bonn,  w Instytucie Nauk Biomedycznych i Biologicznych, na Uniwersytecie w Glasgow, w Laboratorium Onkologii w Instytucie Gaslini w Genui) oraz długoterminowych (Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA). 
 
Jej dorobek naukowy składa się z ponad 40 prac doświadczalnych i około 25 prac przeglądowych, szeregu rozdziałów w książkach i skryptach naukowych oraz blisko 90 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Badania naukowe są finansowane przez MNiSW, NCN oraz EU. 
 
Prof. Jura jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od roku 2011 jest Przewodniczącą Krakowskiego Oddziału PTBioch) oraz European Society for Dermatological Research. W maju 2016 została po raz drugi wybrana na stanowisko Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej (pierwsza kadencja: lata 2014-2016).

Kompetencje

  1. Koordynuje prace nad przygotowaniem wniosków i nadzoruje realizację wydziałowych projektów badawczych i dydaktycznych
  2. Współdziała z prodziekanem ds. dydaktyki w realizacji studiów dla studentów zagranicznych.
  3. Odpowiada za realizację studenckich programów wymiany międzynarodowej (Socrates, Erasmus itp.).
  4. Koordynuje międzynarodową współpracę naukową oraz (we współpracy z prodziekanem ds. dydaktyki) dydaktyczną.
  5. Odpowiada za internetową stronę wydziałową i sprawuje nad nią opiekę merytoryczną.
  6. Odpowiada za promocję Wydziału.
  7. Organizuje wydziałowe zebrania naukowe.