Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Artur Osyczka

prof. dr hab. Artur Osyczka

telefon: 12 664 63 48
e-mail: prodziekan.wspolpraca.wbbib@uj.edu.pl

Profesor Artur Osyczka ukończył studia magisterskie w 1993 roku w Instytucie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w Tokyo Metropolitan University w Japonii w 1999 roku. W ramach stażu podoktorskiego w latach 1999–2006 prowadził badania naukowe w Zakładzie Biochemii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. W 2006 roku został beneficjentem International Senior Research Fellowship (ISRF) fundacji Wellcome Trust, które pozwoliło mu powrócić do kraju i założyć grupę Bioenergetyki Molekularnej w Zakładzie Biofizyki WBBiB UJ w Krakowie. W 2011 roku otrzymał kolejne ISRF na dalsze prace badawcze w podjętej tematyce. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 roku, a tytuł profesora w 2014 roku. Od 2017 roku kieruje Zakładem Biofizyki Molekularnej WBBiB.

Zainteresowania naukowe profesora Osyczki koncentrują się na poznaniu molekularnych mechanizmów leżących u podstaw funkcjonowania biologicznych układów przekształcających energię, w tym w szczególności mitochondrialnego łańcucha oddechowego i łańcucha fotosyntetycznego. Prowadzone przez niego badania dotyczą zarówno układów bakteryjnych jak i eukariotycznych i mają na celu m.in. opisanie procesów transportu elektronów i protonów w obrębie kompleksów bioenergetycznych, dynamiki oddziaływań między białkami aktywnymi redoksowo, mechanizmów reakcji katalitycznych konserwujących energię i reakcji ubocznych prowadzących do powstawania reaktywnych form tlenu, molekularnego podłoża mutacji mitochondrialnych. W badaniach łączy wykorzystanie technik genetyki molekularnej z analizą strukturalno-funkcjonalną dokonywaną w oparciu o zaawansowane techniki spektroskopowe, w tym czasowo-rozdzielczą spektroskopię optyczną i elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

Profesor Osyczka jest autorem ponad 70 artykułów naukowych z dziedziny bioenergetyki molekularnej. Dorobek ten obejmują prace opublikowane zarówno w czasopismach ogólnonaukowych (takich jak Nature, Science, PNAS, Physiol. Rev., TiBS) jak i specjalistycznych (JACS, BBA-Bioenergetics, Biochemistry, JBC), a także rozdziały w książkach (Chemical Biology, Advances in Photosynthesis and Respiration). Był edytorem wydania specjalnego Biochimica et Biophysica Acta „Respiratory complex III and related bc complexes”. Kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i FNP. W 2011 roku otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe.

Kompetencje prodziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej
 1. Koordynuje pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów rozwojowych.

 2. Koordynuje prace nad pozyskiwaniem finansowania na rozwój aparatury naukowej i zaplecza badawczego Wydziału.

 3. Koordynuje prace związane z rozwojem i ewaluacją dziedzin i dyscyplin naukowych.

 4. Realizuje przyjęte i inicjuje nowe kierunki działalności naukowej i badawczej WBBiB.

 5. Koordynuje uczestnictwo WBBiB w konsorcjach naukowych (krajowych i międzynarodowych) oraz w zespołach i przedsięwzięciach nakierowanych na komercjalizację wyników prac badawczych.

 6. Współdziała z prodziekanem ds. dydaktyki w realizacji studiów dla studentów zagranicznych.

 7. Odpowiada za realizację studenckich programów wymiany międzynarodowej (Socrates, Erasmus oraz w ramach bilateralnych umów międzyuczelnianych i międzywydziałowych, itp.).

 8. Wspomaga pracowników, doktorantów i studentów w organizacji konferencji naukowych.

 9. Nadzoruje wydatki związane z przyznawaniem wydziałowych funduszy na konferencje i warsztaty naukowe oraz finansowanie publikacji naukowych

 10. Nadzoruje wdrażanie przedsiębiorczości i procedur komercjalizacji wyników badań na Wydziale oraz prace zlecane przez podmioty zewnętrzne;

 11. Odpowiada za internetową stronę wydziałową i sprawuje nad nią opiekę merytoryczną.

 12. Odpowiada za promocję Wydziału.