Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. Andrzej Górecki

dr hab. Andrzej Górecki

telefon: 12 664 67 80
e-mail: prodziekan.rozwoj.wbbib@uj.edu.pl 

Dr hab. Andrzej Górecki rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2001 roku. Od początku związany jest Zakładem Biochemii Fizycznej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół białek, w szczególności zaś czynników transkrypcyjnych. Badania zmutowanych form jednego z takich czynników – bakteryjnego białka CRP – pozwoliły mu w 2006 roku uzyskać stopień doktora nauk biologicznych z zakresu biochemii. W 2019 roku, w wyniku serii prac poświęconych ludzkim białkom TFIIB i YY1, uzyskał stopień doktora habilitowanego. 

Funkcje białek są przez doktora Góreckiego postrzegane jako konsekwencje oddziaływań z ligandami, kwasami nukleinowymi i innymi białkami. Rozpatruje je w aspekcie strukturalnym, kinetycznym i termodynamicznym. Analizuje konsekwencje zmian struktury i dynamiki badanych białek wywołanych wymienionymi oddziaływaniami, szczególnie jeśli dotyczą one białek samoistnie nieuporządkowanych (IDP). W swoich badaniach chętnie posługuje się technikami spektroskopowymi, takimi jak dichroizm kołowy czy stacjonarna i rozdzielcza w czasie spektroskopia fluorescencyjna. Badanie prowadzone są w układzie in vitro w oparciu o białka rekombinowane, jednakże doktor Górecki dużą uwagę przywiązuje do umieszczenia uzyskanych rezultatów w kontekście funkcjonowania komórki i organizmu. Obecne zainteresowania dr. hab. Andrzeja Góreckiego zmierzają w kierunku badania pojedynczych cząsteczek białek.

W trakcie swojej kariery dr hab. Andrzej Górecki nie był wyłącznie zaangażowany w działalność naukową i dydaktyczną, ale pełnił także różne funkcje organizacyjne. W latach 2006–2013 był kierownikiem studiów niestacjonarnych na WBBiB, przyczynił się do powstania koła naukowego studentów biochemii N.Zyme i od 2012  roku pełni funkcję jego opiekuna; jest członkiem Wydziałowej komisji ds. napraw sprzętu (od 2013 roku); był pełnomocnikiem dziekana WBBiB ds. praktyk studenckich (2019 r.), jest także zastępcą koordynatora Zespołu Wykonawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego BioS (POB-BioS) działającego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości (ID) w Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2020 roku).

W 2020 roku został wybrany na członka Senatu UJ i powołany na stanowisko prodziekana WBBiB ds. rozwoju.

Kompetencje prodziekana ds. rozwoju
  1. Zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności
  2. Współdziała z Dziekanem w sprawach administracyjno-finansowych
  3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Sekcją administracyjno-finansową
  4. Nadzoruje sprawy związane z eksploatacją i stanem technicznym budynku Wydziału, we współpracy z pełnomocnikiem dziekana ds. infrastruktury oraz Działem Administracji Kampusu
  5. Sprawuje nadzór na Komórką ds. informatyki
  6. Sprawuje nadzór nad Biblioteką Nauk Przyrodniczych
  7. Kontroluje poprawność formalną spraw przeprowadzanych przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  8. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia prac naukowych i zajęć dydaktycznych
  9. Opracowuje koncepcje prac inwestycyjnych planowanych do dalszej realizacji
  10. Wraz z prodziekanem ds. badań i współpracy międzynarodowej pozyskuje środki finansowe na rozwój wydziału z polskich i zagranicznych agencji