Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Marta Michalik, prof. UJ

dr hab. Marta Michalik, prof. UJ

telefon: 12 664 60 01
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl

Dr hab. Marta Michalik ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ studia magisterskie z zakresu biologii, ze specjalnością biochemia, oraz studia doktoranckie z biologii molekularnej. Tam też uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie biologia. Od początku  swej pracy zawodowej  do chwili obecnej związana jest z Zakładem Biologii Komórki, początkowo Instytutu Biologii Molekularnej, a obecnie WBBiB. 

Badania prowadzone przez dr hab. Martę Michalik dotyczą m. in. biologii ludzkich i zwierzęcych komórek prawidłowych w różnych stanach patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów fenotypowego przejścia fibroblastów w miofibroblasty, w kontekście patogenezy astmy oskrzelowej. Interesują ją również mechanizmy transformacji nowotworowej, a w tym kontekście – nowoizolowane związki roślinne działające toksycznie a przy tym selektywnie i specyficznie na różne typy komórek nowotworowych. Dorobek naukowy dr hab. Marty Michalik obejmuje 45 prac oryginalnych, 10 prac przeglądowych oraz ponad 70 komunikatów konferencyjnych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Marta Michalik uczestniczyła m.in. w pracach  Stałej Rektorskiej Komisji ds. Procesu Bolońskiego (2003–2006), Stałej Rektorskiej Komisji ds. Programów Edukacyjnych i Rozwoju Dydaktyki (2006-2008), Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2009–2012) oraz Uczelnianej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012–2016). Wielokrotnie była sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Pełniła również funkcje Pełnomocnika Rektora UJ ds. ankiet studenckich na Wydziale BBiB (2006–2009) oraz przewodniczącej Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości kształcenia (2012–2016). Dr hab. Marta Michalik jest kilkukrotnym laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz naukowej. W roku 2020 po raz drugi została prodziekanem ds. dydaktyki.

Kompetencje prodziekana ds. dydaktyki
 1. Prowadzi sprawy studenckie.
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad sekretariatem ds. studenckich.
 3. Nadzoruje wykorzystanie sal dydaktycznych.
 4. Zarządza funduszem dydaktycznym Wydziału.
 5. Nadzoruje realizację programu studiów, we współpracy z pełnomocnikami dziekana ds. kierunków.
 6. Rozlicza pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich Wydziału.
 7. Przewodniczy Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.
 8. Koordynuje prace nad tworzeniem nowych kierunków studiów.
 9. Współdziała z prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej w realizacji studiów dla studentów zagranicznych.
 10. Nadzoruje nabór kandydatów i realizację studiów doktoranckich, poprzez kierownika Studiów Doktoranckich.
 11. Przygotowuje sprawozdania z działalności dydaktycznej Wydziału.
 12. Organizuje nabór na studia we współpracy z pełnomocnikami dziekana ds. kierunków.
 13. Organizuje uroczystości inauguracji roku akademickiego oraz innych imprez związanych z działalnością dydaktyczną Wydziału.