Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan

prof. dr hab. Jolanta Jura

prof. dr hab. Jolanta Jura

telefon: 12 664 63 59
e-mail: jolanta.jura@uj.edu.pl

 

Profesor Jura ukończyła studia w roku 1990 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu. W latach 1990–2000 pracowała w Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu. W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a sześć lat później stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Tematem ówczesnych zainteresowań prof. Jury była analiza mutacji i identyfikacja genów ważnych w rozwoju wybranych chorób genetycznych. W roku 2014 została mianowana profesorem. 

W roku 2001 prof. Jura związała się z WBBiB. Od roku 2013 kieruje Zakładem Biochemii Ogólnej. Obecnie tematem jej zainteresowań jest regulacja stanu zapalnego na poziomie molekularnym oraz etiologia wybranych chorób (zespół metaboliczny, choroby skóry, nowotwory) o podłożu zaburzeń procesów zapalnych.   

Profesor Jura przebywała na kilku stażach zagranicznych: krótkoterminowych (w Instytucie Genetyki Człowieka w Getyndze, w Instytucie Genetyki Człowieka w Bonn, w Instytucie Nauk Biomedycznych i Biologicznych, na Uniwersytecie w Glasgow, w Laboratorium Onkologii w Instytucie Gaslini w Genui) oraz długoterminowych (Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA).   

Jej dorobek naukowy składa się z ponad 60 prac doświadczalnych i około 25 prac przeglądowych, szeregu rozdziałów w książkach i skryptach naukowych oraz blisko 90 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Badania naukowe są finansowane przez MNiSW, NCN oraz EU. Prace te były cytowane ponad 2 tys. razy. 

Profesor Jura jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od roku 2011 jest Przewodniczącą Krakowskiego Oddziału PTBioch) oraz European Society for Dermatological Research. Od 2020 pracuje w międzynarodowej Komisji FEBS zajmującej się oceną aplikacji o finansowanie stypendiów FEBS. Przez półtorej kadencji pełniła funkcję prodziekana WBBiB ds. badań i współpracy międzynarodowej (pierwsza kadencja: lata 2014–2016, druga kadencja: lata 2016–2020). W roku 2020 została Dziekanem WBBiB. 

Kompetencje dziekana

Dziekan kieruje wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów, a w szczególności:

  1. reprezentuje wydział na zewnątrz;
  2. w zakresie ustalonym przez Rektora decyduje w sprawach mienia i gospodarki wydziału;
  3. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału;
  4. jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału; 
  5. sprawuje nadzór nad administracją wydziału; 
  6. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów i doktorantów wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności 
  7. realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, za zgodą rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, 
  8. określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności z zakresu spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest Prodziekan ds. dydaktyki, z uwzględnieniem uprawnień kierownika studiów doktoranckich, 
  9. powołuje stałe lub doraźne komisje dziekańskie, ustalając ich skład, zadania i kadencję, powołuje pełnomocników określając zakres ich działania.