Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekan

prof. dr hab. Zbigniew Madeja

prof. dr hab. Zbigniew Madeja

telefon: 12 664 60 03
e-mail: dziekan.wbbib@uj.edu.pl
e-mail: z.madeja@uj.edu.pl

Profesor Zbigniew Madeja wszystkie stopnie naukowe otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia z zakresu biologii molekularnej ukończył na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi i tam też uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. W roku 1991 został zatrudniony w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii Molekularnej. Z Zakładem tym pozostaje związany do chwili obecnej, pełniąc od roku 2006 funkcje kierownika zakładu.

Prof. Madeja przebywał na zagranicznych stażach naukowych, m.in. w Szwecji i Szwajcarii. Badania przez niego prowadzone dotyczą m.in. mechanizmów migracji komórek prawidłowych i nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu homo- i heterotypowych oddziaływań komórka-komórka na aktywność ruchową komórek nowotworowych, reakcji komórek na topografię podłoża (naprowadzanie przez kontakt), mechanizmów elektrotaksji (reakcji komórek na pole elektryczne) i chemotaksji. Jest autorem ponad 50 prac naukowych z tej dziedziny.

Prof. Madeja jest również członkiem Prezydium Komitetu Cytobiologii PAN Profesor Zbigniew Madeja jest kilkukrotnym laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał 7 października 2010 roku.

Od maja 2012 roku prof. Madeja był Prodziekanem WBBiB ds. nauki i współpracy międzynarodowej. W lipcu 2014 roku (po przejściu na emeryturę prof. Wojciecha Froncisza) został wybrany po raz pierwszy na stanowisko Dziekana WBBiB. Obecnie sprawuję tę funkcję w ramach drugiej kadencji (od maja 2016 r.)

Kompetencje Dziekana

Dziekan kieruje wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów, a w szczególności:

  1. reprezentuje wydział na zewnątrz;
  2. w zakresie ustalonym przez Rektora decyduje w sprawach mienia i gospodarki wydziału;
  3. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą wydziału;
  4. jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału; 
  5. sprawuje nadzór nad administracją wydziału; 
  6. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów i doktorantów wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności 
  7. realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, za zgodą rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, 
  8. określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności z zakresu spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest Prodziekan ds. dydaktyki, z uwzględnieniem uprawnień kierownika studiów doktoranckich, 
  9. powołuje stałe lub doraźne komisje dziekańskie, ustalając ich skład, zadania i kadencję, powołuje pełnomocników określając zakres ich działania.