Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RADA WYDZIAŁU, KOMISJE, ZESPOŁY, KIEROWNICY STUDIÓW, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Rada Wydziału

Profesorowie

 1. prof. dr hab. Joanna Bereta
 2. prof. dr hab. Joanna Cichy
 3. prof. dr hab. Jarosław Czyż
 4. prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
 5. prof. dr hab. Justyna Drukała
 6. prof. dr hab. Józef Dulak
 7. prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
 8. prof. dr hab. Leszek Fiedor
 9. prof. dr hab. Alicja Józkowicz
 10. prof. dr hab. Jolanta Jura
 11. prof. dr hab. Bernard Korzeniewski
 12. prof. dr hab. Andrzej Kozik
 13. prof. dr hab. Jerzy Kruk
 14. prof. dr hab. Zbigniew Madeja
 15. prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 16. prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
 17. prof. dr hab. Artur Osyczka
 18. prof. dr hab. Jan Potempa
 19. prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
 20. prof. dr hab. Hanna Rokita
 21. prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Monika Biniecka
 2. dr hab. Małgorzata Bzowska
 3. dr hab. Dariusz Dziga
 4. dr hab. Martyna Elas
 5. dr hab. Andrzej Górecki
 6. dr hab. Anna Grochot-Przęczek
 7. dr hab. Ibeth Guevara-Lora
 8. dr hab. Irena Horwacik
 9. dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior
 10. dr hab. Aneta Kasza
 11. dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
 12. dr hab. Joanna Kozieł
 13. dr hab. Dariusz Latowski
 14. dr hab. Agnieszka Łoboda
 15. dr hab. Sylwia Łukasiewicz
 16. dr hab. Paweł Mak
 17. dr hab. Przemysław Malec
 18. dr hab. Marta Michalik
 19. dr hab. Katarzyna Miękusl
 20. dr hab. Krzysztof Murzyn
 21. dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
 22. dr hab. Anna Pawlak
 23. dr hab. Aleksandra Piechota-Polańczyk
 24. dr hab. Przemysław Płonka
 25. dr hab. Marcin Sarewicz
 26. dr hab. Wojciech Strzałka
 27. dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
 28. dr hab. Benedykt Władyka
 29. dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Emerytowani pracownicy naukowi z głosem doradczym

 1. prof. dr hab. Jan Białczyk
 2. prof. dr hab. Adam Dubin
 3. prof. dr hab. Wojciech Froncisz
 4. prof. dr hab. Halina Gabryś
 5. dr hab. Ryszard Gurbiel
 6. prof. dr hab. Andrzej Klein
 7. prof. dr hab.Anna Kordowiak
 8. prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
 9. prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
 10. prof. dr hab. Tadeusz Sarna
 11. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
 12. prof. dr hab. Krystyna Urbańska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Monika Bojko
 2. dr Aleksander Grabiec
 3. dr Monika Rak
 4. dr Krzysztof Szade
 5. dr Macin Zawrotniak

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Dorota Żołnierczyk
 2. mgr inż. Janusz Drebot
 3. mgr Piotr Widerski

Delegaci związków zawodowych z głosem doradczym

 1. dr Katarzyna Szmyd: NSZZ „Solidarność"
 2. dr Beata Bober: ZNP UJ

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Beata Rysiewicz
 2. mgr Aleksandra Wielento

Przedstawiciele studentów

 • Estera Ambroż 
 • Małgorzata Honc 
 • Wiktor Jakubowski 
 • Zuzanna Kraszewska 
 • Kornelia Kłosińska 
 • Katarzyna Kwaśnica 
 • Katarzyna Leja 
 • Joanna Leja 
 • Natalia Limberger 
 • Rafał Miłodrowski 
 • Aneta Prochowicz
 • Piotr Szulc
 • Jakub Zięba

Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Kadry Naukowej

Przewodniczący:
prof. dr hab. Józef Dulak

Członkowie:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
dr hab. Katarzyna Miękus

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. Artur Osyczka (Prodziekan WBBiB ds. badań i współpracy międzynarodowej)
Członkowie:
Kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Wydziałowa komisja ds. Opiniowania Wniosków o Stypendia Doktoranckie

Przewodnicząca:
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
Członkowie:
dr hab. Andrzej Górecki
prof. dr hab. Jerzy Kruk
mgr Krystian Mokrzyński

Wydziałowa Komisja ds Bezpieczeństwa Biologicznego

Przewodniczący:
dr hab. Aneta Kasza
Członkowie:
dr hab. Dariusz Dziga
dr hab. Przemysław Malec

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Infrastruktury Informatycznej

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki
Członkowie:
mgr Piotr Widerski
dr Marcin Zawrotniak

Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Jolanta Jura

Członkowie:
prof. dr hab. Halina Gabryś
prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Członkowie: 
prof. dr hab. Jerzy Kruk
dr hab. Dariusz Latowski

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Hanna Rokita

Członkowie: 
prof. dr hab. Alicja Józkowicz
dr hab. Joanna Kozieł

Dziekańska Komisja ds. Nauczania

Przewodnicząca:
dr hab. Marta Michalik (Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki)

Członkowie:
kierownicy studiów oraz kierownicy Zakładów i Pracowni WBBiB

Dziekańska Komisja ds. Napraw Sprzętu

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Górecki (Prodziekan WBBiB ds. rozwoju)
Członkowie:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik
prof. dr hab. Jarosław Czyż

 

Dziekańska Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:
dr hab. Martyna Elas
Członkowie:
dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
dr Magdalena Tworzydło

Zespoły

Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia:
dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia:
dr Małgorzata Dutka

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Ibeth Guevara–Lora
dr Małgorzata Bzowska

Przedstawiciel administracji:
mgr Dorota Żołnierczyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:
Alicja Cieślewicz (Biofizyka), Marcin Jędruch (Biotechnologia molekularna)
mgr Dorota Zając (Studia doktoranckie)

Zespół Doradczy ds. monitorowania dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, udzielania porad i wyszukiwania nowego opiekuna zwierzęcia

dr hab. Joanna Bereta (Zakład Biochemii Komórki)
prof. dr hab. Joanna Cichy (Zakład Immunologii)
prof. dr hab. Alicja Józkowicz (Zakład Biotechnologii Medycznej)
dr hab. Martyna Elas (Zakład Biofizyki)

Osoba odpowiedzialna za monitorowanie dobrostanu zwierząt, kontrolę przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, porady, wyszukiwanie nowego opiekuna zwierzęcia:
mgr Dominika Michalczyk-Wetula 

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
mgr inż. Ewa Werner

Reprezentanci WBBiB w komisjach senackich, rektorskich oraz ogólnouczelnianych UJ

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

 • dr hab. Marta Michalik
 • dr hab. Dariusz Latowski

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 • prof. dr hab. Artur Osyczka
 • dr hab. Andrzej Górecki

Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich

 • prof. dr hab. Jarosław Czyż
 • z-ca: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

 • prof. dr hab. Jolanta Jura
 • dr hab. Andrzej Górecki

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

 • prof. dr hab. Hanna Rokita
 • prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • prof. dr hab. Jolanta Jura
 • dr hab. Andrzej Górecki

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Jerzu Kruk
 • dr Tomasz Panz

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • prof. dr hab. Jan Białczyk

Stała Rektorska Komisja ds. Kadry Naukowej

prof. dr hab. Józef Dulak
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

Stała Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Przemysław Płonka
 • dr hab. Jolanta Sroka

Stała Rektorska Komisja Remontowa

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • mgr Piotr Widerski

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

 • dr hab. Andrzej Górecki
 • dr hab. Benedykt Władyka

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Zespół ds. internacjonalizacji studiów:
dr hab. Irena Horwacik

Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania:
dr Tomasz Panz

Zespół studiów III stopnia:
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

 • dr hab. Dariusz Latowski

Rada Archiwalna

 • prof. dr hab. Jarosław Czyż

Kierownicy studiów

Kierunek BIOTECHNOLOGIA (studia I stopnia) i BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA (studia II stopnia)

Kierownik: prof. dr. hab Joanna Bereta

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek BIOFIZYKA (jednolite studia magisterskie)

Kierownik: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.

Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA (studia I stopnia)

Kierownik: dr hab. Martyna Elas

Kompetencje:

 1. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 2. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 3. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.

Kierunek BIOCHEMIA, studia I i II stopnia

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kozik

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunki BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ (studia II stopnia) oraz BIOINFORMATYKA (studia I i II stopnia)

Kierownik: dr hab. Krzysztof Murzyn

Kompetencje:

 1. Koordynuje pracę Komisji ds. Egzaminów Magisterskich Kierunku.
 2. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku.
 3. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 4. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

Kierownik: dr hab. Irena Horwacik

Kompetencje:

 1. Nadzoruje prace nad harmonogramem studiów.
 2. Współdziała z Prodziekanem ds. dydaktyki w rekrutacji kandydatów na studia II stopnia.

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej, program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk

Studia podyplomowe: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Kierownik: dr Tomasz Panz

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia

prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr Małgorzata Dutka

Pełnomocnik ds. e-learningu

dr Marcin Zawrotniak

Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich

dr hab. Dariusz Latowski

Pełnomocnik ds. wymiany międzynarodowej studentów i koordynator Erasmus+

prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel

Kompetencje:

 1. Koordynuje i nadzaruje wizyty młodzieży ze szkół na WBBiB.