Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH)

Pełna dokumentacja studiów kierunku biochemia, określona w załączniku do Uchwały Senatu nr 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (dot. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) obejmuje:
 • charakterystykę kierunku
 • program
 • efekty uczenia się
 • plany studiów
 • sylabusy.

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 1561 godzin. 
Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 120. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Program studiów obejmuje:

 • zajęcia ogólnouczelniane (10 punktów ECTS),
 • kierunkowe zajęcia specjalistyczne (105 punktów ECTS),
 • przygotowanie pracy magisterskiej (5 punktów ECTS).

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe i obejmują zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat (najczęściej z języka angielskiego) pozwalający na osięgnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kierunkowe zajęcia specjalistyczne obejmują:

 • zaawansowane kursy specjalistyczne (wykłady, ćwiczenia), poświęcone szczegółowym działom i kierunkom nowoczesnej biochemii i biologii molekularnej,
 • pracownie specjalistyczne, umożliwiające studentom trening w technikach biochemicznych, których opanowanie będzie niezbędne przy wykonywaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej,
 • seminarium specjalistyczne, poświęcone zaawansowanym problemom współczesnej biochemii,
 • seminarium magisterskie, na którym studenci przedstawiają założenia, metodykę i wyniki swoich badań naukowych, wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej,
 • pracownię magisterską, umożliwiającą wykonanie doświadczeń, których wyniki włączone zostaną do pracy magisterskiej.

Grupa zaawansowanych kursów specjalistycznych obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danego rocznika oraz zajęcia fakultatywne. Te ostatnie student dobiera w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej.

Plan studiów określa wymiar kursów obowiązkowych (26 punktów ECTS, 251 godzin) oraz minimalną liczbę punktów ECTS za kursy do wyboru (24 punkty ECTS, ok. 220 godzin), z których określona część (6 punktów ECTS, ok. 55 godzin) mogą stanowić uzupełniające kursy specjalistyczne występujące w programach innych kierunków studiów prowadzonych na WBBiB (grupa E).

Pracownie specjalistyczne I i II są obowiązkowe w tym sensie, że student musi wypracować określoną sumaryczną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych w wymiarze określonym w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym/ej przez studenta Zakładzie/Pracowni WBBiB. Ze względu na wielką rozpiętość tematyki badawczej w Zakładach/Pracowniach WBBiB, pracownie te formalnie
podzielono na dwie „ścieżki” metodyczne:

 • jedna obejmuje biochemię fizyczną, strukturalną i analityczną,
 • druga obejmuje biologię molekularną, biochemię komórki i biochemię organizmów.

Seminarium specjalistyczne na pierwszym roku studiów prowadzone jest w dwóch blokach programowych (dwóch grupach seminaryjnych), w obrębie których tematyka obejmuje albo „bardziej biologiczne” albo „bardziej chemiczne” działy biochemii. Obowiązkowe seminarium magisterskie na drugim roku nie jest prowadzone w wersjach alternatywnych.

Pracownia magisterska polega na indywidualnej pracy magistranta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Wymiar godzinowy tej pracowni odpowiada minimalnemu czasowi, jaki powinien wystarczyć dla uzyskania przez studenta wyników nadających się do włączenia do rozprawy magisterskiej.

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów:

 • I rok: nabycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej dla wykonywania zawodu biochemika oraz dla kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biochemii, niezależnie od wybieranego wariantu kształcenia (program obejmuje większość obowiązkowych zajęć kierunkowych oraz zajęcia kształcenia ogólnego),
 • II rok: opanowanie specjalistycznej wiedzy umiejętności i kompetencji społecznych z działów biochemii, niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej i złożenia egzaminu dyplomowego (program obejmuje pozostałą część zajęć kształcenia kierunkowego, zarówno obowiązkowych jak i fakultatywnych).

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studenci studiów II stopnia kierunku biochemia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody promotora i kierownika studiów oraz starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na staże jest dostępny w osobnej podzakładce.

Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest wybrać opiekuna naukowego, pod którego  kierunkiem odbędzie Pracownię specjalistyczną I (wybór opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). Ponadto, opiekun naukowy doradza studentowi w wyborze fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych.  

Do końca pierwszego roku studiów student zobowiązany jest wybrać temat i promotora pracy magisterskiej, ściśle przestrzegając procedury tego wyboru. Wybór tematu pracy i promotora należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz; jest to warunek formalny dopuszczenia do Pracowni specjalistycznej II. Temat pracy magisterskiej i promotora wybrać można wyłącznie z ogłoszonej listy, zatwierdzonej przez Radę programową kierunku.  

Promotorem magistranta może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ lub Wydziału Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub, za zgodą Rady Wydziału, stopniem doktora (adiunkt), prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii.

Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach Pracowni specjalistycznej II i Pracowni magisterskiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy magisterskiej.  

Warunkami ukończenia studiów są:

 1. zaliczenie zajęć określonych w programie studiów, z uwzględnieniem zasad doboru tych zajęć i wymaganej liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom zajęć
 2. przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej
 3. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. 

Praca magisterska ma spełniać kryteria, pozwalające jednoznacznie uznać ją za pracę biochemiczną. Ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego z zakresu biochemii, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w tym dziale nauk o życiu. 

Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biochemicznym przeprowadzonych przez studenta w ramach Pracowni magisterskiej pod nadzorem promotora. Typowy układ pracy obejmuje rozdziały: wstęp teoretyczny, materiały i metody, wyniki, dyskusja. Warunkami zaliczenia pracy magisterskiej są pozytywne oceny promotora oraz jednego niezależnego recenzenta. Wybór recenzenta (pracującego w innym/ej niż promotor Zakładzie/Pracowni) podyktowany jest jego specjalizacją i znajomością tematyki pracy.

Praca magisterska jest kulminacją podstawowej zasady obowiązującej w procesie dydaktycznym prowadzonym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – ścisłego powiązania kształcenia studentów z ich angażowaniem w rzeczywistą pracę naukową. Wdrażanie studentów do samodzielnej pracy naukowej jest trójetapowym procesem, obejmującym szkolenie wstępne w trakcie pracowni specjalistycznej I w drugim semestrze, opanowanie zaawansowanych umiejętności metodycznych w trakcie pracowni specjalistycznej II w trzecim semestrze oraz własnych, samodzielnych eksperymentów, wykonywanych w trakcie pracowni magisterskiej w czwartym semestrze. Najpóźniej w tej ostatniej fazie, student wciągany jest we współpracę z wykonawcami projektów badawczych prowadzonych przez określony zespół naukowy – zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i nowatorstwo pracy magisterskiej. W szeregu przypadkach owocuje to uzyskaniem przez magistranta wyników, które mogą by włączone do publikacji naukowej – często wyniki te stanowią istotną część pełnego artykułu oryginalnego.