Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Jednoroczne studia podyplomowe z biologii molekularnej prowadzone na naszym Wydziale mają charakter doskonalący.

W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów transgenicznych (np. genetycznie modyfikowana żywność) oraz terapia genowa. Wykłady poparte są prezentacjami i ćwiczeniami z zakresu hodowli komórkowych, niektórych technik inżynierii genetycznej, jak również wybranych technik biochemicznych.

Studia mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, szczególnie w kręgu diagnostów laboratoryjnych. Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz specjalistów zaproszonych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.

Czas trwania i terminy zajęć

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (dwie sesje weekendowe w miesiącu).

Opłata za studia

Opłata za studia wynosi 3 500 zł (płatne w dwóch ratach semestralnych po 1 750 zł). Dodatkowa opłata pobierana jest za wystawienie świadectwa ukończenia studiów – 30 zł.

Dane kontaktowe

adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

 • tel. 12 664 60 00 (sekretariat ds. studenckich)
 • tel. 12 664 60 02 (sekretariat ds. ogólnych)
 • fax: 12 664 69 02

kierownik studiów: dr Tomasz Panz
e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

Przybliżony program studiów

Przybliżony program studiów obejmie około 200 godzin wykładów i około 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Aktualny wymiar godzinowy poszczególnych wykładów i ćwiczeń-demonstracji jest następujący:

 • Analiza DNA w kryminalistyce – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Apoptoza i stres komórkowy – wykłady 4 godz. 
 • Bioinformatyka – ćwiczenia 3 godz. 
 • Biologia komórki – wykłady 32 godz., ćwiczenia 12 godz. 
 • Biologia wolnorodnikowa – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Biosynteza białka – wykłady 12 godz. 
 • Choroby genetyczne i metody badań z nimi związane – wykład 2 godz. 
 • Cytokiny, genomika i proteomika – wykłady 4 godz. 
 • Diagnostyka molekularna – wykłady 6 godz. 
 • Fotosynteza – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Genetyka molekularna – wykłady 30 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Immunologia – wykłady 16 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Kultury tkanek i komórek roślinnych – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Mikrobiologia – wykłady 8 godz., ćwiczenia 9 godz. 
 • Mikroskopia konfokalna – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3godz. 
 • Modelowanie molekularne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Molekularne mechanizmy angiogenezy – wykłady 6 godz. 
 • Przeciwciała monoklonalne – wykłady 4 godz.. 
 • Rola żywienia w zapobieganiu chorobom nowotworowym – wykłady 6 godz. 
 • Rośliny transgeniczne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Struktura i funkcja białek – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz. 
 • Sygnalizacja międzykomórkowa – wykłady 10 godz. 
 • Terapie genowe – wykłady 6 godz. 
 • Wirusologia – wykłady 4 godz., ćwiczenia 6 godz. 
 • Wybrane zagadnienia ekspresji genów – wykłady 8 godz. 

Przedmioty powyżej 12 godzin wykładów zaliczane są na podstawie egzaminów testowych, pozostałe – zaliczane są na podstawie obecności na zajęciach i krótkich testów.

Wymagane dokumenty

Uwaga! Dokumenty powinny być złożone po rejestracji i zakwalifikowaniu na studia za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • umowa  cywilno-prawna generowana przy rejestracji za pośrednictwem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów – należy ją przesłać pocztą na adres Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dopiskiem „Studia podyplomowe z biologii molekularnej" niezwłocznie po dokonaniu rejestracji  w systemie ERK,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich z zakresu nauk przyrodniczych – powinien być dostarczony na pierwsze zajęcia,
 • dwa zdjęcia – powinny być dostarczone na pierwsze zajęcia.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia na studia podyplomowe z biologii molekularnej przyjmowane są  za pośrednictwem systemu ERK – Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.erk.uj.edu.pl). Rejestracja na studia (które rozpoczną się w roku akademickim 2019/2020) odbywać się będzie od 24 czerwca do 22 września 2019 r.  

Limit przyjęć

 • maksymalna liczba osób: 48
 • minimalna liczba osób wpisanych, wymagana do uruchomienia studiów: 24