Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

BIOINFORMATYKA – STUDIA I STOPNIA

Bioinformatyka jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się problemami gromadzenia i przetwarzania informacji zawartej w danych uzyskiwanych w czasie badania układów biologicznych. By ująć to obrazowo, można powiedzieć, że w ramach bioinformatyki matematyka oraz informatyka dostarczają narzędzi (algorytmów, programów) do rozwiązania zagadnień współczesnej biologii i medycyny.

Jednym z zadań bioinformatyki jest rozwijanie metod obliczeniowych, które m.in umożliwiają badanie struktury, funkcji oraz ewolucji makrocząsteczek, takich jak DNA, RNA czy białka.

Bioinformatyka zajmuje się także katalogowaniem oraz analizą informacji biologicznej gromadzonej w ogromnych ilościach w toku badań genomicznych i proteomicznych oraz w trakcie eksperymentów prowadzonych z zastosowaniem wysokoprzepustowych technik eksperymentalnych. 

Osobną gałęzią bioinformatyki jest modelowanie komputerowe, które pozwala przewiedzieć, jak w określonej sytuacji/warunkach będą się zachowywać pojedyncze cząsteczki czy całe systemy biologiczne.

Bioinformatyka to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe, interesują się programowaniem a przy tym ciekawi je świat ożywiony. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych jak również klas o profilu biologiczno-chemicznym i pokrewnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bioinformatyce pobierz nasz Informator dla licealistów.

Chcesz poznać opinię innych o bioinformatyce – sięgnij po Okiem studenta.

Trzyletnie, stacjonarne studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka stwarzają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy zarówno z zakresu nauk ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka), jak i z zakresu nauk o życiu (biochemia, biologia komórki, genetyka molekularna, genomika). 

W programie kształcenia duży nacisk położono na wykształcenie konkretnych praktycznych umiejętności, stąd wykładom i konwersatoriom towarzyszą liczne i urozmaicone ćwiczenia laboratoryjne. 

Ważną cechą studiów jest ich międzywydziałowy charakter: program realizowany jest w znakomitej większości przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W toku studiów, po drugim roku, studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. Zwieńczeniem studiów licencjackich jest praca dyplomowa, w ramach której należy zastosować poznane metody bioinformatyczne do analizy danych biologicznych.

Szczegółowy program studiów I stopnia jest dostępny w zakładce na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Interdyscyplinarna wiedza, praktyczne umiejętności oraz różnorodne kompetencje społeczne absolwentów kierunku bioinformatyka umożliwiają im na elastyczne dopasowywanie się do potrzeb rynku pracy i znalezienie zatrudnienia na stanowiskach wymagających biegłości w posługiwaniu się różnorodnymi technikami informatycznymi i/lub szerokiej wiedzy z różnych nauk o życiu, takich jak np. informatyk, programista, asystent badawczy, analityk danych lub radca patentowy. 

Absolwenci są również bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na kierunku bioinformatyka lub na innych kierunkach, w szczególności takich, gdzie wymagana jest biegła znajomość matematyki i informatyki lub wiedza z zakresu nauk biologicznych.

Rejestracja i terminy

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione na stronie rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2024/2025) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z bioinformatyki skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

O przyjęciu na studia licencjackie na kierunek bioinformatyka decydują wyniki uzyskane na maturze z matematyki oraz jednego z wybranych przedmiotów, spośród czterech do wyboru:

  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki i astronomii,
  • informatyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek bioinformatyka (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

  • Limit miejsc: 25 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
  • Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 8