Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA I STOPNIA

Biofizyka jest nauką interdyscyplinarną przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych. Jej głównym celem jest wyjaśnianie w oparciu o prawa fizyki mechanizmów rządzących procesami biologicznymi. Poznawanie tych mechanizmów następuje przez tworzenie coraz doskonalszych modeli, które obrazują wybrane aspekty funkcjonowania układów ożywionych na różnych poziomach organizacji – od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez molekuły, organelle, komórki, całe organizmy, aż do ekosystemów.

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i równocześnie zafascynowane są procesami zachodzącymi w żywych organizmach. Chcą poznać najnowsze metody badania świata ożywionego oraz dowiedzieć się jak działa aparatura wykorzystywana w tych badaniach. Ciekawi je analiza danych, a także narzędzia i koncepcje stosowane współcześnie do zrozumienia zjawisk biologicznych.

Studentami biofizyki molekularnej i komórkowej mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych oraz pokrewnych.

Więcej o biofizyce można przeczytać w naszym Informatorze dla licealistów

Kierunek biofizyka molekularna i komórkowa to noweinterdyscyplinarne studia I stopnia. W pierwszym semestrze proponowane są kursy-repetytoria z matematyki, fizyki lub biologii – umożliwiają one uzupełnienie i wyrównanie wiedzy szkolnej wśród absolwentów klas o różnych profilach. Po ukończeniu repetytoriów studenci uczestniczą w kursach fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz programowania komputerowego, realizowanych na poziomie uniwersyteckim, i otrzymują solidne przygotowanie z tych przedmiotów.

Przedmioty podstawowe otwierają drogę do kształcenia na poziomie zaawansowanym (jest ono w dużej części realizowane na zasadzie indywidualnego wyboru kursów z bogatej oferty dydaktycznej WBBiB, zgodnie z zainteresowaniami studenta). Zajęcia praktyczne z biofizyki, biochemii fizycznej, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz immunologii, odbywają się w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach dydaktycznych WBBiB.

Do pełnego opisu – z natury swej bardzo złożonych – układów biologicznych nieodzowne jest zastosowanie zaawansowanego aparatu informatycznego. Dlatego w toku studiów ważną rolę odgrywają zajęcia poświęcone różnym systemom operacyjnym oraz obsłudze pakietów programów wykorzystywanych w naukach biologicznych oraz specjalistyczne, zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.  

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Atutem studiowania biofizyki molekularnej i komórkowej na WBBiB, w odróżnieniu od kierunków uruchomionych w jednostkach o profilu inżyniersko-technicznym lub fizycznym, jest:

  • bezpośredni dostęp do specjalistycznych pracowni i laboratoriów, gdzie bada się zagadnienia współczesnej biologii i biomedycyny stosując unikalną aparaturę pomiarową,
  • możliwość kontaktu, na miejscu, z wybitnymi przedstawicielami nauk pokrewnych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach realizowanych przez pracowników WBBiB, a co za tym idzie zdobywania doświadczenia niezbędnego w przyszłości. 

Absolwenci biofizyki molekularnej i komórkowej są przygotowywani do pracy w branżach związanych z bio-naukami, w miejscach takich jak: działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach biotechnologicznych, farmaceutycznych, w firmach związanych z ochroną środowiska lub ochroną zdrowia.

Osoby, które ukończyły biofizykę molekularną i komórkową mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa bądź na kierunkach pokrewnych, prowadzonych na WBBiB (bioinformatyka, biochemia, biotechnologia molekularna), a także na innych uczelniach w kraju i Europie. Zdobycie kolejnych tytułów zawodowych oraz stopni naukowych pozwala w przyszłości na zajmowanie stanowisk o wyższej randze.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione na stronie rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2024/2025) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

O przyjęciu na studia stacjonarne na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa tworzona decydują wyniki uzyskane na maturze z jednego wybranego przedmiotu, spośród czterech do wyboru:

  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki i astronomii,
  • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

  • Limit miejsc: 30 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
  • Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABSOLWENCI OPOWIADAJĄ O KIERUNKU

Zobacz video galerię