Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA I STOPNIA

Biofizyka jest nauką interdyscyplinarną przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych. Jej głównym celem jest wyjaśnianie w oparciu o prawa fizyki mechanizmów rządzących procesami biologicznymi. Poznawanie tych mechanizmów następuje przez tworzenie coraz doskonalszych modeli, które obrazują wybrane aspekty funkcjonowania układów ożywionych na różnych poziomach organizacji – od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez molekuły, organelle, komórki, całe organizmy, aż do ekosystemów.

Więcej o biofizyce można przeczytać w Informatorze dla licealistów. Polecamy.

Dla kogo

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i równocześnie zafascynowane są procesami zachodzącymi w żywych organizmach. Chcą poznać najnowsze metody badania świata ożywionego oraz dowiedzieć się jak działa aparatura wykorzystywana w tych badaniach. Ciekawi je analiza danych, a także narzędzia i koncepcje stosowane współcześnie do zrozumienia zjawisk biologicznych.

Studentami Biofizyki molekularnej i komórkowej mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych oraz pokrewnych.

Opis kierunku

Kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa to noweinterdyscyplinarne studia I stopnia. W pierwszym semestrze proponowane są kursy-repetytoria z matematyki, fizyki lub biologii – umożliwiają one uzupełnienie i wyrównanie wiedzy szkolnej wśród absolwentów klas o różnych profilach. Po ukończeniu repetytoriów studenci uczestniczą w kursach fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz programowania komputerowego, realizowanych na poziomie uniwersyteckim, i otrzymują solidne przygotowanie z tych przedmiotów.

Przedmioty podstawowe otwierają drogę do kształcenia na poziomie zaawansowanym (jest ono w dużej części realizowane na zasadzie indywidualnego wyboru kursów z bogatej oferty dydaktycznej WBBiB, zgodnie z zainteresowaniami studenta). Zajęcia praktyczne z biofizyki, biochemii fizycznej, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz immunologii, odbywają się w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach dydaktycznych WBBiB.

Do pełnego opisu – z natury swej bardzo złożonych – układów biologicznych nieodzowne jest zastosowanie zaawansowanego aparatu informatycznego. Dlatego w toku studiów ważną rolę odgrywają zajęcia poświęcone różnym systemom operacyjnym oraz obsłudze pakietów programów wykorzystywanych w naukach biologicznych oraz specjalistyczne, zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.  

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

Atutem studiowania biofizyki na WBBiB, w odróżnieniu od kierunków uruchomionych w jednostkach o profilu inżyniersko-technicznym lub fizycznym, jest:

  • bezpośredni dostęp do specjalistycznych pracowni i laboratoriów, gdzie bada się zagadnienia współczesnej biologii i biomedycyny stosując unikalną aparaturę pomiarową,
  • możliwość kontaktu, na miejscu, z wybitnymi przedstawicielami nauk pokrewnych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach realizowanych przez pracowników WBBiB, a co za tym idzie zdobywania doświadczenia niezbędnego w przyszłości. Dodatkowo, co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych. 

Profil absolwenta

Absolwenci Biofizyki molekularnej i komórkowej są przygotowywani do pracy w branżach związanych ze bio-naukami w miejscach takich jak: działy wdrożeniowe i badawcze w przedsiębiorstwach biotechnologicznych i farmaceutycznych, w firmach związanych z ochroną środowiska lub ochroną zdrowia, w komercyjnych i niekomercyjnych laboratoriach wzorcowych lub diagnostycznych.

Osoby, które ukończyły Biofizykę molekularną i komórkową mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa bądź na kierunkach pokrewnych, prowadzonych na WBBiB (Bioinformatyka, Biochemia, Biotechnologia molekularna), a także na innych uczelniach w kraju i Europie. Zdobycie kolejnych tytułów zawodowych oraz stopni naukowych pozwala w przyszłości na zajmowanie stanowisk o wyższej randze.

Zasady rekrutacji obowiązujące obywateli Polski

Rejestracja i terminy

Ogólne zasady rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione TUTAJ. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2019/2020) powinny się zarejestrować w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). 

4 czerwca 2019 – 3 lipca 2019 (nabór podstawowy)

  • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem, posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB).

4 czerwca 2019 – 7 lipca 2019 (nabór podstawowy)

  • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem, posiadających polską maturę (nową lub egzamin dojrzałości), maturę IB oraz maturę EB.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe (drugi – w lipcu, trzeci – na początku września, czwarty – pod koniec września).

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biofizyki skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa są wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki maturalne z jednego spośród czterech przedmiotów do wyboru:

  • biologia,
  • fizyka,
  • matematyka,
  • chemia.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2019) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie ERK, TUTAJ.

Limit przyjęć

  • Limit miejsc: 30 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
  • Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10