Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

​Webinar dla tegorocznych maturzystów oraz licencjuszy

​Webinar dla tegorocznych maturzystów oraz licencjuszy

W czerwcu studenci z Wydziału poprowadzili na Facebooku webinar dla osób zainteresowanych studiowaniem na WBBiB.

Inicjatorem przedsięwzięcia były osoby działające w Samorządzie Studentów WBBiB UJ. 

Przedstawiciele czterech kierunków studiów – biochemii, biofizyki molekularnej i komórkowej, biotechnologii oraz bioinformatyki

 • podzielili się swoimi doświadczeniami z rekrutacji,
 • wyjaśniili, czym studia różnią się od nauki w liceum,
 • opowiedzieli, jak wyglądają studia magisterskie i co można po nich robić,
 • odpowiedzili na pytania dotyczące programów poszczególnych kierunków. 

Warto skorzystać z możliwości zaczerpnięcia informacji z pierwszej ręki i zobaczyć zapis ze spotkania. Zachęcamy gorąco!

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy. Ważnym aspektem badań biochemicznych jest poznanie zależności między trójwymiarową strukturą makrocząsteczek a rolą jakie pełnią. Biochemia zajmuje się także badaniem oddziaływań pomiędzy cząsteczkami budującymi komórki/organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie.

Biochemia na WBBiB to kierunek dla osób dobrych z biologii i chemii a przy tym lubiących przedmioty ścisłe: matematykę i fizykę. Narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku biochemia, pobierz nasz Informator dla licealistów.

Chcesz poznać opinię innych o biochemii – sięgnij po Okiem studenta.

Uniwersytet Jagielloński to jak dotąd jedyne miejsce w Polsce, gdzie biochemię można studiować jako odrębny kierunek. Interdyscyplinarne studia z biochemii zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012 kierunek biochemia został nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał dotację w wysokości 1 mln zł, która została przeznaczona m. in. na dalsze udoskonalenie oferty dydaktycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych na zajęcia dla studentów.

Studia stacjonarne I stopnia z biochemii trwają sześć semestrów. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studia zostały skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od indywidualnych zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie znajdują się także następujące bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów,
 • biochemia fizyczna i strukturalna,
 • biochemia analityczna i stosowana,
 • biochemia i genetyka molekularna roślin,
 • biochemia komórki,
 • biochemia człowieka,
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna,
 • chemia biomolekuł.

Warunkiem otrzymania tytułu licencjata jest:

 • zaliczenie kursów objętych programem studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

Studia na kierunku biochemia cieszą się od początku dużym zainteresowaniem. Wysoki poziom nauczania, duża liczba zajęć praktycznych oraz dostęp do pracowni badawczych pozwalają na:

 • szybkie nabycie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej,
 • zapoznanie się z różnorodnymi, nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi obecnie w biochemii i biologii molekularnej
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Od wielu lat, w ankietach wypełnianych przez studentów UJ, WBBiB znajduje się w czołówce pod względem:

 • kadry dydaktycznej (wysoka jakość prowadzonych zajęć oraz gotowość do dzielenia się wiedzą),
 • obsługi administracyjnej (sprawnie działający i przyjazny sekretariat ds. studenckich)
 • ogólnej satysfakcji ze studiowania.

Cztery studenckie koła naukowe, w tym koła biochemików N.zyme pomagają w szybkiej intergracji nowoprzyjętych studentów, pozwalają też na rozwiajanie umiejętności organizacyjnych i dobrą zabawę w czasie prowadzenia różnego rodzaju akcji związanych z popularyzacją nauki oraz rozwojem osobistym. 

Na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych.

Kształcenie na kierunku biochemia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego, który sprzyja mobilności studentów i umożliwia odbywanie staży naukowych na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus+).

Absolwenci studiów licencjackich z biochemii mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych lub badawczych na stanowiskach technicznych i pomocniczych.

Jednak większość absolwentów kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku biochemia bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (bioinformatyka, biotechnologia molekularna, biofizyka molekularna i komórkowa), a także na innych uczelniach w kraju i na świecie. 

Ukończenie studiów z biochemii daje wiele możliwości dalszego kształtowania kariery zawodowej w zależności od predyspozycji i zainteresowań absolwenta oraz poziomu wykształcenia (licencjat, magisterium doktorat).  

Rejestracja i terminy

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione na stronie rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2022/2023) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biochemii skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne na kierunek biochemia tworzona jest w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym z dwóch wybranych przedmiotów, spośród czterech do wyboru:

 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biochemia (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

 • Limit miejsc: 60 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
 • Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 15