Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy. Ważnym aspektem badań biochemicznych jest poznanie zależności między trójwymiarową strukturą makrocząsteczek a rolą jakie pełnią. Biochemia zajmuje się także badaniem oddziaływań pomiędzy cząsteczkami budującymi komórki/organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie.

Biochemia na WBBiB to kierunek dla osób dobrych z biologii i chemii a przy tym lubiących przedmioty ścisłe: matematykę i fizykę. Narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Uniwersytet Jagielloński to jak dotąd jedyne miejsce w Polsce, gdzie biochemię można studiować jako odrębny kierunek. Interdyscyplinarne studia z biochemii zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012 kierunek Biochemia został nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał dotację w wysokości 1 mln zł, która została przeznaczona m. in. na dalsze udoskonalenie oferty dydaktycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych na zajęcia dla studentów.

Studia stacjonarne I stopnia z biochemii trwają sześć semestrów. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studia zostały skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od indywidualnych zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie znajdują się także następujące bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów,
 • biochemia fizyczna i strukturalna,
 • biochemia analityczna i stosowana,
 • biochemia i genetyka molekularna roślin,
 • biochemia komórki,
 • biochemia człowieka,
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna,
 • chemia biomolekuł.

Warunkiem otrzymania tytułu licencjata jest:

 • zaliczenie kursów objętych programem studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

Studia na kierunku Biochemia cieszą się od początku dużym zainteresowaniem. Wysoki poziom nauczania, duża liczba zajęć praktycznych oraz dostęp do pracowni badawczych pozwalają na:

 • szybkie nabycie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej,
 • zapoznanie się z różnorodnymi, nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi obecnie w biochemii i biologii molekularnej
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Od wielu lat, w ankietach wypełnianych przez studentów UJ, WBBiB znajduje się w czołówce pod względem:

 • kadry dydaktycznej (wysoka jakość prowadzonych zajęć oraz gotowość do dzielenia się wiedzą),
 • obsługi administracyjnej (sprawnie działający i przyjazny sekretariat ds. studenckich)
 • ogólnej satysfakcji ze studiowania.

Co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych.

Kształcenie na kierunku Biochemia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego, który sprzyja mobilności studentów i umożliwia odbywanie staży naukowych na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus+).

Absolwenci studiów licencjackich z biochemii mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych lub badawczych na stanowiskach technicznych i pomocniczych. Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Biochemia bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (Bioinformatyka, Biotechnologia molekularnaBiofizyka molekularna i komórkowa), a także na innych uczelniach w kraju i Europie.

Rejestracja i terminy

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione TUTAJ. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2021/2022) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biochemii skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne na kierunek Biochemia tworzona jest w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym z dwóch wybranych przedmiotów, spośród czterech do wyboru:

 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z powyższej grupy (w sposób najkorzystniejszy dla kandydata) podzieloną przez 2. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek Biochemia (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

 • Limit miejsc: 60 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
 • Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 15