Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy. Ważnym aspektem badań biochemicznych jest poznanie zależności między trójwymiarową strukturą makrocząsteczek a rolą jakie pełnią. Biochemia zajmuje się także badaniem oddziaływań pomiędzy cząsteczkami budującymi komórki/organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie.

Dla kogo

Biochemia na WBBiB to kierunek dla osób dobrych z biologii i chemii a przy tym lubiących przedmioty ścisłe: matematykę i fizykę. Narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Opis kierunku

Uniwersytet Jagielloński to jak dotąd jedyne miejsce w Polsce, gdzie biochemię można studiować jako odrębny kierunek. Interdyscyplinarne studia z biochemii zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012 kierunek Biochemia został nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał dotację w wysokości 1 mln zł, która została przeznaczona m. in. na dalsze udoskonalenie oferty dydaktycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych na zajęcia dla studentów.

Studia stacjonarne I stopnia z biochemii trwają sześć semestrów. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studia zostały skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od indywidualnych zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie znajdują się także następujące bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów,
 • biochemia fizyczna i strukturalna,
 • biochemia analityczna i stosowana,
 • biochemia i genetyka molekularna roślin,
 • biochemia komórki,
 • biochemia człowieka,
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna,
 • chemia biomolekuł.

Warunkiem otrzymania tytułu licencjata jest:

 • zaliczenie kursów objętych programem studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

Studia na kierunku Biochemia cieszą się od początku dużym zainteresowaniem. Wysoki poziom nauczania, duża liczba zajęć praktycznych oraz dostęp do pracowni badawczych pozwalają na:

 • szybkie nabycie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej,
 • zapoznanie się z różnorodnymi, nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi obecnie w biochemii i biologii molekularnej
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Od wielu lat, w ankietach wypełnianych przez studentów UJ, WBBiB znajduje się w czołówce pod względem:

 • kadry dydaktycznej (wysoka jakość prowadzonych zajęć oraz gotowość do dzielenia się wiedzą),
 • obsługi administracyjnej (sprawnie działający i przyjazny sekretariat ds. studenckich)
 • ogólnej satysfakcji ze studiowania.

Co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych.

Kształcenie na kierunku Biochemia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego, który sprzyja mobilności studentów i umożliwia odbywanie staży naukowych na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus+).

Profil absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich z biochemii mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych lub badawczych na stanowiskach technicznych i pomocniczych. Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Biochemia bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (Bioinformatyka, Biotechnologia molekularnaBiofizyka molekularna i komórkowa), a także na innych uczelniach w kraju i Europie.

Zasady rekrutacji obowiązujące obywateli Polski

Rejestracja i terminy

Ogólne zasady rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione TUTAJ. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2019/2020) powinny się zarejestrować w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). 

4 czerwca 2019 – 3 lipca 2019 (nabór podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem, posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB).

4 czerwca 2019 – 7 lipca 2019 (nabór podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem, posiadających polską maturę (nową lub egzamin dojrzałości), maturę IB oraz maturę EB.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe (drugi – w lipcu, trzeci – na początku września, czwarty – pod koniec września).

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biochemii skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Biochemia są wyniki postępowania kwalifikacyjnego, obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki maturalne z chemii (grupa 1) oraz jednego spośród trzech przedmiotów do wyboru (grupa 2):

 • biologii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury (2002–2019) przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z powyższych grup (w sposób najkorzystniejszy dla kandydata) podzieloną przez 2. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek Biochemia (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie ERK, dla obywateli Polski TUTAJ, dla cudzoziemców TUTAJ.

Limit przyjęć

 • Limit miejsc: 60 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
 • Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 15