Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy. Ważnym aspektem badań biochemicznych jest poznanie zależności między trójwymiarową strukturą makrocząsteczek a rolą jakie pełnią. Biochemia zajmuje się także badaniem oddziaływań pomiędzy cząsteczkami budującymi komórki/organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie.

Biochemia na WBBiB to kierunek dla osób dobrych z biologii i chemii a przy tym lubiących przedmioty ścisłe: matematykę i fizykę. Narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kierunku biochemia, pobierz nasz Informator dla licealistów.

Chcesz poznać opinię innych o biochemii – sięgnij po Okiem studenta.

Uniwersytet Jagielloński to jak dotąd jedyne miejsce w Polsce, gdzie biochemię można studiować jako odrębny kierunek. Interdyscyplinarne studia z biochemii zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012 kierunek biochemia został nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał dotację w wysokości 1 mln zł, która została przeznaczona m. in. na dalsze udoskonalenie oferty dydaktycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych na zajęcia dla studentów.

Studia stacjonarne I stopnia z biochemii trwają sześć semestrów. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studia zostały skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od indywidualnych zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie znajdują się także następujące bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów,
 • biochemia fizyczna i strukturalna,
 • biochemia analityczna i stosowana,
 • biochemia i genetyka molekularna roślin,
 • biochemia komórki,
 • biochemia człowieka,
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna,
 • chemia biomolekuł.

Warunkiem otrzymania tytułu licencjata jest:

 • zaliczenie kursów objętych programem studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

Studia na kierunku biochemia cieszą się od początku dużym zainteresowaniem. Wysoki poziom nauczania, duża liczba zajęć praktycznych oraz dostęp do pracowni badawczych pozwalają na:

 • szybkie nabycie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej,
 • zapoznanie się z różnorodnymi, nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi obecnie w biochemii i biologii molekularnej
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Od wielu lat, w ankietach wypełnianych przez studentów UJ, WBBiB znajduje się w czołówce pod względem:

 • kadry dydaktycznej (wysoka jakość prowadzonych zajęć oraz gotowość do dzielenia się wiedzą),
 • obsługi administracyjnej (sprawnie działający i przyjazny sekretariat ds. studenckich)
 • ogólnej satysfakcji ze studiowania.

Cztery studenckie koła naukowe, w tym koło biochemików N.zyme pomagają w szybkiej intergracji nowoprzyjętych studentów, pozwalają też na rozwiajanie umiejętności organizacyjnych i dobrą zabawę w czasie prowadzenia różnego rodzaju akcji związanych z popularyzacją nauki oraz rozwojem osobistym. 

Kształcenie na kierunku biochemia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego, który sprzyja mobilności studentów i umożliwia odbywanie staży naukowych na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus+).

Absolwenci studiów licencjackich z biochemii mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach diagnostycznych, kryminalistycznych lub badawczych na stanowiskach technicznych i pomocniczych.

Jednak większość absolwentów kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku biochemia bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (bioinformatyka, biotechnologia molekularna, biofizyka molekularna i komórkowa), a także na innych uczelniach w kraju i na świecie. 

Ukończenie studiów z biochemii daje wiele możliwości dalszego kształtowania kariery zawodowej w zależności od predyspozycji i zainteresowań absolwenta oraz poziomu wykształcenia (licencjat, magisterium doktorat).  

Rejestracja i terminy

Zasady rekrutacji na studia I stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione na stronie rekrutacja.uj.edu.pl. Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2022/2023) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). 

Formalne warunki wstępne

Studia I stopnia (licencjackie) z biochemii skierowane są do osób posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa kandydatów na studia stacjonarne na kierunek biochemia tworzona jest w oparciu o wyniki uzyskane przez kandydatów na egzaminie maturalnym z dwóch wybranych przedmiotów, spośród czterech do wyboru:

 • biologii,
 • chemii,
 • fizyki i astronomii,
 • matematyki.

W przypadku nowej polskiej matury przy obliczaniu wyniku przedmiotowego pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego uzyskane na poziomie rozszerzonym

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biochemia (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie IRK.

 • Limit miejsc: 60 (obywatele Polski) + 3 (cudzoziemcy)
 • Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 15