Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie

Celem projektu jest wdrożenie innowycyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w medycynie, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie zespołów. Zespoły badawcze wchodzące w skład Konsorcjum odkryły tzw. małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego, które stwarzają realną nadzieję na wykorzystanie ich w medycynie regeneracyjnej, jako źródła komórek pluripotencjalnych alternatywnego do komórek macierzystych pozyskiwanych z zarodków. Opublikowane wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują na znaczenie tych komórek w niedokrwieniu mięśnia sercowego, udarze i odnowie układu krwiotwórczego. Ponadto uważa się, iż komórki te są komórkami macierzystymi szeregu nowotworów i tym samym powinny być bezpośrednim celem nowoczesnych strategii antynowotworowych.

 
Zadaniem utworzonego na potrzeby realizacji  projektu  Konsorcjum jest opracowanie innowacyjnych metod wykorzystania komórek macierzystych w medycynie i osiągnięcie znaczącego postępu w praktycznym zastosowaniu tej obiecującej strategii leczniczej jaką jest terapia komórkowa. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez :
 
   1. Opracowanie nowatorskich metod izolacji, charakterystyki, namnażania i zwiększania potencjału regeneracyjnego VSEL (ang. very small embryonic-like stem cells) oraz innych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego.
   2. Wykorzystanie nowoczesnej aparatury badawczej na światowym poziomie.
   3. Rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej oraz związków z przemysłem.
   4. Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych.
 
Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:
1. Pomorski Uniwersytet Medyczny  w Szczecinie.
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.
 
 Więcej o projekcie www.stemcells-project.eu
 
Okres realizacji projektu : 01.04.2009-31.12.2015.
Budżet projektu: 45.564.696,00 PLN, w tym kwalifikowalne 45.351.032,00 PLN  wartość dofinansowania 100%.
Nr projektu: POIG.01.01.02-00-109/09.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.