Publikacje Pracowników Wydziału

WBBiB to prężnie działające centrum biologii molekularnej, biochemii i biofizyki. Świadczy o tym najlepiej liczba artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych magazynach o wysokim współczynniku oddziaływania (impact factor) oraz liczba cytowań prac naukowych autorów z WBBiB UJ: publikacje cytowane są po kilkaset razy, a w kilku przypadkach – ponad 1000 razy w okresie ostatnich 5 lat, co lokuje nasz Wydział wśród najlepszych jednostek w kraju.