Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STYPENDIA NAUKOWE „JUNIOR" I „MASTER" FUNDOWANE Z DOTACJI KNOW

STYPENDIA NAUKOWE „JUNIOR

Od roku akademickiego 2015/2016 studenci studiujący na Wydziale Biochemii, Biofizyki, i Biotechnologii na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o roczne stypendium naukowe fundowane z dotacji KNOW przyznanej Jagiellońskiemu Konsorcjum Naukowo-Biznesowemu dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech. 

Stypendium przyznawane jest kandydatom osiągającym najlepsze wyniki w nauce. Regulaminy definiujące  proces rekrutacji, kryteria, wysokość i sposób wypłacania stypendiów naukowych z dotacji KNOW zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Treść tych regulaminów zamieszczona jest poniżej.

Rodzaje stypendiów

Dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  Wydziału Biochemii  Biofizyki i Biotechnologii UJ  stworzone zostało stypendium „JUNIOR".

Studenci I i II roku studiów drugiego stopnia oraz IV i V roku jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ mogą się ubiegać o stypendium „MASTER".

Wysokość stypendiów

W przypadku stypendium „JUNIOR" roczna wysokość dofinansowania dla studenta pierwszego roku wynosi 2 250 zł, dla studenta na drugim roku roku – 2 700 zł, dla studenta na trzecim roku – 3 150 zł.

Jeśli chodzi o stypendium „MASTER" roczna wysokość stypendium dla studenta pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia oraz czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich wynosi 3 600 zł.

Kryteria przyznawania stypendiów – regulaminy

Na podstawie wniosków złożonych przez kandydatów wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listy rankingowe, oddzielne dla każdego rocznika i kierunku studiów. Wskaźniki determinujące pozycję kandydata na liście zdefiniowane są w Regulaminach.

Do pobrania:

STYPENDIUM „JUNIOR"

Kandydaci studiujący na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (kierunki: Biotechnologia, Biochemia, Bbiofizyka) we wniosku podają wartość wskaźnika rekrutacji przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.

Kandydaci studiujący na drugim i trzecim roku (kierunki: Biotechnologia, Biochemia, Biofizyka) we wniosku podają wartość średniej ocen z egzaminów i zaliczeń z poprzedniego roku. Średnia ta wyliczana jest zgodnie z paragrafem 5 ust.6-9 Regulaminu Studiów UJ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

STYPENDIUM „MASTER"

Kandydaci  studiujący na pierwszym roku studiów II stopnia (kierunki: Biotechnologia molekularna, Biochemia, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną) podają  informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia oraz o osiągnięciach i zaangażowaniu w działalność naukową, za które mogą być przyznane punkty.

Kandydaci studiujący  na drugim roku studiów II stopnia (kierunki: Biotechnologia molekularna, Biochemia, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną) oraz  kandydaci z czwartego lub piątego roku jednolitych studiów magisterskich (kierunek: Biofizyka) podają informacje o  wartości średniej ocen z egzaminów i zaliczeń z poprzedniego roku oraz o osiągnięciach i zaangażowaniu w działalność naukową, za które mogą być przyznane punkty.

Składanie wniosków o stypendia „JUNIOR" i „MASTER"

Studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego z dotacji KNOW w sekretariacie ds. studenckich WBBiB UJ w terminie od 2 do 27 października 2017 r. Wnioski, które wpłyną po 27 października nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w formie papierowej. Wzory formularzy odpowiednie do rodzaju stypendium oraz roku studiów są zebrane w poniższej tabeli.

Formularz JUNIOR 1

Rok i kierunek studiów:

 • pierwszy rok studiów I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA
 • pierwszy rok studiów I stopnia, kierunek BIOCHEMIA
 • pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, kierunek BIOFIZYKA

Formularz:

Formularz JUNIOR 2

Rok i kierunek studiów:

 • drugi i trzeci rok studiów I stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA
 •  drugi i trzeci rok studiów I stopnia, kierunek BIOCHEMIA
 •  drugi i trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, kierunek BIOFIZYKA

Formularz:

Formularz MASTER 1

Rok i kierunek studiów:

 •  pierwszy rok studiów II stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA
 •  pierwszy rok studiów II stopnia, kierunek BIOCHEMIA
 •  pierwszy rok studiów II stopnia, kierunek BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ

Formularz:

Formularz MASTER 2

Rok i kierunek studiów:

 • drugi rok studiów II stopnia, kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA
 •  drugi rok studiów II stopnia, kierunek BIOCHEMIA
 •  drugi rok studiów II stopnia, kierunek BIOINFORMATYKA Z BIOFIZYKĄ STOSOWANĄ
 •  czwarty i piąty rok jednolitych studiów magisterskich, kierunek BIOFIZYKA

Formularz:

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Stypendia przyznawane są na podstawie list rankingowych sporządzanych odrębnie dla każdego kierunku studiów i roku studiów przez Wydziałową Komisję Stypendialną.

Pierwsze osoby na liście rankingowej w liczbie równej liczbie stypendiów przydzielonych na dany rok i kierunek studiów zgodnie z Art.5. Regulaminu, wpisywane są na listę stypendystów. Pozostałe osoby z listy rankingowej wpisywane są na listę rezerwową.

Studenci, którym przyznano stypendium, są zobowiązani podpisać Umowę, której wzór przedstawiony jest w Regulaminie.

Studentom, którzy nie uzyskali stypendium, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji stypendialnej do Dziekana Wydziału w terminie 7 dni od ogłoszenia listy stypendystów. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni przez Komisję Odwoławczą złożoną z Dziekana, przewodniczącego samorządu studenckiego oraz przedstawiciela Rady Wydziału

Sposób wypłacania stypendiów „JUNIOR" i „MASTER"

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach przelewem na konto bankowe –  w grudniu za semestr zimowy; oraz  w kwietniu za semestr letni. Warunkiem kwietniowej wypłaty stypendium jest  uzyskanie przez stypendystę w semestrze zimowym co najmniej 26 punktów ECTS z przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku  oraz złożenie stosownego oświadczenia (formularz poniżej). W przypadku, gdy student nie uzyska 26 punktów i straci  prawo do stypendium – rata kwietniowa jest przyznawana osobie z pierwszej pozycji na liście rezerwowej, która uzyskała 26 punktów ECTS w pierwszym semestrze. Na początku semestru letniego lista rankingowa jest weryfikowana przez  Wydziałową Komisję Stypendialną w odniesieniu do wyników w sesji zimowej osiągniętych przez studentów.

Do pobrania:

UWAGA! Uzupełniony formularz należy złożyć  do 9 marca 2018 r. w sekretariacie ds. studenckich