Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują do uzyskania stopni doktora nauk biologicznych w zakresach: biochemii, biofizyki lub biologii.

Szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin jak również zamieszczone poniżej informacje. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału. Nad właściwym przebiegiem i organizacją studiów czuwa Kierownik Studiów Doktoranckich.

Tematyka prac doktorskich określona jest przez badania naukowe prowadzone na naszym Wydziale.

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
tel.: 12 664-63-55
e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

Opiekun naukowy/promotor

Doktorant dokonuje wyboru opiekuna naukowego już na etapie kandydowania na studia. Opiekunem naukowym może być pracownik WBBiB UJ posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem. W szczególnych wypadkach, za zgodą Rady Wydziału opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem naszego Wydziału.

Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje funkcję promotora pracy doktorskiej.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór kursów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza macierzystym Wydziałem.

Doktorant, w wyjątkowych przypadkach, może złożyć wniosek do kierownika studiów doktoranckich o zmianę opiekuna naukowego.

Ramowy program studiów (obowiązujący do roku 2013/2014)

W trakcie studiów doktorant zobowiązany jest:

 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów, seminariów bądź ćwiczeń,
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami,
 • prowadzić badania naukowe, prowadzące do przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dniu 25 września 2012 roku i obowiązuje doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 • Zaawansowany kurs z biofizyki, 45 godz. wykładów, 3 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Postępy w biochemii i biologii molekularnej oraz kurs polsko-francuski, 60 godz. wykładów, 4 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Filozofia, 30 godz. wykładów i 30 godz. seminarium, 3,5 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium doktoranckie, 15 godz. seminariun, 1,5 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Język angielski, 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, 4 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe [20–30 ECTS] (w tym zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych [10–15 ECTS])

 • Ars docendi, 22 godz., A pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Efficient Teaching, 16 godz., B pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy)
 • Inne (do wyboru), C pkt ECTS (A+B+C=10 pkt ECTS)
 • Seminarium specjalistyczne, 120 godz., 10 pkt ECTS (I–IV rok studiów)

2. Pozostałe zajęcia fakultatywne*

 • Kursy do wyboru (w tym wykłady gościnne), 60 godz. wykładów/ćwiczeń, 3 ECTS (I–III rok studiów)
 • Metodologia publikacji naukowej, 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (II lub III rok studiów, semestr letni)
 • Bioetyka, 30 godz. wykładów, 1,5 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

*Np. seminarium metodologiczne, wykład związany z daną dyscypliną wiedzy, wykład gościnny, wykład monograficzny itp. Potwierdzeniem udziału w takim wykładzie jest wpis do indeksu (nazwisko wykładowcy, tytuł oraz czas trwania wykładu) podpisany przez opiekuna/promotora.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami, 120 godz. (w tym 30 godz. hospitacji), 10 pkt ECTS (I–III rok studiów)

Program studiów obowiązujący do roku 2013/2014 do pobrania

Ramowy program studiów (obowiązujący od roku 2014/2015)

W trakcie studiów doktorant zobowiązany jest:

 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów, seminariów bądź ćwiczeń,
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami,
 • prowadzić badania naukowe, prowadzące do przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 16 czerwca 2014 roku i obowiązuje doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 • Zaawansowany kurs z biofizyki, 30 godz. wykładów (j. ang), 3 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Postępy w biochemii i biologii molekularnej, 30 godz. wykładów, 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Filozofia, 30 godz. wykładów i 30 godz. seminarium, 4 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium doktoranckie, 15 godz. seminariun, 1 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Język angielski, 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, 4 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe [co najmniej 5 ECTS]

 • Metodologia publikacji naukowej, 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (II lub III rok studiów, semestr letni)
 • Bioetyka, 30 godz. wykładów (j. ang.), 2 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium specjalistyczne, 120 godz., 4 pkt ECTS (I–IV rok studiów)
 • Szkolenia zawodowe organizowane przez TD, CITTRU, 1 pkt ECTS za 2 szkolenia całodzienne

2.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne [co najmniej 5 ECTS])

 • Dydaktyka Szkoły Wyższej, (WBiNoZ), 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Ars docendi, 30 godz., 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy lub letni)
 • Warsztaty psychologiczne, 15 godz., 1 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy lub letni)

3. Pozostałe zajęcia fakultatywne*

 • Kursy do wyboru (w tym wykłady gościnne), 60 godz. wykładów/ćwiczeń, 3 ECTS (I–III rok studiów)

*Np. seminarium metodologiczne, wykład związany z daną dyscypliną wiedzy, wykład gościnny, wykład monograficzny itp. Potwierdzeniem udziału w takim wykładzie jest wpis do indeksu (nazwisko wykładowcy, tytuł oraz czas trwania wykładu) podpisany przez opiekuna/promotora.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami, 120 godz. (w tym 30 godz. hospitacji), 10 pkt ECTS (I–III rok studiów)

Program studiów obowiązujący od roku 2014/2015 do pobrania

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Wydziału z dnia 21 września 2010 r., uległa zmianie liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantówi.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, w ciągu pierwszych trzech lat studiów, doktoranci zobowiązani są do przeprowadzenia 120 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami. Pierwsze 30 godzin zajęć prowadzonych przez doktoranta na I roku studiów muszą stanowić hospitacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich z danej/go Pracowni/Zakładu. Dopiero po hospitacjach, pozostałe 90 godzin zajęć doktorant może prowadzić samodzielnie.

Zaliczenie roku akademickiego

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
Do dnia 30 czerwca każdego roku doktorant jest zobowiązany złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z wykonania obowiązków naukowych i dydaktycznych w danym roku akademickim (karta oceny doktoranta),
 • opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej,
 • indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów,
 • podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok następny*.

* Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium doktoranckiego jest zaliczenie roku akademickiego.

Stypendium doktoranckie

Tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim został opisany w Zarządzeniu Rektora UJ nr 69 z 22 czerwca 2015 r. Podstawowe stypendium wynosi 1 500 zł. Osoby, które wyróżniły  się  osiągnięciami  w  pracy  naukowej i dydaktycznej mogą się ubiegać o zwiększenie stypendium (patrz: Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego UJ z dotacji projakościowej).

Kryteria przyznawania oraz zwiększenia stypendium ustalone przez Radę Wydziału WBBiB są dostępne tutaj.

Studenci starający się o stypendium oraz zwiększenie stypendium zobowiązani są wypełnić odpowiedni wniosek:

Dodatkowo, doktoranci którzy są autorami prac naukowych mogą się ubiegać o wydziałowe stypendium im. Jana Zurzyckiego (patrz niżej).

Stypendium naukowe im. Jana Zurzyckiego

Od roku akademickiego 2015/2016 uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich (I – IV rok) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii mogą się ubiegać o roczne stypendium naukowe im. Jana Zurzyckiego (stypendium wypłacane jest z dotacji KNOW przyznanej Jagiellońskiemu Konsorcjum Naukowo-Biznesowemu dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech, w skład którego wchodzi WBBiB).

Stypendium im. Jana Zurzyckiego przyznawane jest za osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. Regulamin definiujący kryteria, wysokość i sposób wypłacania w/w stypendium został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z decyzją Ministerstwa oraz treścią regulaminu można zapoznać się: tutaj.

Wysokość stypendium
W zależności od pozycji na liście rankingowej, uwarunkowanej osiągnięciami naukowymi, stypendium wynosi: 750 zł (najwyższe), 500 zł (średnie) lub 250 zł (najniższe).

Sposób wypłacania stypendium
Stypendium wypłacane jest co miesiąc.

Kryteria przyznawania stypendium
Na podstawie wniosków złożonych przez kandydatów wydziałowa Komisja Stypendialna tworzy listę rankingową, jedną dla wszystkich roczników studiów doktoranckich.

Składanie wniosków o stypendium
Doktoranci mogą składać w sekretariacie WBBiB UJ wnioski o przyznanie stypendium naukowego im. Jana Zurzyckiego w terminie od 2 do 13 października 2017. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w postaci wypełnionego formularza (do pobrania: tutaj) w Sekretariacie ds. studenckich.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej sporządzanej bez podziału na roczniki przez wydziałową Komisję Stypendialną. Doktorantom, którzy nie uzyskali stypendium przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od publikacji listy stypendystów. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni przez komisję odwoławczą złożoną z Dziekana WBBiB, przedstawiciela doktorantów oraz przedstawiciela Rady Wydziału WBBiB.

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Dotyczy to również doktorantów niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej. Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny. Informacje na temat poszczególnych wariantów ubezpieczeń są dostępne na uniwersteckiej stronie internetowej w dziale „Doktoranci".

Wyjazd na stypendium naukowe

W trakcie trwania studiów doktoranci mogą wyjeżdżać na krajowe i zagraniczne stypendia naukowe oraz prowadzić badania poza macierzystym Wydziałem na zasadach omówionych w Regulaminie Studiów Doktoranckich.

Otwarcie przewodu doktorskiego i uzyskanie stopnia doktora

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do końca szóstego semestru studiów doktorant jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego.

Przewód doktorski to postępowanie administracyjne obejmujące ogół czynności związanych z nadaniem stopnia naukowego doktora, to jest: otwarcie przewodu, przeprowadzenie egzaminów doktorskich, recenzje rozprawy doktorskiej, opieka promotora pracy doktorskiej, obrona oryginalnej dysertacji. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich w/w czynności czuwa specjalnie powołana komisja.

Otwarcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta za pełną wiedzą i zgodą opiekuna naukowego.

Szczegółowy opis procedur związanych z otwarciem przewodu doktorskiego oraz uzyskaniem stopnia doktora dostępny jest tutaj.

Do pobrania

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018

Regulamin studiów doktoranckich na UJ (Uchwała nr 46/IV/2015) do pobrania

Zarządzenie nr 101 Rektora (30.09.2015) w sprawie Szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na UJ do pobrania

Formularz_Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

Wniosek o wydanie karty magnetycznej