Przejdź do głównej treści

 

 

Laptop, kubek, długopis, w tle książki

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

Zmiany zasad realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na WBBiB w semestrze letnim 2019/2020, ustanowione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o rozporządzenia Rektora UJ i komunikaty Dziekanów WBBiB UJ.

Zajęcia dydaktyczne na WBBiB w semestrze letnim

 • Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone do 31 lipca 2020 r. 
 • Do końca roku akademickiego 2019/2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
 • Wszelkie prace w laboratoriach z udziałem studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach pracowni specjalizacyjnych, licencjackich i magisterskich są wstrzymane.

Terminy letniej sesji egzaminacyjnej na WBBiB

Sesja egzaminacyjna: od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.
Zaliczenia i egzaminy będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 1 do 15 września 2020 r.
Zaliczenia i egzaminy prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym. Zaliczenia końcowe i egzaminy będą prowadzone w trybie zdalnym, według takich samych kryteriów i metod weryfikacji dla poszczególnych przedmiotów jak w sesji podstawowej.

Zmiany sposobów weryfikacji uczenia się

Wszystkie egzaminy oraz zaliczenia końcowe z danego modułu kształcenia, które dotychczas odbywały się w trybie bezpośrednim na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w sesji letniej 2019/2020 będą odbywały się online
 
Egzaminy/ zaliczenia mogą odbywać się w formie ustnej lub pisemnej. Dopuszcza się następujące rodzaje egzaminów/ zaliczeń końcowych online:
 • egzamin ustny,
 • egzamin testowy,
 • egzamin w formie pytań otwartych,
 • egzaminy mieszane.
Zaleca się, aby egzaminy oraz zaliczenia końcowe prowadzane były z wykorzystaniem technologii informatycznych jednoznacznie identyfikujących Studenta, w szczególności za pomocą:
 • systemów do wideokonferencji MS Teams lub BigBlueButton na platformie PEGAZ 
 • platformy e-learningowa PEGAZ oraz EGZAMINY, MS Forms, MS Teams w celu przeprowadzenia innych form egzaminu.
 • pytań przesłanych bezpośrednio na adres e-mail w domenie UJ do Studenta – z zastrzeżeniem odpowiedzi w określonym czasie i przy założeniu, że każdy ze Studentów otrzymuje inne pytanie. 
Informacje o obowiązującej w semestrze letnim 2019/2020 metodzie przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia końcowego danego przedmiotu zostały zamieszczone w załącznikach („aneksy do sylabusów”) dołączonych do komunikatów Prodziekana WBBiB ds. dydaktyki z dnia 18 oraz 29 maja 2020 r. (patrz niżej: Komunikaty Dziekanów WBBiB). 
 
Prowadzący/koordynator przedmiotu zobowiązany jest do przekazania studentom uczestniczącym w jego kursie szczegółowych danych na temat rodzaju wybranej platformy zdalnej i/lub sposobu przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia końcowego najpóźniej tydzień przed terminem egzaminu/zaliczenia końcowego.
 
Instrukcje i materiały szkoleniowe:
W przypadku problemu w zakresie technicznym prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Pilchem (wojtek.pilch@uj.edu.pl) lub telefonicznie, z dziełem wsparcia w Centrum Zdalnego Nauczania (tel. 504 996 641) w godzinach dyżurowania, od 9.00 do 17.00. 

Terminy i sposób organizacji zaliczeń i egzaminów końcowych na WBBiB w semestrze letnim

STUDIA I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA II STOPNIA

WSZYSTKIE RODZAJE/KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA DOKTORANCKIE, SZKOŁA DOKTORSKA

Terminy i sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WBBiB

Egzaminy dyplomowe, licencjackie i magisterskie, prowadzone będą w formie ustnej wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację (przy użyciu platformy MS Teams).

Szczegółowe zasady przygotowania i sposób prowadzenia egzaminu dyplomowego określono w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora UJ nr 41 z dnia 29 kwietni 2020 r. (zob. niżej: Zarządzenia Rektora). Protokoły z egzaminów dyplomowych mogą być przygotowywane w sposób tradycyjny lub elektroniczny. W Archiwum Prac dostępny jest elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego

Miejsce egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym 

Dla studentów – miejsce ich zamieszkania. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych (wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekanem ds. dydaktyki, zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku WBBiB. Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w stanowisk proszone są o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl), co najmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Dla członków komisji egzaminacyjnej – miejsce ich zamieszkania lub pokoje pracy cichej na WBBiB. W celu usprawnienia przebiegu ustnych egzaminów dyplomowych w budynku WBBiB dla członków komisji egzaminacyjnych udostępnione będą dwa pomieszczenia (sale 1.01.17 i D209a), wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny, w których możliwe będzie prowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązującego na UJ). Osoby zainteresowane skorzystaniem z tym sal proszone są o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl).

Terminy egzaminów magisterskich

Egzaminy magisterskie w roku akademickim 2019/2020 będą odbywały się w trybie ciągłym w następujących terminach:

 • 15 czerwca – 9 lipca 2020 r.
 • 16 lipca – 31 lipca 2020 r.
 • 1 września – 30 września 2020 r.

Proponowany termin egzaminu student ustala ze swoim Promotorem i Recenzentem, a następnie przekazuje informacje za pośrednictwem poczty e-mail do Sekretariatu ds. studenckich.

Dokładny termin zostanie wprowadzony do harmonogramu egzaminów. Ostateczny termin egzaminu magisterskiego oraz skład zdalnych komisji egzaminacyjnych ustala Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Wyczerpujące wskazówki dla osób kończących studia II stopnia dostępne są w zakładce Dla studentów, w częsci Przewodnik dla magistrantów.

Terminy egzaminów licencjackich

 • Pierwszy termin: 10-15 lipca 2020 r.

Szczegółowe terminy (dzień, godzina) zostaną ustalone z kierownikami studiów I stopnia na kierunkach biochemia i biotechnologia i będą podane w najbliższym czasie. 

 • Drugi termin: we wrześniu 2020 r. (szczegółowe daty zostaną ustalone najpóźniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia egzaminów). 

Wyczerpujące wskazówki dla osób kończących studia I stopnia dostępne są w zakładce Dla studentów, w częsci Przewodnik dla licencjantów.

Komunikaty Dziekanów WBBiB

Komunikat Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 (szczegółowe zmiany form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu) oraz załącznikiem nr 2 (Uchwała nr 12 Wydziałowego Samorządu Studentów pozytywnie opiniująca zaproponowane zmiany).

Komunikat Dziekana WBBiB z dnia 21 maja 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 (Zasady organizacji pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej) oraz załącznik nr 2 (Środowiskowe wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni).

Komunikat Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 r. stanowiący uzupełnienie (uszczegółowienie) Komunikatu Dziekana WBBiB z dnia 15 maja 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 (szczegółowe zmiany form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu) oraz załącznikiem nr 2 (Uchwała nr 11 Wydziałowego Samorządu Studentów pozytywnie opiniująca zaproponowane zmiany).

Komunikat Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zarządzenia Rektora UJ

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania oraz rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.).

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.