Przejdź do głównej treści

 

 

Laptop, kubek, długopis, w tle książki

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2019/2020

Zmiany zasad realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na WBBiB w semestrze letnim 2019/2020, ustanowione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o rozporządzenia Rektora UJ i komunikaty Dziekanów WBBiB UJ.

Zajęcia dydaktyczne na WBBiB w semestrze letnim

  • Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone do 31 lipca 2020 r. 
  • Do końca roku akademickiego 2019/2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
  • Wszelkie prace w laboratoriach z udziałem studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w ramach pracowni specjalizacyjnych, licencjackich i magisterskich są wstrzymane.

Terminy letniej sesji egzaminacyjnej na WBBiB

Sesja egzaminacyjna: od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.
Zaliczenia i egzaminy będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 1 do 15 września 2020 r.
Zaliczenia i egzaminy prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym. Zaliczenia końcowe i egzaminy będą prowadzone w trybie zdalnym, według takich samych kryteriów i metod weryfikacji dla poszczególnych przedmiotów jak w sesji podstawowej.

Zmiany sposobów weryfikacji uczenia się

Informacje na temat zmian w sposobach weryfikacji uczenia się zostaną podane później.

Terminy i sposób organizacji zaliczeń i egzaminów końcowych na WBBiB w semestrze letnim

Informacje na temat egzaminów zostaną podane w późniejszym terminie.

Terminy i sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WBBiB

Informacje na temat egzaminów dyplomowych zostaną podane w późniejszym terminie.

Komunikaty Dziekanów WBBiB

Komunikat Dziekana WBBiB z dnia 21 maja 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 (Zasady organizacji pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej)  oraz załącznik nr 2 (Środowiskowe wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni).

Komunikat Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 maja 2020 r. stanowiący uzupełnienie (uszczegółowienie) Komunikatu Dziekana WBBiB z dnia 15 maja 2020 r. wraz z załącznikiem nr 1 (szczegółowe zmiany form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu) oraz załącznikiem nr 2 (Uchwała nr 11 Wydziałowego Samorządu Studentów pozytywnie opiniująca zaproponowane zmiany).

Komunikat Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zarządzenia Rektora UJ

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania oraz rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 (z późn. zm.).

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.