Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNEK BIOFIZYKA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Strona www

Serwis internetowy kierunku studiów Biofizyka

Kierownik studiów

prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
telefon: 12 664 65 18
e-mail: marta.pasenkiewicz-gierula@uj.edu.pl
pokój: 4.01.20 (A021), parter

Opiekunowie poszczególnych lat

Opiekun I roku – dr Małgorzata Dutka
e-mail: malgorzata.dutka@uj.edu.pl

Opiekun II roku – dr hab. Anna Wiśniewska
e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

Opiekun III roku – dr Tomasz Panz
e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

Opiekun IV i V roku – dr Agnieszka Wolnicka-Głubisz
e-mail: a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl

Informacje ogólne

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 3550 godzin. W tym czasie, student jest zobowiązany uzyskać minimum 300 punktów ECTS (European Credit Transfer System). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra biofizyki.

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego,
 • przedmioty podstawowe,
 • przedmioty kierunkowe
 • pracownię specjalizacyjną,
 • pracownię magisterską,
 • seminarium magisterskie,
 • przygotowanie rozprawy magisterskiej

W obrębie każdej grupy przedmiotów występują:

 • przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów danego rocznika, o ściśle określonym łącznym wymiarze godzin,
 • przedmioty, które student wybiera stosownie do swojego indywidualnego toku studiów, w takiej liczbie, by wypełnić określone w programie studiów, minimalne obciążenie godzinowe.

Przedmioty kształcenia ogólnego

Do przedmiotów kształcenia ogólnego zaliczane są:

 • lektorat z języka angielskiego (120 godzin),
 • wychowanie fizyczne (60 godzin),
 • bioetyka (30 godzin),
 • przedmioty humanistyczne – do wyboru (np. kursy proponowane w ramach programu Artes Liberales), w łącznym wymiarze 30 godzin.

Lektorat z języka angielskiego jest obowiązkowy na drugim roku studiów. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość zaliczenia języka angielskiego na trzecim lub czwartym roku. Lektorat kończy się egzaminem końcowym na poziomie B2 (TELC – The European Language Certificates). Ocena z egzaminu wliczana jest do średniej ocen ze studiów.

Student legitymujący się certyfikatem CAE lub CPE z oceną A lub B jest zwolniony z obowiązku zaliczania lektoratu z języka angielskiego (po zaakceptowaniu przez Jagiellońskie Centrum Językowe).

Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe mają na celu dostarczenie studentowi uniwersalnych podstaw matematyki, fizyki, chemii, biologii, programowania komputerowego niezbędnych w dalszym toku studiów. Wszystkie kursy z tej grupy są obowiązkowe. Zależnie od swoich zainteresowań oraz kierunku wykonywanej pracy magisterskiej, student może wybrać kursy podstawowe oferowane na innych kierunkach studiów.

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kierunkowe to obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, specjalistyczne kursy omawiające zagadnienia biofizyczne bioukładów na różnym stopniu złożoności oraz zastosowania metod biofizycznych w badaniach tych układów. Celem przedmiotów kierunkowych jest nauczenie studenta współczesnej biofizyki oraz technik badawczych stosowanych w tej dziedzinie.

Opiekun pracy magisterskiej

Do końca siódmego semestru studiów, studenci są zobowiązani wybrać dla siebie opiekuna pracy magisterskiej oraz złożyć w sekretariacie odpowiedni formularz z podpisem wybranej osoby.

Opiekunem pracy magisterskiej może być samodzielny pracownik naukowy (profesor lub doktor habilitowany oraz, za zgodą Rady Wydziału, doktor na stanowisku adiunkta), akademickich wydziałów przyrodniczych oraz instytutów PAN (Lista potencjalnych opiekunów jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich).
Wybór opiekuna pracy magisterskiej jest związany z wyborem Zakładu lub Pracowni, w której student będzie prowadził badania stanowiące podstawę jego pracy magisterskiej.

Student uzgadnia z opiekunem, w jakich kursach do wyboru będzie uczestniczył w toku studiów. Pod kierunkiem opiekuna student odbywa zajęcia „Pracownia specjalizacyjna" oraz „Pracownia magisterska".

Jeśli w trakcie studiów student planuje wyjechać na stypendium lub staż do innego ośrodka naukowego, musi swoja decyzję skonsultować z opiekunem (termin i czas trwania wyjazdu, rodzaj ośrodka naukowego, tematyka kursów oraz badań podejmowanych na wyjeździe). Opiekun może nie wyrazić zgody na wyjazd, jeśli uważa, że zaburzy on prawidłowy przebieg studiów.

Wyjazd na stypendium naukowe

W trakcie studiów magisterskich studenci mają możliwość wyjazdu do innych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zasady wyjazdu zostały przedstawione szczegółowo w zakładce „Praktyki, stypendia, staże".

Praca magisterska

Prace magisterskie są wynikiem projektów naukowych w dziedzinie biofizyki prowadzonych przez studentów pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowych. Gdy opiekunem pracy magisterskiej jest osoba spoza Wydziału egzamin  magisterski odbywa się na WBBiB, a recenzentem pracy musi być samodzielny pracownik któregoś z zakładów lub pracowni biofizyki.

Projekt naukowy stanowiący podstawę pracy magisterskiej powinien być oryginalny i twórczy; praca musi dokumentować wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez studenta przy użyciu metod doświadczalnych lub obliczeniowych. Nie jest możliwe, aby praca magisterska ograniczała się wyłącznie do przeglądu literaturowego.

Zasady dotyczące struktury prac magisterskich i ich kształtu edytorskiego można znaleźć w podzakładce „Informacje dla magistrantów". Co do zasady, prace magisterskie powinny być napisane w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki praca może powstać w języku angielskim.

Praca magisterska jest oceniana przez opiekuna pracy oraz jednego recenzenta. Lista potencjalnych recenzentów jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich. Wyboru recenzenta dokonuje opiekun naukowy po konsultacji ze studentem. Wybór recenzenta podyktowany jest jedynie względami merytorycznymi. Jeśli opiekunem pracy jest adiunkt, recenzentem musi być samodzielny pracownik któregoś z zakładów lub pracowni biofizyki.

Tytuł magistra

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest:

 • zrealizowanie programu studiów,
 • złożenie pracy dyplomowej wraz z dwoma pozytywnymi recenzjami,
 • zdanie egzaminu magisterskiego.