Przejdź do głównej treści

KIERUNEK BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2020/2021

Pełna dokumentacja studiów kierunku biochemia, określona w załączniku nr 1 do uchwały nr 58/VI/2020 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów (dotyczy programu studiów dla cyklu studiów rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021) obejmuje:

 • charakterystykę kierunku
 • program
 • efekty uczenia się
 • plany studiów
 • sylabusy.

Informacje podstawowe

Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 2420 godzin. Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 180. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Ogólna konstrukcja programu​

Program studiów obejmuje:

 • zajęcia ogólnouczelniane (15 punktów ECTS),
 • zajęcia kształcenia podstawowego (78 punktów ECTS)

oraz

 • zajęcia kształcenia kierunkowego (87 punktów ECTS).

Grupa zajęć ogólnouczelnianych obejmuje obowiązkowe zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych (4 punkty ECTS), obowiązkowy lektorat (najczęściej z języka angielskiego) w wymiarze 120 godzin (8 punktów ECTS), pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz dodatkowo niewielką ilość (3 punkty ECTS) zajęć do wyboru (grupa I).

W grupie zajęć kształcenia podstawowego, większość jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i ma na celu dostarczenie uniwersalnych podstaw przyrodniczych dla dalszego toku studiów. Ponadto studenci dobierają fakultatywne zajęcia podstawowe (grupa II) w wymiarze 120 godzin (10 punktów ECTS), które mogą być przydatne dla późniejszego kształcenia kierunkowego na poziomie zaawansowanym.

Zajęcia kształcenia kierunkowego układają się na dwóch szczeblach. Szczebel pierwszy (na II roku studiów) obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów rozbudowane zajęcia w zakresie podstaw biochemii (15 punktów ECTS) i biologii molekularnej (8 punktów ECTS) oraz krótki (1 punkt ECTS) kurs Kierunki współczesnej biochemii, stanowiący przegląd działalności naukowej zakładów WBBiB w zakresie biochemii. Szczebel drugi (na III roku studiów) obejmuje grupę fakultatywnych zajęć kierunkowych (grupa III) zestawionych w bloki tematyczne (B1-B8) sprzężonych ze sobą zajęć, poświęcone najważniejszym działom biochemii zaawansowanej. Z fakultatywnych zajęć tej grupy student musi uzyskać łącznie 48 punktów ECTS. Student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków i z każdego wybranego bloku musi uzyskać co najmniej 14 punktów ECTS. Ponadto, maksymalnie 6 punktów ECTS student może uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych dowolnie z pełnej puli przedmiotów znajdujących się we wszystkich blokach, które zostały uruchomione w danym roku akademickim.

Pozostałe zajęcia kształcenia kierunkowego obejmują praktykę zawodową po drugim roku studiów (120 godzin, 4 punkty ECTS), pracownię licencjacką (120 godzin, 10 punktów ECTS) oraz praktikum pisania pracy licencjackiej (2 ECTS) zawierające obowiązkowe konsultacje z promotorem.

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów: 

 • I rok: nabycie wiedzy podstawowej, niezbędnej dla dalszego studiowania biochemii niezależnie od wybieranego wariantu (program obejmuje wszystkie zajęcia ogólnouczelniane oraz większość obowiązkowych zajęć kształcenia podstawowego),
 • II rok: opanowanie podstaw biochemii i biologii molekularnej oraz uzupełnienie wiedzy podstawowej o przedmioty, niezbędne dla studiowania zaawansowanych działów biochemii (program obejmuje pozostałe obowiązkowe zajęcia kształcenia podstawowego, wszystkie fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego oraz obowiązkowe zajęcia kształcenia kierunkowego szczebla I, tzn.: podstawy biochemii oraz przegląd kierunków współczesnej biochemii (w semestrze zimowym) oraz podstawy biologii molekularnej (w semestrze letnim); ponadto do końca drugiego roku student odbywa praktykę zawodową trwającą 3 tygodnie (120 godzin)),
 • III rok: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów tematycznych biochemii na szczeblu II (zaawansowanym) oraz przygotowanie pracy licencjackiej (program obejmuje fakultatywne zajęcia specjalistyczne (kierunkowe) zestawione w bloki (pakiety) tematyczne, pracownię licencjacką oraz przygotowanie pracy licencjackiej).

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

​Praktyka zawodowa

Do końca drugiego roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową, w wymiarze 120 godzin (3 tygodnie). Za zaliczenie praktyki z opinią pozytywną student otrzymuje 4 punkty ECTSStudenci samodzielnie organizują swoje praktyki, m.in. na podstawie listy miejsc praktyk dostępnej w Sekretariacie WBBiB ds. studenckich. Najczęściej są to polskie laboratoria naukowe i diagnostyczne lub firmy sektora life science. Studenci korzystają także ze staży Erasmus+ Praktyki i z innych zagranicznych staży wakacyjnych. Wyjątkowo, praktyka wakacyjna może się odbyć w jednym z laboratoriów WBBiB.

Koordynatorem ds. praktyk zawodowych studentów WBBiB jest dr hab. Dariusz Latowski z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin:
 
pokój: A225 (4.1.27), parter
telefon: 12 664 65 36
e-mail: dariusz.latowski@uj.edu.pl
 

Wyjazdy w ramach stypendiów naukowych i staży

Studenci kierunku biochemia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody opiekuna naukowego i kierownika studiów oraz starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na staże jest dostępny w osobnej podzakładce.

Wybór tematu pracy licencjackiej i promotora

Najpóźniej do końca piątego semestru student zobowiązany jest wybrać temat pracy licencjackiej i promotora, ściśle przestrzegając procedury tego wyboru. Wybór tematu pracy i promotora należy zgłosić w sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz; jest to warunek formalny dopuszczenia do Pracowni licencjackiej. Temat pracy licencjackiej i promotora wybrać można wyłącznie z ogłoszonej listy, zatwierdzonej przez Radę programową kierunku.  

Promotorem licencjanta może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziale Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub (po zatwierdzeniu przez Radę WBBiB) stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni licencjackiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej.

 

Praca licencjacka i tytuł licencjata

Praca licencjacka ma spełniać kryteria, pozwalające jednoznacznie uznać ją za pracę biochemiczną. Ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych z zakresu biochemii. Musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biochemicznym przeprowadzonych przez studenta w ramach pracowni licencjackiej. Typowy układ pracy obejmuje rozdziały: wstęp teoretyczny, materiały i metody, wyniki, dyskusja. Warunkami zaliczenia pracy licencjackiej są pozytywne oceny promotora oraz jednego niezależnego recenzenta. Wybór recenzenta (pracującego w innym/ej niż promotor Zakładzie/Pracowni WBBiB i prowadzącego badania naukowe z zakresu szeroko pojętej biochemii) podyktowany jest jego specjalizacją i znajomością tematyki pracy.

Praca licencjacka jest kwintesencją podstawowej zasady obowiązującej w procesie dydaktycznym prowadzonym na WBBiB UJ – ścisłego powiązania kształcenia studentów z ich angażowaniem w rzeczywistą pracę naukową. Polega to często na współdziałaniu studenta z wykonawcami projektów badawczych prowadzonych przez określony zespół naukowy – zapewnia to wysoki poziom merytoryczny pracy licencjackiej. W szeregu przypadkach owocuje to uzyskaniem przez licencjata wyników, które mogą by włączone do publikacji naukowej, co najmniej rangi komunikatu zjazdowego, a której student staje się współautorem.

Warunkami ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata są:

 1. uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS przez zaliczenie określonychprzez plan studiów zajęć (spełniając wymóg określonej liczby punktów ECTS w każdej z trzech głównych grup zajęć: ogólnouczelnianych, kształcenia podstawowego i kształcenia kierunkowego), w tym odbycie praktyki zawodowej i pracowni licencjackiej,
 2. przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej,
 3. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.