Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

KIERUNEK BIOCHEMIA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Pełna dokumentacja studiów kierunku biochemia, określona w załączniku do Uchwały Senatu nr 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (dot. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) obejmuje:

 • charakterystykę kierunku
 • program
 • efekty uczenia się
 • plany studiów
 • sylabusy.

Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 2420 godzin. Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 180. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Program studiów obejmuje:

 • zajęcia ogólnouczelniane (15 punktów ECTS),
 • zajęcia kształcenia podstawowego (78 punktów ECTS)

oraz

 • zajęcia kształcenia kierunkowego (87 punktów ECTS).

Grupa zajęć ogólnouczelnianych obejmuje obowiązkowe zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i nauk społecznych (4 punkty ECTS), obowiązkowy lektorat (najczęściej z języka angielskiego) w wymiarze 120 godzin (8 punktów ECTS), pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz dodatkowo niewielką ilość (3 punkty ECTS) zajęć do wyboru (grupa I).

W grupie zajęć kształcenia podstawowego, większość jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i ma na celu dostarczenie uniwersalnych podstaw przyrodniczych dla dalszego toku studiów. Ponadto studenci dobierają fakultatywne zajęcia podstawowe (grupa II) w wymiarze 120 godzin (10 punktów ECTS), które mogą być przydatne dla późniejszego kształcenia kierunkowego na poziomie zaawansowanym.

Zajęcia kształcenia kierunkowego układają się na dwóch szczeblach. Szczebel pierwszy (na II roku studiów) obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów rozbudowane zajęcia w zakresie podstaw biochemii (15 punktów ECTS) i biologii molekularnej (8 punktów ECTS) oraz krótki (1 punkt ECTS) kurs Kierunki współczesnej biochemii, stanowiący przegląd działalności naukowej zakładów WBBiB w zakresie biochemii.

Dalsze kształcenie (na III roku studiów) odbywa się w blokach tematycznych poświęconych najważniejszym działom biochemii, które student wybiera stosownie do swoich zainteresowań. W celu uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS (48), konieczny jest wybór trzech bloków tematycznych (po 16 punktów ECTS, tj. około 210 godzin na każdy blok). Tym samym system ten nie generuje wąskiej specjalizacji, która byłaby niepożądana na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Pozostałe zajęcia kształcenia kierunkowego obejmują praktykę zawodową po drugim roku studiów (120 godzin, 4 punkty ECTS), pracownię licencjacką (120 godzin, 10 punktów ECTS) oraz praktikum pisania pracy licencjackiej (2 ECTS) zawierające obowiązkowe konsultacje z promotorem.

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów: 

 • I rok: nabycie wiedzy podstawowej, niezbędnej dla dalszego studiowania biochemii niezależnie od wybieranego wariantu (program obejmuje wszystkie zajęcia ogólnouczelniane oraz większość obowiązkowych zajęć kształcenia podstawowego),
 • II rok: opanowanie podstaw biochemii i biologii molekularnej oraz uzupełnienie wiedzy podstawowej o przedmioty, niezbędne dla studiowania zaawansowanych działów biochemii (program obejmuje pozostałe obowiązkowe zajęcia kształcenia podstawowego, wszystkie fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego oraz obowiązkowe zajęcia kształcenia kierunkowego szczebla I, tzn.: podstawy biochemii oraz przegląd kierunków współczesnej biochemii (w semestrze zimowym) oraz podstawy biologii molekularnej (w semestrze letnim); ponadto do końca drugiego roku student odbywa praktykę zawodową trwającą 3 tygodnie (120 godzin)),
 • III rok: zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów tematycznych biochemii na szczeblu II (zaawansowanym) oraz przygotowanie pracy licencjackiej (program obejmuje fakultatywne zajęcia specjalistyczne (kierunkowe) zestawione w bloki (pakiety) tematyczne, pracownię licencjacką oraz przygotowanie pracy licencjackiej).

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Do końca drugiego roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową, w wymiarze 120 godzin (3 tygodnie). Za zaliczenie praktyki z opinią pozytywną student otrzymuje 4 punkty ECTSStudenci samodzielnie organizują swoje praktyki, m.in. na podstawie listy miejsc praktyk dostępnej w Sekretariacie WBBiB ds. studenckich. Najczęściej studenci odbywają praktyki w polskich laboratoriach naukowych i diagnostycznych lub w firmach sektora life science. Korzystają także ze staży Erasmus+ Praktyki i z innych zagranicznych staży wakacyjnych. Wyjątkowo, praktyka wakacyjna może się odbyć w jednym z laboratoriów WBBiB.

Koordynatorem ds. praktyk zawodowych studentów WBBiB jest dr hab. Andrzej Górecki z Zakładu Biochemii Fizycznej:
 
pokój: C023 (2.01.24), parter
telefon: 12 664 61 51
e-mail: andrzej.gorecki@uj.edu.pl
 

Studenci kierunku biochemia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody opiekuna naukowego i kierownika studiów oraz starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na staże jest dostępny w osobnej podzakładce.

Najpóźniej do końca czwartego semestru student zobowiązany jest wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna naukowego (wybór tematu pracy i opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). 

Opiekunem licencjusza może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziału Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub (za zgodą Rady Wydziału) stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w Sekretariacie.

W porozumieniu z opiekunem student uzgadnia wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). Opiekun organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej.

Praca licencjacka ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego z zakresu biochemii, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w dyscyplinie biochemii. Praca musi zawierać wyniki badań eksperymentalnych o charakterze biochemicznym, przeprowadzonych przez studenta w ramach pracowni licencjackiej. Typowy układ pracy obejmuje rozdziały: wstęp teoretyczny, materiały i metody, wyniki, dyskusja. 

Praca licencjacka jest kwintesencją podstawowej zasady obowiązującej w procesie dydaktycznym prowadzonym na WBBiB UJ – ścisłego powiązania kształcenia studentów z ich angażowaniem w rzeczywistą pracę naukową. Polega to często na współdziałaniu studenta z wykonawcami projektów badawczych prowadzonych przez określony zespół naukowy – zapewnia to wysoki poziom merytoryczny pracy licencjackiej. W szeregu przypadkach owocuje to uzyskaniem przez licencjata wyników, które mogą by włączone do publikacji naukowej, co najmniej rangi komunikatu zjazdowego, a której student staje się współautorem.

Warunkami ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata są:

 1. uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS przez zaliczenie określonychprzez plan studiów zajęć (spełniając wymóg określonej liczby punktów ECTS w każdej z trzech głównych grup zajęć: ogólnouczelnianych, kształcenia podstawowego i kształcenia kierunkowego), w tym odbycie praktyki zawodowej i pracowni licencjackiej,
 2. przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej,
 3. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.