Pierwsze kroki studenta WBBiB

Studentko/Studencie swe pierwsze kroki na WBBIB skieruj do sekretariatu ds. studenckich (II piętro, pokój D210). Tam, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 10:00 do 14:30 uzyskasz wiarygodną odpowiedź na nurtujące Cię pytania oraz pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności.

Zanim na dobre rozpoczniesz studia...

 • Zarejestruj się i aktywuj konto w USOSweb
 • Zmień odebrane, jednorazowe hasło i tym samym aktywuj uniwersyteckie konto mejlowe (imię.nazwisko@student.uj.edu.pl)
 • Dokonaj opłaty za legitymację (brak wpłaty uniemożliwia uruchomienie procedury wydruku legitymacji). Zgubienie lub zniszczenie legitymacji pociąga za sobą konieczność zapłaty 25,50 zł za wyrobienie nowej. 
 • Zrealizuj skierowanie do lekarza medycyny pracy (nie rodzinnego, ani pierwszego kontaktu). Otrzymane zaświadczenie musisz dostarczyć (osobiście lub listownie) do Sekretariatu ds studenckich.
 • Studenci legitymujący się certyfikatem CAE lub CPE z oceną A lub B muszą potwierdzić go w Jagiellońskim Centrum Językowym (JCJ). Spełnienie tych formalności zwalnia szczęśliwego posiadacza w/w certyfikatów z zaliczania lektoratu z języka angielskiego.
 • Dopilnuj, by przed końcem semestru (najpóźniej do końca grudnia) prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego wpisał Twoje nazwisko na listę uczestników zajęć wf w systemie USOS.
 • Weź udział w kursie BHP za pośrednictwem systemu e-learning (udział w kursie jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów). Informacje na temat kursu są dostępne na stronie uniwersyteckiej pod adresem http://www.uj.edu.pl/studenci/szkolenie-bhp

Podstawowe zasady obowiązujące na studiach

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego
Obecność „pierwszoroczniaków" na wydziałowej inauguracji roku akademickiego jest niezbędna, gdyż w jej trakcie opiekunowie poszczególnych kierunków przekazują nowym studentom komplet informacji o warunkach i zasadach studiowania.

Zwolnienia lekarskie z zajęć
W przypadku nieobecności na zajęciach z powodu choroby na kolejne zajęcia należy dostarczyć osobie prowadzącej ćwiczenia usprawiedliwienie lekarskie. Uwaga! Kilka nieobecności, nawet usprawiedliwionych, może uniemożliwić zaliczenie ćwiczeń i przystąpienie do egzaminu. Wszelkich uzgodnień należy dokonywać z prowadzącymi zajęcia i koordynatorami kursów.

Wpisywanie się na zajęcia
Studenci samodzielnie wpisują się zarówno na zajęcia obowiązkowe, jak i zajęcia do wyboru poprzez system USOSweb. W systemie podawane są terminy wpisów obowiązujące w sesjach zimowej i letniej. Po zamknięciu rejestracji wypisanie się z zajęć jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody prowadzącego kurs. Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego i lektoraty językowe odbywają się za pośrednictwem rejestracji żetonowej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacjehttp://www.swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Egzaminy (zaliczenia z oceną)
Student ma prawo do dwóch terminów egzaminów (w tym jednego poprawkowego). Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzaminie powoduje utratę jednego terminu natomiast nie powoduje wpisania oceny niedostatecznej z egzaminu/zaliczenia.

Pomoc materialna

Stypendium socjalne
Wnioski o przyznanie stypendium z funduszu pomocy materialnej należy wypełniać drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o stypendiach są dostępne na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ pod adresem http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna. Terminy składania wniosków znajdują się w USOSie, w zakładce „Kalendarz składania wniosków”.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne
Studenci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego NFZ swoich Rodziców. Po 26 roku życia muszą ubezpieczyć się samodzielnie. Istnieje również możliwość ubezpieczenia przez Uniwersytet (szczegóły są dostępne pod adresem http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia).

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe aczkolwiek jest zalecane. Leży ono w interesie każdego studenta ze względu na doświadczalny charakter zajęć. Korzyści wynikające z ubezpieczenia są niewspółmierne w stosunku do kosztów.

Kilka rad

 • Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
 • Zaglądaj na uniwersytecką oraz wydziałową stronę internetową. W działach dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
 • W korespondencji elektronicznej z nauczycielami akademickimi używaj oficjalnego, uniwersyteckiego adresu mejlowego. Nie zaczynaj swego listu inaczej, jak od słów: Szanowna Pani/Panie z podaniem tytułu naukowego lub sprawowanej funkcji, np. Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dziekanie itp.
 • W przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem ds. studenckich.
 • Pamiętaj, jesteś studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, to „szlachectwo" zobowiązuje, więc staraj się zawsze zachowywać przyzwoicie.

Do pobrania