Kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną - studia II stopnia, magisterskie

Kierownik studiów

dr Krzysztof Murzyn
telefon: 12 664 63 79
pokój: B028 (3.01.36), parter

Informacje ogólne

Studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka z biofizyką stosowaną trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Pierwszy rok studiów

I SEMESTR – zimowy

 Nr kursu  Nazwa kursu Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 WBT-BzBS1.4

 Biologia strukturalna wykład/ćwicz./konw. egzamin 30/15/15 6
 WBT-BzBS1.5  Biologia systemów wykład/ćwicz./seminar. zal. na ocenę 15/30/15 6
 WBT-BzBS1.2  Biofizyka molekularna konwersatorium egzamin 30 2
 WBT-BzBS1.3  Nowoczesne metody
 biologii na poziomie
 molekularnym
ćwiczenia zal. na ocenę 60 5
 WBT-BzBS1.6  Równania różniczkowe wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6
 WBT-BzBS1.1  Zastosowania
 bioinformatyki
 wykład/ćwicz. egzamin 15/30 4
   Język angielski lektorat zal. na ocenę 30 1
Łączna liczba godzin: 345 
Łączna liczba ECTS: 30 

 

II SEMESTR – letni

 Nr kursu  Nazwa kursu  Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 WBT-BzBS2.1

 Chemia obliczeniowa wykład/ćwicz. egzamin 30/30 6
 WBT-ZZ51  Ochrona własności
 intelektualnej
wykład zal. na ocenę 20 2
 WBT-BT2-013  Metodologia pracy
 doświadczalnej
seminarium zal. na ocenę 30 3
 WBT-BzBS2.2  Postępy w biofizyce
 molekularnej i bioinformatyce
seminarium zal. na ocenę 30 2
 2.4  Pracownia specjalizacyjna inne zal. na ocenę 120 10
 2.5  Przedmiot specjalizacyjny 1 wykład/ćwicz. zal. na ocenę 60 6
 2.6  Przedmiot specjalizacyjny 2 wykład/ćwicz. zal. na ocenę 45 4
   Język angielski + egzamin lektorat egzamin 30 1+1
Łączna liczba godzin: 365 
Łączna liczba ECTS: 35


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOFIZYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 WBT-BzBS2.5A

 Eksperymentalne techniki
 w biologii roślin
konw./ćwicz. zal. na ocenę 20/40 6
 WBT-BzBS2.6A  Neurobiocybernetyka
 i biofizyka zmysłów
wykład zal. na ocenę 20/25 4
 WBT-BzBS2.4A  Pracownia  specjalizacyjna
 z biofizyki
inne zal. na ocenę 120 10


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOINFORMATYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 WBT-BzBS2.6X

 Modelowanie
 i symulacja komputerowa
wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6
 WBT-BzBS2.5X  Sieci komputerowe wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6

 WBT-BzBS2.4X

 Pracownia specjalizacyjna
 z biofizyki
inne zal. na ocenę 120 10

 

Drugi rok studiów

III SEMESTR – zimowy

 Nr kursu  Nazwa kursu Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 3.4

 Genomika funkcjonalna wykład/ćwicz. egzamin 30/15 4
 3.1  Modelowanie molekularne
 dla zaawansowanych
wykład/ćwicz./seminar. egzamin 15/30/15 6
 3.3  Pracownia magisterska I inne zaliczenie 120 10
 3.5  Przedmiot specjalistyczny 3 wykład/ćwicz. zal. na ocenę 60 6
 3.6  Przedmiot specjalistyczny 4  wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30 3
 3.2  Seminarium
 interdyscyplinarne
seminarium zal. na ocenę 30 3
Łączna liczba godzin: 345 
Łączna liczba ECTS: 32 


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOFIZYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 3.5A

 Biofizyka radiacyjna wykład/ćwicz. zal. na ocenę 15/15 3
 3.5C  Fotobiologia
 i fotomedycyna
wykład/ćwicz./seminar. zal. na ocenę 15/20/5 4
 3.5B  Principles  of molecular
 bioenergetics
wykład (ang.) zal. na ocenę 30 3
 3.6A  Spektroskopia EPR
 w badaniach dynamiki
 i struktury biocząsteczek
wykład/ćwicz. egzamin 15/15 3


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOINFORMATYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu  Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 3.5Y

 Komputerowe modelowanie
 szlaków metabolicznych
wykład/ćwicz.  zal. na ocenę 30/30 6
 3.5X  Programowanie w sieci Internet wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6
 3.6X  Przetwarzanie i wizualizacja
 danych w SAS
wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6

 

IV SEMESTR – letni

 Nr kursu  Nazwa kursu  Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 4.5

 Filozofia przyrody seminarium zal. na ocenę 20 2
 4.3  Pracownia magisterska II inne zal. na ocenę 120 10
 4.1  Proteomika
 dla bioinformatyków
wykład/ćwicz./seminar. egzamin 15/15/15 3
 4.6  Przedmiot specjalistyczny 5  wykład/ćwicz. zal. na ocenę 60 6
 4.7  Przedmiot specjalistyczny 6  wykład/ćwicz. zal. na ocenę 45 4
 4.2  Rejestracja, przetwarzanie
 i interpretacja danych
 we współczesnych
 technikach
 mikroskopowych
wykład/ćwicz. egzamin 15/15 3
 4.4  Seminarium magisterskie seminarium zal. na ocenę 30 3
Łączna liczba godzin: 350 
  Łączna liczba ECTS: 31


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOFIZYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu  Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 4.6A

 Obrazowanie
 wnętrza organizmu
wykład zal. na ocenę 30 2
 4.6B  Obrazowanie
 wnętrza organizmu
ćwicz./seminar. zal. na ocenę 30/15 4
 4.7A  Wolne rodniki
 w biologii i medycynie
wykład/ćwicz. zal. na ocenę 20/25 4


Przedmioty specjalistyczne w ścieżce BIOINFORMATYKA

 Nr kursu  Nazwa kursu  Rodzaj zajęć Forma
zaliczenia
Liczba
godzin
 ECTS

 4.6X

 Analiza danych statystycznych
 w systemie SAS
wykład/ćwicz. zal. na ocenę 30/30 6
 4.7X  Wstęp do przetwarzania
 języka naturalnego
wykład/ćwicz zal. na ocenę 30/30 6