Kierunek Biochemia - studia II stopnia, magisterskie

Kierownik studiów

prof. dr hab. Andrzej Kozik
telefon: 12 664 65 25
e-mail: andrzej.kozik@uj.edu.pl
pokój: A104 (4.0.25), I pietro
godziny konsultacji: poniedziałki, godz. 10.15-12.15, czwartki, godz. 12.00-14.00

Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów

Jedyne w Polsce studia na kierunku biochemia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku akademickiego 2010/2011, na mocy uprawnienia, nadanego temu Wydziałowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 stycznia 2009 r. 

Kierunek studiów biochemia jest unikatowy, zarówno pod względem zakresu nauczania jak i założeń programowych. Koncepcja kształcenia uwypukla centralną rolę biochemii jako dyscypliny naukowej wśród nauk biologicznych. Zajmując się badaniami molekularnych mechanizmów życia, biochemia jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, czerpiącą a zarazem przenikającą wiele innych dyscyplin naukowych takich jak chemia, biologia komórki, mikrobiologia czy genetyka oraz korzystającą z teorii i metod fizyki, umożliwiających badanie skomplikowanych układów biologicznych i ich funkcji. Oprócz czysto poznawczych aspektów badań biochemicznych, ich  wyniki prowadzą do opracowania nowych metod biochemicznych, rzutujących między innymi na rozwój diagnostyki medycznej oraz wpływają na dynamiczny rozwój nowoczesnej farmakologii. Zrozumienie biochemicznych mechanizmów metabolizmu komórkowego umożliwia otrzymywanie nowych skuteczniejszych leków a w rolnictwie nowych środków ochrony roślin. Dzięki poznaniu mechanizmów przekazywania informacji genetycznej i technikom inżynierii genetycznej, biochemia warunkuje ogromny postęp w naukach stosowanych takich jak rolnictwo, medycyna czy biotechnologia.  

Pełna dokumentacja studiów na kierunku biochemia II stopnia, której stan aktualny określają Uchwały Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 21 czerwca 2016 r., 23 stycznia 2018 r. i 20 marca 2018 r., obejmuje:

oraz sylabusy zajęć, zamieszczone w systemie USOSweb UJ

Informacje podstawowe

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze 1510 godzin. W tym czasie, student jest zobowiązany uzyskać 120 punktów ECTS (European Credit Transfer System). Studia kończą się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego magistra. Warunkiem otrzymania tego tytułu jest:
 • zaliczenie modułów kształcenia określonych w programie studiów, w tym:
        - (A) modułów kształcenia ogólnego (10 punktów ECTS),
        - (B) modułów kształcenia kierunkowego (90 punktów ECTS),     
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej (20 punktów ECTS),
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.  

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty kształcenia ogólnego (A), oprócz  obowiązkowego lektoratu z języka obcego (najczęściej angielskiego) (60 godz., 2 punkty ECTS), który umożliwia absolwentowi zrealizowanie wymogu osiągnięcia poziomu biegłości językowej B2+, obejmują fakultatywne wykłady, seminaria i konwersatoria, umożliwiające uczestnikom poszerzenie ogólnej wiedzy przyrodniczej

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kierunkowe (B) obejmują:
 • grupę (B1) kursów specjalistycznych, pozwalających studentom uzyskać zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie głównych działów współczesnej biochemii na poziomie rozszerzonym w stosunku do studiów I stopnia, w tym:
  - osiem przedmiotów obowiązkowych (łącznie 260 godz., 23 punkty ECTS): biochemia fizyczna – kurs zaawansowany, białka immobilizowane – praktikum, biochemia stresu oksydacyjnego, mechanizmy regulacji ekspresji genów, molekularne mechanizmy oddziaływania patogen-gospodarz, współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych, biologiczna chemia pierwiastków, stabilność strukturalna i fałdowanie białek oraz biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych roślin,
  - moduły fakultatywne (łącznie około 200 godz., 18 punktów ECTS), które student dobiera w porozumieniu z opiekunem naukowym stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej 
  (UWAGA! W ramach limitu punktowego przynajmniej jeden kurs musi zostać zrealizowany w języku angielskim!); 
 • pracownię specjalistyczną (B2) (480 godz., 33 punkty ECTS), umożliwiającą studentom trening w technikach biochemicznych, których opanowanie będzie niezbędne przy wykonywaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej; jest ona obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną sumaryczną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych w wymiarze określonym w programie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie; ze względu na wielką rozpiętość tematyki badawczej w Zakładach WBBiB, pracownie te formalnie podzielono na dwie „ścieżki” metodyczne – jedna obejmuje biochemię fizyczną, strukturalną i analityczną, druga – biologię molekularną, biochemię komórki i biochemię organizmów; 
 • seminarium specjalistyczne (B3) (120 godz., 8 punktów ECTS), w tym:
  - na pierwszym roku unikatowe seminarium, poświęcone szerokiemu spektrum problemów współczesnej biochemii – złożone z cotygodniowych pojedynczych spotkań, z których każde poświęcone jest odrębnemu zaawansowanemu zagadnieniu i prowadzone jest przez najlepszych specjalistów WBBiB zajmujących się badaniami naukowymi w tym konkretnym zakresie, 
  - na drugim roku – w formie typowego seminarium magisterskiego, poświęconego tym działom biochemii, w których mieszczą się badania wykonywane przez studenta na potrzeby pracy magisterskiej,
 • pracownię magisterską (B4) (300 godz., 8 punktów ECTS), polegającą na indywidualnej pracy magistranta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem, umożliwiającą wykonanie doświadczeń, których wyniki włączone zostaną do pracy magisterskiej (B4). 

Wybór promotora pracy magisterskiej

Najpóźniej do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest wybrać promotora pracy magisterskiej (wybór promotora należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz).

Promotorem może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziału Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora (adiunkt), prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Lista potencjalnych promotorów znajduje się w sekretariacie.

Student uzgadnia z promotorem wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz) oraz szczegółowy temat pracy magisterskiej.

Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy magisterskiej. 

​Praca magisterska

Praca magisterska ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego z zakresu biochemii, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w dyscyplinie biochemii.

Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań przeprowadzonych przez studenta w ramach pracowni magisterskiejTypowy układ pracy obejmuje rozdziały: wstęp teoretyczny, materiały i metody, wyniki, dyskusja. Warunkami zaliczenia pracy magisterskiej są pozytywne oceny promotora oraz jednego niezależnego recenzenta. Wybór recenzenta (pracującego w innym niż promotor Zakładzie) podyktowany jest jego specjalizacją i znajomością tematyki pracy.

Praca magisterska jest kulminacją podstawowej zasady obowiązującej w procesie dydaktycznym prowadzonym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – ścisłego powiązania kształcenia studentów z ich angażowaniem w rzeczywistą pracę naukową. Wdrażanie studentów do samodzielnej pracy naukowej jest trójetapowym procesem, obejmującym szkolenie wstępne w trakcie pracowni specjalistycznej I w drugim semestrze, opanowanie zaawansowanych umiejętności metodycznych w trakcie pracowni specjalistycznej II w trzecim semestrze oraz własnych, samodzielnych eksperymentów, wykonywanych w trakcie pracowni magisterskiej w czwartym semestrze. Najpóźniej w tej ostatniej fazie, student wciągany jest we współpracę z wykonawcami projektów badawczych prowadzonych przez określony zespół naukowy – zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i nowatorstwo pracy magisterskiej. W szeregu przypadkach owocuje to uzyskaniem przez magistranta wyników, które mogą by włączone do publikacji naukowej – często wyniki te stanowią istotną część pełnego artykułu oryginalnego.     

​Wyjazd na staż naukowy

Studenci studiów II stopnia kierunku biochemia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody promotora i kierownika studiów oraz starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na staże jest dostępny w osobnej podzakładce.

Główne cele dydaktyczne i ogólny plan studiów

Pierwszy rok studiów
Celem kształcenia w tym roku jest nabycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej dla wykonywania zawodu biochemika oraz dla kontynuowania kształcenia na poziomie studiów III stopnia (doktranckich) w dziedzinie biochemii niezależnie od wybieranego wariantu. 

Plan studiów obejmuje wszystkie moduły kształcenia ogólnego (A), przedmioty kierunkowe (B1) – wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz większość przedmiotów fakultatywnych, pierwszą część pracowni specjalistycznej (B2) oraz pierwszą, unikatową część seminarium specjalistycznego (B3).  

Drugi rok studiów
Celem kształcenia w tym roku jest opanowanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów biochemii, niezbędnych do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. 

Plan studiów obejmuje pozostałą część fakultatywnych przedmiotów kierunkowych (B1), główną część pracowni specjalistycznej (B2), drugą część seminarium specjalistycznego (B3) – „magisterskiego”, pracownię magisterską (B4) oraz przygotowanie pracy magisterskiej.   

Plan studiów od roku akademickiego 2017/2018

Pierwszy rok studiów

I SEMESTR – zimowy

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Sem./Konw.  Ćw.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBt-BT343  Białka immobilizowane
– practicum
- -/10 35 4 Zal oc
WBt-BT341 Biochemia fizyczna
– kurs zaawansowany
- -/- 45 4 Zal oc
WBt-BT340 Biochemia stresu oksydacyjnego 30 -/- - 3 Egz
WBt-BT189 Mechanizmy regulacji ekspresji genów 15 -/- - 3 Zal oc
WBt-BT339 Molekularne mechanizmy oddziaływania
patogen-gospodarz
30 -/- - 3 Egz
WBt-BCH410
(tematyka 1 lub 2)
Seminarium specjalistyczne I  - 30/- - 2 Zal oc
WBT-BCH364 Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych 20 -/- 15 3 Egz
  Lektorat – język angielski 
poziom conajmniej B2+
30 1 Zal oc
  Kursy kształcenia ogólnego do wyboru* 60** 8**  
  Kursy specjalistyczne do wyboru*, *** 140** 13**  

Egz – egzamin, Zal oc – zaliczenie z oceną, Zal – zaliczenie bez oceny 
* patrz niżej: Kursy do wyboru
** liczba godzin i punktów przypadające na cały rok
*** student zobowiązany jest do wybrania w ciągu całych studiów przynajmniej jednego kursu kierunkowego w języku angielskim

II SEMESTR – letni

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Sem./Konw.  Ćw.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBt-ZZ62  Biologiczna chemia pierwiastków  15 - - 2 Egz
WBt-BT342  Stabilność strukturalna
i fałdowanie białek
15 - - 1 Egz
WBt-BT347 Biochemiczne mechanizmy regulacji procesów rozwojowych roślin 30 - - 2 Egz

 

WBT-BCH414-1


lub


WBT-BCH414-2

Pracownia specjalistyczna I

metodyka 1: biochemia fizyczna,  strukturalna i analityczna białek (BCH414-1)

lub

metodyka 2: biologia molekularna, biochemia komórki i biochemia organizmów (BCH414-2)

- -/- 180 10 Zal
WBt-BCH411
(tematyka 1 lub 2)
Seminarium specjalistyczne II  - 30/- - 2 Zal oc
  Lektorat – język angielski 
poziom conajmniej B2+
30 1 Egz

Drugi rok studiów

III SEMESTR – zimowy

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem.  ECTS   Forma
 zalicz.
  Kursy specjalistyczne
do wyboru*
60** 5**  

WBt-BCH415-1

lub

WBt-BCH415-2

Pracownia specjalistyczna II  - 300/- 23 Zal
WBt-BCH412 Seminarium specjalistyczne III  - -/30 2 Zal
*patrz niżej: Kursy do wyboru
** liczba godzin i punktów przypadające na cały rok

IV SEMESTR – letni

Nr kursu  Nazwa kursu  Wykł.  Ćw./Sem./Konw.  ECTS   Forma
 zalicz.
WBT-BCH416-1

lub

WBT-BCH416-2
Pracownia magisterska - 300/-/- 8 Zal
WBt-BCH413 Seminarium specjalistyczne IV - -/30/- 2 Zal
WBt-Bt417 Przygotowanie pracy magisterskiej - -/-/30 20 Zal oc

Kursy do wyboru

Kursy kształcenia ogólnego

Nr kursu  Nazwa kursu Wykł. 

Ćw./
Sem.
/Konw.

ECTS   Forma
 zalicz.
Sem.
WBt-Bt330 Bioethics
– Advanced course
- -/-/30 3 Zal L
WBt-ZZ55 Filozofia przyrody
– kurs dla I roku biochemii SUM
30 -/30/- 4 Zal oc Z
WBt-BT279
Metodologia publikacji naukowej w biochemii i biologii eksperymentalnej
- -/30/- 3 Zal oc Z


Kursy specjalistyczne

Nr kursu  Nazwa kursu Wykł.  Ćw./
Sem.
/Konw.
ECTS  Forma
 zalicz.
Sem.
WBt-BT160
lub
WBt-BT160E

Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego
lub
Analysis and Processing of Microscopy Images

5 25/-/- 2 Zal oc

L

WBt-BCH397

Analiza instrumentalna w biochemii – dla II stopnia biochemii

- 45/-/- 3 Zal L
WBt-BCH350 Białka rekombinowane i ukierunkowana mutageneza 15 45/-/- 4 Zal oc L
WBt-BCH324 Białka szoku cieplnego 15 -/-/- 2 Zal oc L
WBt-BT309 Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego 15 20/-/- 3 Zal oc L
WBt-BT168 Biologia strukturalna błon 30 30/-/- 5 Zal oc Z

WBt-BCH504

Genetyka molekularna
– ćwiczenia
- 30/-/- 2 Zal Z
WBt-BCH503 Genetyka molekularna
– wykład
30 -/-/-/ 2 Zal oc Z
WBt-BT121 Inżynieria białek 15 45/-/- 4 Zal oc Z
WBt-BCH323 Makrofagi, neutrofile, komórki dendrytyczne - biologia komórki fagocytującej 15 -/30/- 3 Zal oc L
WBt-BT140E Nuclear receptors in gene regulation and diseases 30 -/-/- 3 Zal oc L
WBt-BCH379 Peptydy bioaktywne 15 30/-/- 2 Zal oc L
WBt-BT179E Plant photobiology 22 8/-/- 2 Egz Z
WBT-BT2-220E Principles and  prospects of gene therapy 30 -/-/- 3 Egz Z
WBT-BT288E Principles of molecular bioenergetics 30 -/-/- 3 Zal oc Z
WBt-BT1-210 Przeciwciała monoklonalne – kurs podstawowy 12 -/18/- 3 Egz L
WBt-BCH505 Wstęp do biochemii fizycznej - -/-12 1 Zal oc Z
WBt-BT146 Wykorzystanie liposomów do transportu leków 15 15/-/- 2 Zal oc L