Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej – III stopnia

Informacje ogólne

Stacjonarne Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności praktycznych, tym samym przygotowują do samodzielnej realizacji prac badawczych.

Studia prowadzą do uzyskania stopni doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biochemii, biofizyki, biologii lub biotechnologii. Tematyka prac doktorskich określona jest przez prowadzone na Wydziale badania naukowe.

Szczegółowe zasady studiów określa regulamin UJ. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału. Nad właściwym przebiegiem i organizacją studiów czuwa Kierownik Studiów Doktoranckich.

Program studiów

Program studiów doktoranckich obejmuje:

 • uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów, seminariów bądź ćwiczeń,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • pracę badawczą zakończoną przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub zbioru publikacji naukowych,
 • komisyjny egzamin kierunkowy z dyscypliny podstawowej: biochemii, biofizyki lub biologii,
 • komisyjne egzaminy z filozofii i języka angielskiego,
 • publiczną obronę rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Wydziału w zakładce Dla studentów.

Podstawy kwalifikacji

Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • wykazują silną motywację do prowadzenia badań naukowych w obszarze biochemii, biofizyki oraz innych działów biologii stosujących podejście molekularne,
 • posiadają tytuł magistra lub równoważny tytuł zawodowy,
 • zajęli dostatecznie wysokie miejsca na egzaminie kwalifikacyjnym.

Rejestracja

Kandydaci na studia III stopnia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim muszą się w wyznaczonym terminie (5 czerwca - 6 lipca 2018 r.) zarejestrować w systemie ERK. W celu potwierdzenia rejestracji kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie ds. studenckich WBBiB (ul. Gronostajowa 7, pokój D212, tel. 12 664 60 15) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopię dyplomu magisterskiego lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 • kserokopię suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopię indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 • oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
 • opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Wynik kwalifikacji

Kryterium kwalifikacji na studia są wyniki egzaminu. Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie jest dwustopniowy:

 • Stopień pierwszy to egzamin pisemny z 2 zakresów tematycznych wybranych spośród 4 (biochemia, biofizyka, biologia molekularna lub matematyka). Kandydaci deklarują tematykę wybranych zestawów pytań już w trakcie rejestracji. Kandydaci, którzy uzyskują w tym etapie ocenę pozytywną, dopuszczani są do drugiego stopnia egzaminu.
 • Stopień drugi stanowi rozmowa na temat zainteresowań naukowych kandydata, badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej oraz planów badań w ramach przyszłych studiów doktoranckich.

Do końcowego wyniku egzaminu brana jest ocena z egzaminu pisemnego z wagą 0,6 oraz ocena z rozmowy z wagą 0,4. Na podstawie tego wyniku ustala się ranking kandydatów. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby punktów, o kolejności przyjęcie na studia decyduje średnia z ocen uzyskanych w trakcie studiów.

Szczegóły dotyczące egzaminu pisemnego, w tym przykładowe pytania do egzaminu – do pobrania TUTAJ.

Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji na studia III stopnia znajdują się na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Termin egzaminu

Pierwszy nabór
Egzamin wstępny na studia III stopnia z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej odbędzie się w okresie 13-17 lipca 2018 roku, w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii przy ulicy Gronostajowej 7.

 • egzamin pisemny: piątek, 13 lipca 2018 r.,
 • rozmowa kwalifikacyjna: wtorek, 17 lipca 2018 r.

Dokumenty wymagane przy wpisie na studia

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • do wglądu – dyplom magisterski lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem magisterskim (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia,
 • do wglądu – suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 • trzy fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopię obydwu stron dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa kserokopia strony paszportu ze zdjęciem (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 • wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego), i/lub wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego),
 • do wglądu – oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Limit przyjęć

Maksymalny limit przyjęć przy naborze na stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 wynosi 25 osób.