Rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełnią określone przez Uniwersytet Jagielloński kryteria. W przypadku studiów I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na WBBiB UJ o przyjęciu decydują wyniki z egzaminu maturalnego. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym (lub w czasie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz na podstawie średniej ocen ze studiów na poziomie co najmniej licencjackim. Przy naborze na studia III stopnia (doktoranckie) pod uwagę brane są wyniki egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Egzaminy maturalne uwzględniane w procesie rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie to:
•    polska matura nowa (egzamin przeprowadzany w kraju od 2002 r.),
•    matura międzynarodowa (International Baccalaureate, IB),
•    matura europejska (International Baccalaureate, EB),
•    inna matura zagraniczna.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (czyli tzw. starą maturę) i chcą się rekrutować na kierunki, na których o przyjęciu decydują wyniki z matury, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) (więcej informacji tutaj).

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii powinny zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie, logując się w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) poprzez stronę www.erk.uj.edu.pl. System ten każdemu kandydatowi nadaje login i hasło oraz umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych w dalszym procesie rekrutacji. Za pośrednictwem ERK kandydat otrzymuje również informację, czy został przyjęty lub też, w jakim terminie odbędzie się egzamin wstępny. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wprowadzonych do systemu.

Uwaga! Terminy rejestracji w systemie ERK są różne dla poszczególnych rodzajów studiów oraz egzaminów maturalnych.

Komplet danych dotyczących rekrutacji na UJ, w tym między innymi: pełny harmonogram rekrutacji (z uwzględnieniem naborów dodatkowych) oraz szczegółowe zasady obliczania wyników kwalifikacji w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych są dostępne pod adresem http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/ oraz w Dziale Rekrutacji na Studia (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 19).

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii kandydat powinien stawić się w określonym czasie z kompletem niezbędnych dokumentów w sekretariacie ds. studenckich WBBiB, przy ul. Gronostajowej 7 (II piętro, pokój D210), aby dokonać wpisu na studia.

Ważne terminy

5–25 czerwca 2018 (nabór podstawowy)
Rejestracja kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie posiadających maturę zagraniczną inną niż  IB lub EB.

5 czerwca – 6 lipca 2018 do godziny 12:00 (nabór podstawowy)
Rejestracja kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie posiadających polską maturę nową, maturę międzynarodową (IB) lub maturę europejską (EB).W tym terminie rejestracja obejmuje również kandydatów, którzy są laureatami lub finalistami centralnych olimpiad przedmiotowych (z biologii, chemii, fizyki, matematyki lub informatyki).

5 czerwca – 10 lipca 2018 (nabór podstawowy)
Rejestracja kandydatów na studia II stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny (lub rozmowa kwalifikacyjna).

5 czerwca 2018 – 4 lipca 2018 
Rejestracja kandydatów na studia III stopnia.

... czerwca – ... września 2018
Rejestracja w ERK dla kandydatów na studia podyplomowe
Biologia molekularna".
Rejestracja w ERK dla kandydatów na studia podyplomowe „Biznes w biotechnologii".

13-17 lipca 2018
Egzamin wstępny na studia III stopnia (doktoranckie) z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

  • egazmin pisemny: 13 lipca 2018 r. 
  • rozmowa kwalifikacyjna: 17 lipca 2018 r.

16-17 lipca 2018
Egzaminy wstępne na studia II stopnia: kierunek Biotechnologia molekularna, kierunek Biochemia. Rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia: kierunek Bioinformatyka z biofizyką stosowaną.

UWAGA! W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na dany kierunek studiów, automatycznie, do września, odbywają się NABORY DODATKOWE:

Nabór sierpniowy
do 5 września 2018 rejestracja w ERK na studia II stopnia
do 11 września 2018rejestracja w ERK na jednolite studia magisterskie
10-11 września 2018 egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia

Nabór wrześniowy

do 19 września 2018 rejestracja w ERK na studia II stopnia
do 23 września 2018 rejestracja w ERK na jednolite studia magisterskie
24 września 2018 egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia

Podczas naborów dodatkowych obowiązują takie same kryteria przyjęć jak w terminie podstawowym. Gdy o przyjęciu na studia decydują wyniki egzaminu wstępnego, w czasie kolejnego naboru o przyjęcie na studia mogą ubiegać się również ci Kandydaci, którzy nie dostali się na studia w pierwszym terminie rekrutacji.

 

Co jeszcze warto wiedzieć

Przyjęcie na studia
Przyjęcie na którykolwiek kierunek studiów prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest możliwe jedynie w wyniku rekrutacji na ten kierunek. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy kandydat studiuje już inny kierunek lub, gdy pragnie przejść na studia prowadzone na WBBiB ze studiów o podobnym profilu prowadzonych na innym wydziale lub innej uczelni.

Zasady obliczanie wyników do kwalifikacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie obowiązujące kandydatów zdających tzw. polską nowa maturę
Przy ustalaniu wyników kwalifikacji uwzględniane są wyniki pisemnych części egzaminów maturalnych i przeliczane w następujący sposób:
-  wyniki na poziomie podstawowym dzielone są przez 2,
-  wyniki na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę bez zmiany,
-  wyniki egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów, zdawane przez kandydata w języku obcym, są przeliczane tak jakby przedmiot był zdawany w języku polskim.

Dane wprowdzone do systemu ERK
Kandydat na studia powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisanych przez siebie do systemu wyników egzaminu maturalnego, gdyż ponosi On pełną odpowiedzialność za ich prawdziwość. Wyniki z egzaminu maturalnego decydują o wyniku kwalifikacji!

Wpis na studia
Wpisy na studia kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji odbywają sie tylko w wyznaczonym terminie (podanym w harmonogramie rekrutacji). Wpisu należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wpisy na studia kandydatów z listy rezerwowej (dotyczy studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)
Kandydaci, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej i nadal są zainteresowani przyjęciem na studia na WBBiB, powinni codziennie, począwszy od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji, sprawdzać swoje konta w systemie ERK! Dzięki temu Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejsce tych osób, które zrezygnowały z wpisu, będą mogły zdążyć zapisać się na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Przykładowe dane z lat ubiegłych dotyczące przyjęć na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie
Nabór na rok akademicki 2015/201
6

Ostateczny wynik kwalifikacji wystarczający do przyjęcia na kierunek Biotechnologia z listy rezerwowej, (po uwzględnieniu tych kandydatów, którzy nie zdecydowali się dokonać wpisu na studia) wynosił 62 pkt.

Ostateczny wynik kwalifikacji wystarczający do przyjęcia na kierunek Biochemia z listy rezerwowej, (po uwzględnieniu tych kandydatów, którzy nie zdecydowali się dokonać wpisu na studia) wynosił 55 pkt.

Ostateczny wynik kwalifikacji wystarczający do przyjęcia na kierunek Biofizyka wynosił 40 pkt.

Rezygnacje z wpisu na studia
Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej, ale nie są zainteresowani przyjęciem na studia na wydziale WBBiB, proszeni są o jak najszybsze zrezygnowanie z ubiegania się o przyjęcie na studia! Rezygnacji należy dokonać w systemie ERK.

Szybkie podanie informacji o rezygnacji pozwoli zaoszczędzić niepewności kolejnym osobom z listy rezerwowej – dowiedzą się one prędzej, czy zostaną przyjęte na studia, czy też nie. To z kolei umożliwi im zaplanować przyszłość; np. podjąć decyzję o startowaniu na inne kierunki, na których w czasie pierwszego naboru nie został wypełniony limit przyjęć, lub rozpocząć starania o przyjęcie do pracy.