Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE – BIZNES W BIOTECHNOLOGII

Interdyscyplinarne, jednoroczne studia podyplomowe Biznes w biotechnologii są unikalną ofertą kształcenia w obszarze branży life science, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii. Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tą branżą.

Studia przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów przyrodniczych – w szczególności biotechnologii – posiadających tytuł licencjata lub magistra,
  • absolwentów studiów ekonomicznych posiadających tytuł licencjata lub magistra,
  • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych,
  • osób zamierzających zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią.

Studia mają charakter doskonalący i prowadzone są przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Wykładowcy prowadzący zajęcia to przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju. Dla potrzeb porównawczych i w celu umożliwienia samodzielnego wypracowania przez słuchaczy modelu biznesowego do współpracy zapraszani są także goście spoza granic Polski – profesjonaliści transferu technologii, marketingu i zarządzania z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wykłady z nauk przyrodniczych prowadzą pracownicy naukowi Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czas trwania i terminy zajęć

Studia trwają 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (dwie sesje weekendowe w miesiącu).

Opłata za studia

Opłata za studia (za dwa semestry) wynosi 3 900 złotych.
Dodatkowa opłata pobierana jest za wystawienie świadectwa ukończenia studiów – 30 zł.

Dane kontaktowe

Kierownik studiów: dr Tomasz Panz
e-mail: tomasz.panz@uj.edu.pl

Adresy jednostek prowadzących:

  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
  • Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Przybliżony program studiów

W każdym z dwóch semestrów odbywa się około 80 godzin wykładów i 20 godzin zajęć praktycznych. 
Przedmioty 1a i 1b są wstępnymi przedmiotami wyrównawczymi, które odbywają się równolegle.

1a. Biotechnologia dla menedżerów – biotechnologia jako dziedzina biznesu (ok. 13 godz.)

1b. Ekonomia dla biotechnologów – ogólne zasady działania rynku (ok. 13 godz.)

2. Innowacyjny biznes w life science – 28 godz.;

3. Transfer technologii w branży life science – 26 godz.;

4. Struktura przedsiębiorstwa innowacyjnego – 18 godz.;

5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science – 27 godz.

6. Sprzedaż, marketing i komunikacja – 24 godz.;

7. Finansowanie innowacji w biobiznesie, controling – 23 godz.;

8. Prawo w biznesie – 14 godz.;

9. Rozwój firmy – współpraca z otoczeniem biznesowym – 12 godz. 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia na studia podyplomowe z biologii molekularnej przyjmowane są  za pośrednictwem systemu ERK – Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.erk.uj.edu.pl). W roku 2018 rejestracja odbywa się od 15 czerwca do 25 września do godz. 12:00. 

Wymagane dokumenty

  • umowa cywilno-prawna generowana przy rejestracji za pośrednictwem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich z zakresu nauk przyrodniczych
  • dwa zdjęcia

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekreatriatu ds. studenckich lub przesłać listem poleconym na adres Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dopiskiem „Studia podyplomowe – Biznes w biotechnologii".

Limit przyjęć

  • 48 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)