Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABSOLWENCI OPOWIADAJĄ O KIERUNKU

Zobacz video galerię

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA II STOPNIA

Biofizyka jest dziedziną nauki, która stosuje znane teorie i modele fizyczne do opisu i lepszego zrozumienia funkcjonowania układów biologicznych. Układy te, w których skład wchodzą molekuły, komórki, organizmy a nawet całe ekosystemy, charakteryzują się dużą złożonością. Biofizycy, dzięki swojej unikalnej wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, chemii i biologii są w stanie zmierzyć się z szerokim wachlarzem problemów współczesnego świata.

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i równocześnie zafascynowane są procesami zachodzącymi w żywych organizmach. Chcą poznać najnowsze metody badania świata ożywionego oraz dowiedzieć się jak działa aparatura wykorzystywana w tych badaniach. Ciekawi je analiza danych, a także narzędzia i koncepcje stosowane współcześnie do zrozumienia zjawisk biologicznych.

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa stanowią istotne uzupełnienie studiów licencjackich. Pozwalają na pogłębienie wiedzy z przedmiotów kierunkowych, jak również nabycie umiejętności niezbędnych w przyszłości, w samodzielnej pracy.

Studia na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa prowadzone są w trybie stacjonarnymw języku polskim. Nauka na studiach jest bezpłatna dla osób z polskim obywatelstwem.

W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biofizyka radiacyjna, inżynieria komórkowa, biomechanika układów złożonych, biofizyka lipidów i błon biologicznych oraz klinicznych metod obrazowania wnętrza organizmu.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę, ale przede wszystkim dają możliwość rozwoju umiejętności praktycznych oraz poznania najważniejszych metod stosowanych współcześnie w obszarze obrazowania organizmów żywych.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym wydziale niż Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy na kursach pierwotnie przewidzianych dla studiów I stopnia.

Szczegółowy program studiów magisterskich jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Zakłady o profilu biofizycznym wchodzące w skład WBBiB stanowią silny ośrodek badawczy o długich tradycjach, dysponują nowoczesnym zapleczem aparaturowym oraz zajmują się szerokim spektrum tematów. 

Dostęp do laboratoriów i udziału w projektach badawczych realizowanych na WBBiB pozwalają:

  • nabyć umiejętności, które są niezbędne w samodzielnej pracy doświadczalnej,
  • sprecyzować własne zainteresowania oraz podjąć świadomą decyzję odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Ze względu na swoją interdyscyplinarność biofizyka pozwala na odkrywanie i rozwijanie nowych narzędzi potrzebnych do zrozumienia zjawisk życia oraz mechanizmów działania świata ożywionego.

Studiując biofizykę molekularną i komórkową masz szansę wziąć udział w odkryciach, które pomogą zmienić przyszłość na lepsze. 

Absolwenci kierunku biofizyka molekularna i komórkowa dysponują zaawansowaną wiedzą w zakresie głównych działów biofizyki oraz dobrze orientują się w aktualnych kierunkach rozwoju tej dyscypliny, znają zaawansowane metody modelowania komputerowego na poziomie  elektronowym, atomowym, cząsteczkowym i komórkowym oraz rozumieją rolę modeli w naukach przyrodniczych i ścisłych.

Znajomość metod obrazowania układów biologicznych, w tym zaawansowanych metod mikroskopowych oraz klinicznych metod obrazowania wnętrza organizmu daje szerokie możliwości na rynku pracy. Absolwenci biofizyki molekularnej i komórkowej mogą pracować w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych i rozwojowych (jak firmy o profilu biomedycznym, czy firmy produkujące sprzęt i aparaturę nowych technologii), a także w komercyjnych i niekomercyjnych laboratoriach wzorcowych i diagnostycznych.

Umiejętności nabyte przez absolwenta podczas studiów, takie jak: kreatywne myślenie, umiejętne zarządzanie czasem, doświadczenie w rozwiązywaniu problemów, umiejętności analityczne, informatyczne i umiejętności prezentacji osiągniętych celów to dodatkowe atuty doceniane przez pracodawców w bardzo wielu branżach. 

Osoby zainteresowane karierą naukową lub pragnące uzyskać prestiżowy tytuł naukowy przed przejściem do pracy w firmie, mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej lub na studiach doktoranckich za granicą. 

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia magisterskie (II stopnia) powinni się zarejestrować na stronie systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), gdzie znajdują się szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa. 

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów magisterskich na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

Nabór kandydatów na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • średnia ze studiów (waga 25%),
  • rozmowa kwalifikacyjna (waga 75%).

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze obydwu powyżej wymienionych kryteriów przemnożonych przez odpowiadające im wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozmowa kwalifikacyjna służy ocenie przygotowania kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach innych niż biofizyka molekularna i komórkowa. W jej trakcie, Komisja rekrutacyjna oczekuje od kandydatów wykazania się wiedzą i zainteresowaniami z zakresu biofizyki oraz przedstawienia motywacji do podjęcia studiów na WBBiB.

Do pobrania: zestaw przykładowych zagadnień, które mogą zostać poruszone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Limit miejsc: 20 (obywatele Polski) + 2 (cudzoziemcy)
  • Minimalna liczba osób wpisanych, wymagana do uruchomienia studiów: 8