Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA I STOPNIA

Biofizyka jest nauką interdyscyplinarną przynależną do dwóch obszarów: nauk biologicznych oraz nauk fizycznych. Jej głównym celem jest wyjaśnianie w oparciu o prawa fizyki mechanizmów rządzących procesami biologicznymi. Poznawanie tych mechanizmów następuje przez tworzenie coraz doskonalszych modeli, które obrazują wybrane aspekty funkcjonowania układów ożywionych na różnych poziomach organizacji – od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez molekuły, organelle, komórki, całe organizmy, aż do ekosystemów.

Dla kogo

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe i równocześnie zafascynowane są procesami zachodzącymi w żywych organizmach. Chcą poznać najnowsze metody badania świata ożywionego oraz dowiedzieć się jak działa aparatura wykorzystywana w tych badaniach. Ciekawi je analiza danych, a także narzędzia i koncepcje stosowane współcześnie do zrozumienia zjawisk biologicznych.

Studentami biofizyki molekularnej i komórkowej mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych oraz pokrewnych.

Opis kierunku

Kierunek biofizyka molekularna i komórkowa to noweinterdyscyplinarne studia I stopnia. W pierwszym semestrze proponowane są kursy-repetytoria z matematyki, fizyki lub biologii – umożliwiają one uzupełnienie i wyrównanie wiedzy szkolnej wśród absolwentów klas o różnych profilach. Po ukończeniu repetytoriów studenci uczestniczą w kursach fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz programowania komputerowego, realizowanych na poziomie uniwersyteckim, i otrzymują solidne przygotowanie z tych przedmiotów.

Przedmioty podstawowe otwierają drogę do kształcenia na poziomie zaawansowanym (jest ono w dużej części realizowane na zasadzie indywidualnego wyboru kursów z bogatej oferty dydaktycznej WBBiB, zgodnie z zainteresowaniami studenta). Zajęcia praktyczne z biofizyki, biochemii fizycznej, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz immunologii, odbywają się w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach dydaktycznych WBBiB.

Do pełnego opisu – z natury swej bardzo złożonych – układów biologicznych nieodzowne jest zastosowanie zaawansowanego aparatu informatycznego. Dlatego w toku studiów ważną rolę odgrywają zajęcia poświęcone różnym systemom operacyjnym oraz obsłudze pakietów programów wykorzystywanych w naukach biologicznych oraz specjalistyczne, zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.  

Szczegółowy program studiów jest dostępny w zakładce Dla studentów.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

Atutem studiowania biofizyki na WBBiB, w odróżnieniu od kierunków uruchomionych w jednostkach o profilu inżyniersko-technicznym lub fizycznym, jest:

  • bezpośredni dostęp do specjalistycznych pracowni i laboratoriów, gdzie bada się zagadnienia współczesnej biologii i biomedycyny stosując unikalną aparaturę pomiarową,
  • możliwość kontaktu, na miejscu, z wybitnymi przedstawicielami nauk pokrewnych.

W trakcie studiów studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach realizowanych przez pracowników WBBiB, a co za tym idzie zdobywania doświadczenia niezbędnego w przyszłości. Dodatkowo, co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych. 

Profil absolwenta

Absolwenci biofizyki molekularnej i komórkowej są przygotowywani do pracy we współczesnych, szybko rozwijających się dziedzinach interdyscyplinarnych, w związku z tym powinni łatwo dostosować się do potrzeb rynku, szczególnie w branżach związanych ze bio-naukami oraz masowym gromadzeniem, przetwarzaniem i integracją danych bioinformatycznych.

Osoby, które ukończyły biofizykę molekularną i komórkową mogą pracować w jednostkach naukowo-badawczych oraz firmach związanych z sektorem life science (biotechnologicznych, farmaceutycznych, diagnostycznych). Mogą też kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku bioinformatyka z biofizyką bądź na kierunkach pokrewnych prowadzonych na WBBiB (biochemia, biotechnologia molekularna), a także na innych uczelniach w kraju i Europie.

Zasady rekrutacji obowiązujące obywateli Polski

Rejestracja
Ogólne zasady rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim zostały przedstawione TUTAJ.
Kandydaci na studia I stopnia (rok akademicki 2019/2020) powinny się zarejestrować w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). Termin rejestracji zostanie podany wkrótce.

W razie niewypełnienia limitu miejsc, automatycznie uruchamiane są dodatkowe nabory na studia. Termin rejestracji w ramach drugiego i kolejnych naborów (sierpniowego i wrześniowego) zostanie podany później. 

Podstawy kwalifikacji
Na studia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce.

Wynik kwalifikacji
Nabór kandydatów na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego z czterech przedmiotów:

  • matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia 

Wynik przedmiotowy liczony jest w oparciu o wyniki pisemnego egzaminu maturalnego uzyskane z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.  

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wartością wyniku przedmiotowego wybranego z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biofizyka molekularna i komórkowa (w tym osiągnięcia uzyskane w Olimpiadach uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym) są dostępne na stronie ERK, TUTAJ.

Limit przyjęć

  • Limit miejsc: 30
  • Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10