Przejdź do głównej treści

SDNŚiP UJ – BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

Dla kogo

Program kształcenia pt. Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia realizowany na WBBiB w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ skierowany jest do ambitnych absolwentów kierunków przyrodniczych, którzy:

 • planują karierę naukową,
 • pragną zajmować w firmach branży life science bardziej znaczące, kierownicze stanowiska.

Uzyskanie stopnia doktora:

 • jest warunkiem koniecznym przy staraniu się o stanowisko dydaktyczne i/lub badawcze na uczelniach, 
 • pozwala wyróżnić się na rynku i tym samym zdobyć lepszą pracę,
 • uczy samodzielności intelektualnej, rozwija umiejętności organizacyjne, pozwala zostać specjalistą w określonej dziedzienie.

Opis programu kształcenia

​Program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia prowadzony jest w języku polskim i trwa 8 semestrów. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40. Główną formą realizacji programu kształcenia, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowo-badawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znacząca większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Zasady rekrutacji

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia doktoranckie prowadzone w Szkołach Doktorskich UJ  (rok akademicki 2019/2020) powinny się zarejestrować w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów). 

12-23 czerwca 2019 (nabór podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK

25 czerwca 2019, godz. 12.00

 • Potwierdznie rejestracji 

2-5 lipca 2019

 • egzamin wstępny, rozmowa kwalifikacyjna

9 lipca 2019

 • ogłoszenie listy rankingowej

15-22 lipca 2019

 • wpis do programu

W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będzie kolejny, dodatkowy nabór.

Dokumenty potrzebne do potwiedzenia rejestracji i wpisu do programu 

W pliku pdf dostępnym TUTAJ zamieszczone zostały listy dokumentów potrzebnych do potwierdzenia rejestracji Kandydata w systemie ERK oraz późniejszego wpisu do programu Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia.

Formalne warunki wstępne

Do programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie do programu może ubiegać się również osoba, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:

 • wyniki z egzaminu pisemnego ocenianego w skali 2,0-5,0 i uwzględnianego w kwalifikacji z wagą 0,6,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 2,0-5,0 i uwzględnianej w kwalifikacji z wagą 0,4.

Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przeprowadzany jest egzamin pisemny z dwóch wybranych przez kandydata następujących zakresów tematycznych: biochemia, biofizyka, biologia molekularna lub matematyka. Kandydaci, którzy uzyskają w tym etapie ocenę co najmniej dostateczną (3,0) przystępują do etapu drugiego. W drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań naukowych kandydata, badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej oraz planów badań w ramach przyszłych studiów doktoranckich. Kandydaci spełniający warunki art. 186 ust. 2 ustawy, którzy uzyskają w etapie pierwszym ocenę co najmniej dostateczną są zwolnieni z przystąpienia do etapu drugiego oraz otrzymują z niego maksymalną ocenę.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W = (Xp x 0,6 + Xx 0,4) x 20

gdzie:
Xp to ocena z egzaminu pisemnego,
Xu to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji są dostępne na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Limit przyjęć

 • Maksymalna liczba osób: 15