Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

SDNŚiP UJ – BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

Program kształcenia pt. Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia realizowany na WBBiB w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ skierowany jest do ambitnych absolwentów kierunków przyrodniczych, którzy:

  • planują karierę naukową,
  • pragną zajmować w firmach branży life science bardziej znaczące, kierownicze stanowiska.

Uzyskanie stopnia doktora:

  • jest warunkiem koniecznym przy staraniu się o stanowisko dydaktyczne i/lub badawcze na uczelniach, 
  • pozwala wyróżnić się na rynku i tym samym zdobyć lepszą pracę,
  • uczy samodzielności intelektualnej, rozwija umiejętności organizacyjne, pozwala zostać specjalistą w określonej dziedzienie.

​Program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia prowadzony jest w języku polskim i trwa 8 semestrów. Liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi wynosi minimum 40. Główną formą realizacji programu kształcenia, szczególnie na wyższych latach, jest praca naukowo-badawcza. Program oferuje kursy rozwijające umiejętności zawodowe, dydaktyczne, a także rozbudowujące wiedzę ogólną. Znacząca większość zajęć ma charakter fakultatywny. Doktoranci zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych w postaci przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia doktoranckie prowadzone w Szkołach Doktorskich UJ  (rok akademicki 2021/2022) powinny się zarejestrować w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 

Terminy rejestracji są udostępniane na stronie Szkoły DNŚiP.

Formalne warunki wstępne

Do programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnieć naukowych, o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć: 

  1. dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia lub 
  2. zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW „Diamentowy Grant”. O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji. 

W ramach obecnego programu kształcenia istnieje możliwość realizacji kształcenia w języku angielskim w oparciu o indywidualny program kształcenia, za zgodą kierownika programu kształcenia oraz proponowanego opiekuna naukowego. Obie zgody są wymagane przed złożeniem aplikacji w procesie rekrutacji.

Kryteria kwalifikacji

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 0–100 punktów. 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

Rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych opisanych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 41 Rektora UJ. Na prośbę kandydata rozmowa może zostać przeprowadzona w języku angielskim. 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć: 

  1. badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej 
  2. zainteresowań naukowych kandydata oraz planów badań w ramach kształcenia
  3. zagadnień naukowych z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub biotechnologii związanych z tematyką planowanej pracy doktorskiej. 

Oceniana będzie też umiejętność rozwiązywania problemów naukowych w oparciu o analizę udostępnionego z wyprzedzeniem naukowego tekstu.  

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100.